Chỉ đạo điều hành

Thông báo một số nội dung chủ yếu của Thường trực Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy định hướng chỉ đạo trong tháng 9/2023

Ngày đăng 31/08/2023 | 05:40  | Lượt xem: 12541
Ngày 31/8/2023 Quận ủy Long Biên ban hành thông báo số 985-TB/QU một số nội dung chủ yếu của Thường trực Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy định hướng chỉ đạo trong tháng 9/2023. Nội dung chi tiết xem ...

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU về tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị quận Long Biên

Ngày đăng 30/08/2023 | 03:24  | Lượt xem: 3083
Ngày 28/8/2023 Quận ủy Long Biên đã ban hành Kế hoạch số 186-KH/QU thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU về tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị...

Kế hoạch Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU, ngày 07/8/2023 của Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội về “tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội” trong đảng bộ quận Long Biên

Ngày đăng 29/08/2023 | 05:43  | Lượt xem: 2787
Ngày 28/8/2023 Quận ủy Long Biên đã ban hành Kế hoạch số 187-KH/QU Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU, ngày 07/8/2023 của Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội về...

Thông báo một số nội dung chủ yếu Thường trực Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy định hướng chỉ đạo trong tháng 8/2023

Ngày đăng 28/07/2023 | 03:33  | Lượt xem: 2131
Ngày 28/7/2023 Quận ủy Long Biên đã ban hành Thông báo số 965 -TB/QU một số nội dung chủ yếu Thường trực Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy định hướng chỉ đạo trong tháng 8/2023. Nội dung chi tiết...

Thông tri về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các phường và Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Long Biên lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Ngày đăng 13/07/2023 | 01:43  | Lượt xem: 312
Ngày 12/7/2023 Quận ủy Long Biên đã ban hành Thông trí số 14-TT/QU  về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các phường và Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Long Biên lần...

Kế hoạch Tổ chức các hoạt động tuyên truyền kết quả 15 năm thực hiện Nghị yết số 15/2008/NQ-QH12 của Quốc hội (khóa XII) về mở rộng địa giới hành chính Thủ đô (01/8/2008 - 01/8/2023)

Ngày đăng 06/07/2023 | 10:25  | Lượt xem: 291
Ngày 14/6/2023 Quận ủy Long Biên đã ban hành Kế hoạch số 181-KH/QU Tổ chức các hoạt động tuyên truyền kết quả 15 năm thực hiện Nghị yết số 15/2008/NQ-QH12 của Quốc hội (khóa...

Kế hoạch Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân quận Long Biên nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ngày đăng 06/07/2023 | 10:23  | Lượt xem: 254
Ngày 11/4/2023 Quận  ủy Long Biên đã ban hành kế hoạch số 177-KH/QU Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân quận Long Biên nội dung tác phẩm...

Thông báo một số nội dung chủ yếu Thường trực Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy định hướng chỉ đạo trong tháng 7/2023

Ngày đăng 04/07/2023 | 10:08  | Lượt xem: 229
Ngày 29/6/2023 Quận ủy Long Biên đã ban hành Thông báo số 935-TB/QU một số nội dung chủ yếu Thường trực Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy định hướng chỉ đạo trong tháng 7/2023. Nội dung chi tiết...

Thông báo một số nội dung chủ yếu Thường trực Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy định hướng chỉ đạo trong tháng 6/2023

Ngày đăng 01/06/2023 | 10:33  | Lượt xem: 428
Ngày 31/5/2023 Quận ủy Long Biên ban hành thông báo số 911-TB/QU một số nội dung chủ yếu Thường trực Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy định hướng chỉ đạo trong tháng 6/2023. Nội dung chi tiết văn...

Thông báo một số nội dung chủ yếu Thường trực Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy định hướng chỉ đạo trong tháng 5/2023

Ngày đăng 28/04/2023 | 09:34  | Lượt xem: 616
Ngày 28/4/2023 Quận ủy Long Biên đã ban hành Thông báo số 874-TB/QU một số nội dung chủ yếu Thường trực Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy định hướng chỉ đạo trong tháng 5/2023. Nội dung chi tiết...

Kế hoạch thực hiện Kết luận 44-KL/TW, ngày 14/11/2022 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW của Ban Bí thư khóa X “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam” trong tình hình mới

Ngày đăng 04/04/2023 | 04:28  | Lượt xem: 2630
Ngày 20/3/2023 Quận ủy Long Biên ban hành Kế hoạch số 175-KH/QU thực hiện Kết luận 44-KL/TW, ngày 14/11/2022 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW của Ban Bí thư khóa X “về...

Kế hoạch kiểm soát việc thực hiện quy trình điều hành chung, quy trình nội bộ của Quận ủy và Đảng ủy phường năm 2023

Ngày đăng 04/04/2023 | 04:27  | Lượt xem: 2696
Ngày 10/3/2023 Quận ủy Long Biên ban hành Kế hoạch số 174-KH/QU kiểm soát việc thực hiện quy trình điều hành chung, quy trình nội bộ của Quận ủy và Đảng ủy phường năm 2023. Nội dung chi tiết...

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 30/12/2022 của Thành ủy Hà Nội về chuyển đổi số, xây dựng Thành phố Hà Nội thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Ngày đăng 04/04/2023 | 04:20  | Lượt xem: 1509
Ngày 02/3/2023 Quận ủy Long Biên ban hành Kế hoạch số 171-KH/QU thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 30/12/2022 của Thành ủy Hà Nội về chuyển đổi số, xây dựng Thành phố Hà Nội thông minh đến...

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới

Ngày đăng 04/04/2023 | 04:18  | Lượt xem: 1075
Ngày 02/3/2023 Quận ủy Long Biên ban hành Kế hoạch số 170-KH/QU thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục...

Kế hoạch triển khai Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023

Ngày đăng 04/04/2023 | 04:15  | Lượt xem: 272
Ngày 02/3/2023 Quận ủy Long Biên ban hành Kế hoạch số 169-KH/QU triển khai Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023. Nội dung chi tiết văn bản xem tại đây

Kế hoạch thực hiện Đề án số 20-ĐA/TU ngày 24/10/2022 của Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội về “nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên ở Đảng bộ thành phố Hà Nội trong giai đoạn mới”

Ngày đăng 04/04/2023 | 04:09  | Lượt xem: 640
Ngày 27/01/2023 Quận  ủy Long Biên ban hành Kế hoạch số 166-KH/QU thực hiện Đề án số 20-ĐA/TU ngày 24/10/2022 của Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội về “Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên ở...

Thông báo một số nội dung chủ yếu Thường trực Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy định hướng chỉ đạo trong tháng 4/2023

Ngày đăng 31/03/2023 | 11:20  | Lượt xem: 378
 Ngày 31/3/2023 Quận ủy Long Biên đã ban hành Thông báo số 865-TB/QU một số nội dung chủ yếu Thường trực Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy định hướng chỉ đạo trong tháng 4/2023. Nội dung chi...

Thông báo một số nội dung chủ yếu Thường trực Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy định hướng chỉ đạo trong tháng 3/2023

Ngày đăng 01/03/2023 | 04:41  | Lượt xem: 548
Ngày 28/02/2023, Quận ủy Long Biên ban hành Thông báo số 839-TB/QU một số nội dung chủ yếu Thường trực Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy định hướng chỉ đạo trong tháng 3/2023. Nội dung chi tiết xem ...

Kế hoạch triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về chăm lo đời sống Nhân dân”

Ngày đăng 14/02/2023 | 04:10  | Lượt xem: 743
Ngày 27/01/2023, Quận ủy Long Biên ban hành kế hoạch số 165-KH/QU triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về chăm lo đời sống...

Kế hoạch lấy ý kiến góp ý việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của người đứng đầu địa phương và các trường học công lập trên địa bàn quận Long Biên năm 2023

Ngày đăng 14/02/2023 | 04:05  | Lượt xem: 704
Ngày 27/01/2023 Quận ủy Long Biên ban hành kế hoạch số 167-KH/QU  lấy ý kiến góp ý việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của người đứng đầu địa phương và các trường học công lập trên địa bàn...