Xây dựng nếp sống văn minh đô thị

Kế hoạch tăng cường kiểm tra, đôn đốc, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng lòng đường, hè phố và các điểm trông giữ phương tiện trên địa bàn quận Long Biên

Ngày đăng 05/04/2017 | 05:20  | Lượt xem: 1087
Ngày 06/3/2017, UBND quận ban hành Kế hoạch số 92/KH-UBND về việc tăng cường kiểm tra, đôn đốc, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng lòng...

Kế hoạch Năm trật tự xây dựng, trật tự đô thị trên địa bàn quận Long Biên năm 2017

Ngày đăng 05/04/2017 | 05:13  | Lượt xem: 6807
Ngày 25/01/2017, UBND quận Long Biên ban hành Kế hoạch số 46/KH-UBND về thực hiện Năm trật tự xây dựng, trật tự đô thị trên địa bàn quận Long Biên năm 2017.

Kế hoạch thực hiện Đề án "Nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng thực hiện quản lý trật tự đô thị trên địa bàn quận Long Biên, giai đoạn 2016-2020" năm 2017

Ngày đăng 05/04/2017 | 05:07  | Lượt xem: 2923
Ngày 20/02/2017, UBND quận Long Biên ban hành Kế hoạch số 69/KH-UBND quận về thực hiện Đề án "Nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng thực hiện quản lý trật tự đô thị trên địa bàn quận Long Biên,...

Thành phố Hà Nội chính thức ban hành Quy tắc ứng xử nơi công cộng

Ngày đăng 15/03/2017 | 04:40  | Lượt xem: 2106
Ngày 10/3/2017, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số1665/QĐ-UBND về việc ban hành Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Kế hoạch thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác Bảo vệ môi trường năm 2017 trên địa bàn quận

Ngày đăng 15/03/2017 | 04:13  | Lượt xem: 1246
Ngày 10/3/2017, UBND quận ban hành Kế hoạch số 102/KH-UBND về việc "Thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác Bảo vệ môi trường năm 2017 trên địa bàn quận". Nội dung cụ thể như sau:

Kế hoạch thực hiện đề án “Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác Nhà văn hoá Tổ dân phố, Trung tâm Văn hoá - Thể thao phường trên địa bàn quận Long Biên giai đoạn 2016-2020” năm 2017

Ngày đăng 15/03/2017 | 04:10  | Lượt xem: 2305
Ngày 23/01/2017, UBND quận đã ban hành Kế hoạch số 41/KH-UBND quận về việc “Thực hiện đề án “Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác Nhà văn hoá Tổ dân phố, Trung tâm Văn hoá - Thể thao phường trên...

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án quy hoạch, sắp xếp hệ thống biển quảng cáo, biển hiệu, biển chỉ dẫn trên địa bàn quận Long Biên năm 2017

Ngày đăng 15/03/2017 | 04:05  | Lượt xem: 1828
Ngày 30/12/2016, UBND quận ban hành Kế hoạch 433/KH-UBND về việc “Triển khai thực hiện Đề án quy hoạch, sắp xếp hệ thống biển quảng cáo, biển hiệu, biển chỉ dẫn trên địa bàn quận Long Biên năm...

Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng thực hiện quản lý trật tự đô thị trên địa bàn quận Long Biên giai đoạn 2016-2020” năm 2017

Ngày đăng 03/03/2017 | 04:50  | Lượt xem: 2437
Ngày 20/02/2017, UBND quận Long Biên ban hành kế hoạch số 69/KH-UBND về việc thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng thực hiện quản lý trật tự đô thị trên địa bàn quận Long Biên...

Kế hoạch Thực hiện đầu tư, xây dựng, cải tạo hệ thống chợ dân sinh và xây dựng chợ hoạt động theo hướng văn minh thương mại năm 2017

Ngày đăng 03/03/2017 | 12:08  | Lượt xem: 4103
Ngày 02/12/2016, UBND quận Long Biên đã ban hành Kế hoạch số 379/KH-UBND về việc gày 20/02/2017, UBND quận Long Biên ban hành kế hoạch số 69/KH-UBND về việc Thực hiện đầu tư, xây dựng, cải tạo hệ...

Quy chế thực hiện dân chủ trong công tác quản lý trật tự đô thị trên một số lĩnh vực tại địa bàn quận Long Biên

Ngày đăng 20/01/2017 | 05:39  | Lượt xem: 2820
Ngày 25/11/2016, UBND quận Long Biên ban hành Quyết định số 8077/QĐ-UBND về Quy chế thực hiện dân chủ trong công tác quản lý trật tự đô thị trên một số lĩnh vực tại địa bàn quận.

Quy chế thực hiện dân chủ trong công tác thuế đối với hộ kinh doanh trên địa bàn quận Long Biên

Ngày đăng 20/01/2017 | 05:33  | Lượt xem: 3906
Ngày 29/11/2016, UBND quận Long Biên ban hành Quyết định số 8129/QĐ-UBND về Quy chế thực hiện dân chủ trong công tác thuế đối với hộ kinh doanh trên địa bàn quận Long Biên

Quy chế thực hiện dân chủ trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn quận Long Biên

Ngày đăng 20/01/2017 | 05:27  | Lượt xem: 2222
Ngày 31/10/2016, UBND quận Long Biên đã ban hành Quyết định số 7640/QĐ-UBND về "Quy chế thực hiện dân chủ trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn...

Quy chế thực hiện dân chủ trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất trên địa bàn quận Long Biên

Ngày đăng 20/01/2017 | 04:00  | Lượt xem: 4022
Ngày 13/5/2016, UBND quận Long Biên ban hành Quyết định 2890/QĐ-UBND về Quy chế thực hiện dân chủ trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất trên địa bàn quận

Quy chế thực hiện dân chủ trong công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn quận Long Biên

Ngày đăng 20/01/2017 | 03:20  | Lượt xem: 3442
Ngày 21/11/2016, UBND Quận ban hành Quyết định số 7997/QĐ-UBND về việc thực hiện quy chế dân chủ trong công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn quận Long Biên.

Quy chế thực hiện dân chủ trong công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn quận Long Biên

Ngày đăng 20/01/2017 | 02:54  | Lượt xem: 2000
Ngày 28/10/2016, UBND quận Long Biên ban hành Quyết định số 7581/QĐ-UBND về "Quy chế thực hiện dân chủ trong công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn quận"

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trên địa bàn quận Long Biên

Ngày đăng 10/10/2016 | 02:53  | Lượt xem: 6202
Ngày 07/10/2016, Quận ủy Long Biên ban hành Thông tri số 12-TT/QU về việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn...