Xây dựng nếp sống văn minh đô thị

Quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 24/08/2016 | 02:43  | Lượt xem: 2357
Ngày 24/8/2016, UBND Thành phố Hà Nội ban hành quyết định số 20/2016/QĐ-UBND về ban hành quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội

Danh sách các phường đăng ký “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị và các tuyến đường, tuyến phố đăng ký “Tuyến đường, tuyến phố văn minh đô thị”

Ngày đăng 24/08/2016 | 02:41  | Lượt xem: 1248
Sau khi triển khai Hướng dẫn 02/HD-UBND, ngày 08/4/2016 của UBND Quận về việc triển khai thực hiện xây dựng “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị” và “Tuyến đường, tuyến phố văn minh đô thị” trên địa...

Triển khai thực hiện xây dựng "Phường đạt chuẩn văn minh đô thị" và "Tuyến đường, tuyến phố văn minh đô thị" trên địa bàn Quận

Ngày đăng 24/08/2016 | 10:52  | Lượt xem: 3888
Thực hiện chương trình số 03-CTr/QU, ngày 15/10/2015 của Quận ủy, UBND Quận Long Biên ban hành hướng dẫn số 02/HD-UBND, ngày 08/4/2016 Triển khai thực hiện xây dựng "Phường đạt chuẩn văn minh đô...

(chờ đăng) Triển khai thực hiện xây dựng "Phường đạt chuẩn văn minh đô thị" và "Tuyến đường, tuyến phố văn minh đô thị" trên địa bàn Quận

Ngày đăng 23/08/2016 | 03:51  | Lượt xem: 903
Thực hiện chương trình số 03-CTr/QU, ngày 15/10/2015 của Quận ủy, UBND Quận Long Biên ban hành hướng dẫn số 02/HD-UBND, ngày 08/4/2016 Triển khai thực hiện xây dựng "Phường đạt chuẩn văn minh đô...

Xây dựng "phường văn minh đô thị", "tuyến đường, tuyến phố văn minh đô thị" quận Long Biên năm 2016, 2017

Ngày đăng 17/08/2016 | 03:37  | Lượt xem: 1948
Ngày 12/8/2016, UBND Quận ban hành Kế hoạch 240/KH-UBND về Xây dựng "phường văn minh đô thị", "tuyến đường, tuyến phố văn minh đô thị" quận Long Biên năm 2016, 2017.

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong hoạt động quảng cáo trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 17/08/2016 | 02:11  | Lượt xem: 1648
Hoạt động quảng cáo trên địa bàn Thành phố đang diễn ra sôi động, phong phú với nhiều loại hình. Bên cạnh những tác động tích cực, còn tồn tại nhiều hạn chế, bất cập. Ngày 03/8/2016, UBND Thành phố...

Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện công tác đảm bảo trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn quận

Ngày đăng 17/08/2016 | 02:05  | Lượt xem: 839
Để thực hiện tốt chủ trương của Thành phố về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác đảm bảo trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn Thủ đô; Ngày 11/8/2016, Ban tuyên giáo Quận ủy đã ban...

Thực hiện Chỉ thị 08-CT/TU về "Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác đảm bảo trật tự và VMĐT trên địa bàn Thủ đô"

Ngày đăng 16/08/2016 | 04:52  | Lượt xem: 3721
Ngày 27/7/2016, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 143/KH-UBND về việc thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU, ngày 26/5/2016 của Thành ủy Hà Nội

UBND Quận chỉ đạo việc kiểm tra, xử lý vi phạm hoạt động quảng cáo trên địa bàn Quận

Ngày đăng 15/08/2016 | 08:48  | Lượt xem: 1064
Ngày 10/8/2015, UBND Quận ban hành công văn số 1444/UBND-VP về việc kiểm tra, xử lý vi phạm hoạt động quảng cáo trên đia bàn quận.

UBND Quận Long Biên ban hành 02 quy trình nội bộ tiếp nhân và giải quyết thủ tục hành chính mới lĩnh vực quản lý đô thị

Ngày đăng 28/07/2016 | 05:15  | Lượt xem: 1441
Ngày 20/7/2016, UBND Quận ra quyết định số 5174/QĐ-UBND về việc ban hành 02 quy trình nội bộ tiếp nhận và giải quyết TTHC mới; hủy bỏ 02 quy trình nội bộ tiếp nhận và giải quyết TTHC lĩnh vực quản...

Kết quả giám sát việc thực hiện Chương trình 03-CTr/QU 6 tháng đầu năm 2016

Ngày đăng 15/07/2016 | 02:22  | Lượt xem: 628
Ngày 13/1/2016, Ủy ban MTTQ quận đã xây dựng kế hoạch số 04/KH-MTTQ một số nhiệm vụ trọng tâm công tác TTND, GSĐTCCĐ, Đề án 02-212 đã triển khai tới MTTQ phường. MTTQ 14 phường xây dựng kế hoạch...

Kết quả 6 tháng đầu năm thực hiện Chương trình 03-CTr/QU của Quận ủy

Ngày đăng 08/07/2016 | 09:50  | Lượt xem: 273
Công tác triển khai Chương trình 03-CTr/QU của Quận uỷ về “Tập trung đầu tư, hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị tạo bước đột phá về cảnh quan, môi trường gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị...

Chỉ thị số 08-CT/TU của Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác đảm bảo trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn Thủ đô”

Ngày đăng 27/06/2016 | 10:39  | Lượt xem: 2357
Ngày 26/5/2016, Thành ủy Hà Nội ban hành Chỉ thị số 08-CT/TU về việc “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác đảm bảo trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn Thủ đô”, Ban biên tập Cổng...

Tiêu chí và trình tự đánh giá, công nhận chợ văn minh thương mại trên địa bàn quận Long Biên

Ngày đăng 02/06/2016 | 08:58  | Lượt xem: 607
Ngày 10/3/2016, Ủy ban nhân dân Quận ban hành Quyết định số 1161/QĐ-UBND về việc ban hành Tiêu chí và trình tự đánh giá, công nhận chợ văn minh thương mại trên địa bàn quận Long Biên.

Triển khai phương án cơ giới hoá thu gom, vận chuyển rác và duy trì vệ sinh môi trường giai đoạn 2016 – 2020

Ngày đăng 26/05/2016 | 02:13  | Lượt xem: 686
Mô hình thí điểm đổi mới quy trình thu gom, vận chuyển rác thải mà UBND quận Long Biên vừa triển khai thực hiện đã mang lại hiệu quả nhất định, thiết thực hưởng ứng "Năm trật tự văn minh đô thị "...