Chỉ đạo điều hành

Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 2200-QĐ/TU ngày 25/5/2017 của Thành ủy

Ngày đăng 23/06/2017 | 11:12 AM  | Lượt xem: 126
Nội dung xem tại đây

Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án vị trí việc làm theo Hướng dẫn số 06-HD/BTCTU

Ngày đăng 23/06/2017 | 11:10 AM  | Lượt xem: 116
Nội dung xem tại đây

Chỉ đạo báo cáo kết quả phụ trách phường quý II/2017

Ngày đăng 23/06/2017 | 11:08 AM  | Lượt xem: 88
Nội dung xem tại đây

Chỉ đạo báo cáo kết quả phụ trách phường quý II/2017

Ngày đăng 14/06/2017 | 03:51 PM  | Lượt xem: 214
Nội dung xem tại đây

Chỉ đạo chuẩn bị báo cáo kết quả công tác tiếp dân và g/q đơn thư 6 tháng đầu năm 2017

Ngày đăng 13/06/2017 | 02:11 PM  | Lượt xem: 214
Nội dung xem tại đây

Chỉ đạo trả lời báo chí phản ảnh liên quan đến vần đề bức xúc, liên quan đến quận Long Biên

Ngày đăng 08/06/2017 | 04:27 PM  | Lượt xem: 208
Nội dung xem tại đây

Chỉ đạo chuẩn bị nội dung hội nghị giao ban lãnh đạo phường quý II năm 2017

Ngày đăng 08/06/2017 | 04:19 PM  | Lượt xem: 282
Nội dung xem tại đây

Chỉ đạo báo cáo kết quả thực hiện 6 QCDC trong các loại hình mới 6 tháng đầu năm 2017.

Ngày đăng 05/06/2017 | 03:37 PM  | Lượt xem: 270
Nội dung xem tại đây

Chỉ đạo tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2017-2020

Ngày đăng 01/06/2017 | 03:14 PM  | Lượt xem: 337
Nội dung xem tại đây

Chỉ đạo xây dựng báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị số 11-CT/TU

Ngày đăng 29/05/2017 | 10:18 AM  | Lượt xem: 217
Nội dung xem tại đây

Chỉ đạo đảm bảo an toàn dữ liệu ngăn chặn, phòng chống mã độc WannaCry

Ngày đăng 22/05/2017 | 03:50 PM  | Lượt xem: 189
Nội dung xem tại đây

Chỉ đạo chuẩn bị nội dung phục vụ kiểm tra của BCĐ thực hiện QCDC ở cơ sở thành phố

Ngày đăng 21/04/2017 | 02:35 PM  | Lượt xem: 665
Nội dung xem tại đây