các bài viết chuyên sâu

Đảng ủy phường Ngọc Thụy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tổng kết hoạt động tổ dân phố nhiệm kỳ 2015 – 2017 và bầu cử tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố nhiệm kỳ 2017 – 2020
Ngày đăng 12/10/2017 | 09:38 AM  | Lượt xem: 431

Đảng ủy phường Ngọc Thụy xác định mục tiêu của cuộc bầu cử là tuyên truyền vận động 100% cử tri đại diện hộ gia đình dự hội nghị tổng kết hoạt động của TDP và tham gia cuộc bầu cử.

Căn cứ Kế hoạch số 06/KHLT-UBND-UBMTTQ ngày 21/8/2017 của UBND – UBMTTQ quận Long Biên về việc tổng kết hoạt động TDP nhiệm kỳ 2015 – 2017 và tổ chức bầu cử tổ trưởng, tổ phó TDP nhiệm kỳ 2017 – 2020 và Quy chế làm việc của Đảng ủy phường Ngọc Thụy nhiệm kỳ 2015 – 2020; Chương trình công tác năm 2017, ngày 28/8/2017 Đảng ủy phường Ngọc Thụy đã xây dựng và ban hành nghị quyết chuyên đề về "Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo tổng kết hoạt động tổ dân phố nhiệm kỳ 2015 – 2017 và bầu cử tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố nhiệm kỳ 2017 – 2020 trên địa bàn phường Ngọc Thụy".

Thực hiện NQ lãnh đạo của ĐU, UBND-UBMTTQ phường phối hợp triển khai kế hoạch và hướng dẫn cụ thể chi tiết công tác tổng kết và bầu cử 

Về đánh giá kết quả hoạt động của TDP nhiệm kỳ 2015 – 2017, nghị quyết chỉ rõ: "Trong nhiệm kỳ 2015 – 2017, được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy – HĐND – UBND phường, cấp ủy chi bộ, cùng với sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả của UBMTTQ, các ban ngành đoàn thể từ phường tới TDP và sự ủng hộ của nhân dân, đa số các ông, bà tổ trưởng, tổ phó TDP đã bám sát chức năng, nhiệm vụ và quy ước của TDP, nhiệt tình, trách nhiệm khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào thành tích chung của toàn phường nhằm mục tiêu xây dựng phường Ngọc Thụy ngày càng giàu đẹp, văn minh. Tuy nhiên, trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ trưởng, tổ phó TDP có lúc, có việc chưa phối hợp tốt, chưa chủ động giải quyết các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của TDP. Có nơi phân công nhiệm vụ cho tổ phó TDP chưa cụ thể rõ việc, do vậy chưa phát huy hết vai trò trách nhiệm của tổ phó TDP".

Đảng ủy phường đã đề ra 3 quan điểm trong chỉ đạo tổng kết hoạt động TDP nhiệm kỳ 2015 – 2017 và bầu cử tổ trưởng, tổ phó TDP nhiệm kỳ 2017 – 2020, gồm:

Một là, tổng kết hoạt động của TDP nhiệm kỳ 2015 – 2017 phải được tổ chức nghiêm túc, phát huy dân chủ của nhân dân, đánh giá đúng kết quả đạt được, nêu rõ nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới sát với tình hình thực tiễn của từng TDP.

Hai là, cấp ủy chi bộ TDP lãnh đạo chặt chẽ công tác nhân sự bầu tổ trưởng, tổ phó TDP. Trong quá trình chuẩn bị nhân sự phải đảm bảo công khai, dân chủ, đúng quy trình. Cấp ủy chi bộ thống nhất với Ban CTMT và tổ trưởng, tổ phó TDP đương nhiệm dự kiến nhân sự báo cáo xin ý kiến nhân dân tại buổi họp tổng kết hoạt động TDP. Phải lãnh đạo, chỉ đạo lựa chọn, giới thiệu những người có đủ tiêu chuẩn, nhiệt tình, tâm huyết với công việc và được nhân dân tín nhiệm để bầu tổ trưởng, tổ phó TDP. Chống tư tưởng cá nhân chủ nghĩa, cảm tính, cục bộ, bè phái, nể nang, né tránh ngại va chạm, không có chính kiến. Không giới thiệu tái cử những đồng chí làm việc không hiệu quả, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; có vợ, chồng, con vi phạm pháp luật.

Ba là, lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử tổ trưởng, tổ phó TDP nhiệm kỳ 2017 – 2020 phải đảm bảo dân chủ, an toàn, tiết kiệm, đúng nguyên tắc, bầu đúng, bầu đủ, ổn định tình hình chính trị xã hội ở địa phương, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất.

Nghị quyết của Đảng ủy phường xác định mục tiêu của cuộc bầu cử là tuyên truyền vận động 100% cử tri đại diện hộ gia đình dự hội nghị tổng kết hoạt động của TDP và tham gia cuộc bầu cử; 38/38 TDP tổ chức thành công cuộc bầu cử; không có TDP vi phạm quy định bầu cử phải tổ chức bầu lại. Thông qua cuộc bầu cử nhằm không ngừng củng cố xây dựng đội ngũ cán bộ tổ trưởng, tổ phó TDP đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ hoạt động tự quản ở TDP và tổ chức vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ cấp trên giao và các quy định của địa phương.

Về nhiệm vụ cụ thể, Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy phường xác định:

1. Đối với UBND - UBMTTQ phường:

UBND phối hợp với UBMTTQ phường xây dựng, triển khai kế hoạch liên tịch, thành lập Ban chỉ đạo bầu cử, các tiểu ban; biên soạn các văn bản, tài liệu hướng dẫn công tác tổng kết hoạt động của TDP nhiệm kỳ 2015 – 2017 và quy trình bầu cử tổ trưởng, tổ phó TDP nhiệm kỳ 2017 – 2020 theo đúng quy định. Chỉ đạo Ban văn hóa thông tin, đài truyền thanh và TDP tổ chức tuyên truyền rộng rãi tới nhân dân về tiêu chuẩn tổ trưởng, tổ phó TDP, thời gian, địa điểm tổ chức bầu cử tổ trưởng, tổ phó TDP để nhân dân biết. Hướng dẫn các Tổ bầu cử ở TDP trang trí trong, ngoài khu vực bỏ phiếu. Chỉ đạo Công an phường, Ban bảo vệ dân phố, Ban chỉ huy quân sự phường căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trước, trong và sau ngày diễn ra cuộc bầu cử. Chỉ đạo bộ phận kế toán phường xây dựng kế hoạch, dự trù kinh phí chi cho các hoạt động tổng kết nhiệm kỳ TDP và bầu cử. Chỉ đạo các TDP tổ chức tổng kết hoạt động của TDP xong trước ngày 31/10/2017. UBND phường tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động của TDP xong trước ngày 31/11/2017 và báo cáo Đảng ủy phường, UBND - UBMTTQ quận kết quả việc chỉ đạo tổng kết hoạt động của TDP và phường.

2. Đối với các cấp ủy, chi bộ tổ dân phố:

Cấp ủy chi bộ lãnh đạo chặt chẽ hoạt động tổng kết nhiệm kỳ TDP và các bước chuẩn bị tổ chức cuộc bầu cử. Đặc biệt là công tác chuẩn bị nhân sự bầu tổ trưởng, tổ phó TDP trên cơ sở tiêu chuẩn, sự tín nhiệm của nhân dân và tình hình cụ thể của từng TDP. Đối với những TDP có vướng mắc về công tác nhân sự, cấp ủy chi bộ chỉ đạo Ban CTMT, tổ bầu cử chủ động giải quyết; khi quá thẩm quyền thì báo cáo UBND, Ban chỉ đạo bầu cử để phối hợp cùng UBMTTQ phường, cấp uỷ chi bộ xem xét giải quyết kịp thời trước khi tổ chức bầu cử.

Cấp ủy chi bộ chỉ đạo tổ trưởng, tổ phó TDP chuẩn bị chu đáo báo cáo tổng kết nhiệm kỳ. Chỉ đạo tổ trưởng, tổ phó TDP phối hợp cùng Ban CTMT và các thành viên tổ chức tốt hội nghị tổng kết hoạt động của TDP và tuyên truyền vận động cử tri đại diện hộ gia đình tích cực tham gia bầu cử.

Về tổ chức thực hiện nghị quyết, Đảng ủy phường xác định có 6 giải pháp, gồm:

1. Đảng ủy phường tổ chức hội nghị triển khai nghị quyết chuyên đề tới hội nghị cán bộ chủ chốt từ phường đến TDP. Giao Cán bộ Tuyên giáo Đảng ủy tham mưu cho Đảng ủy phường chỉ đạo công tác tuyên truyền, phối hợp với Ban Văn hóa thông tin, Đài truyền thanh phường hướng dẫn các TDP trang trí, tuyên truyền trước, trong và sau ngày bầu cử.

2. Giao cho các đồng chí Đảng ủy viên phụ trách khu vực theo dõi các TDP tổng kết hoạt động của TDP, chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử tổ trưởng, tổ phó TDP nhiệm kỳ 2017 – 2020.

3. Giao UBKT Đảng ủy tham mưu cho Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện nghị quyết. Tập trung quan tâm các cấp ủy chi bộ TDP có khó khăn, vướng mắc trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị nhân sự và tổ chức bầu cử.

4. Giao UBND phường căn cứ chức năng, nhiệm vụ, ban hành quyết định thành lập Ban chỉ đạo bầu cử của phường, phân công nhiệm vụ cho các thành viên phụ trách từng TDP, dự trù kinh phí chi cho các hoạt động tổng kết nhiệm kỳ và tổ chức bầu cử đúng quy định.

5. Giao UBMTTQ, các tổ chức chính trị xã hội phường và các thành viên chỉ đạo các chi hội, chi đoàn tích cực tham gia vào các hoạt động tổng kết nhiệm kỳ TDP và bầu cử tổ trưởng, tổ phó TDP. Vận động 100% hội viên, đoàn viên đại diện cử tri hộ gia đình đi bầu cử.

6. Giao cấp ủy chi bộ phổ biến, quán triệt nghị quyết chuyên đề này tới toàn thể cán bộ, đảng viên, ban CTMT, các chi hội, đoàn thể ở TDP và xây dựng nghị quyết chi bộ lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động TDP nhiệm kỳ 2015 - 2017, triển khai các bước công tác chuẩn bị bầu cử và tổ chức thành công cuộc bầu cử tổ trưởng, tổ phó TDP nhiệm kỳ 2017 – 2020./.

                                                                            Nguyễn Viết Tấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy