các bài viết chuyên sâu

Giang biên, hiệu quả từ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Ngày đăng 01/11/2018 | 12:08  | Lượt xem: 40
Kiểm tra, giám sát (KT, GS) là những chức năng lãnh đạo chủ yếu của Đảng, bảo đảm cho đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng được xác định đúng đắn và chấp hành triệt để. KT, GS là một nội dung...

Giang biên, hiệu quả từ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Ngày đăng 01/11/2018 | 12:08  | Lượt xem: 45
Kiểm tra, giám sát (KT, GS) là những chức năng lãnh đạo chủ yếu của Đảng, bảo đảm cho đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng được xác định đúng đắn và chấp hành triệt để. KT, GS là một nội dung...

Giang Biên đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo trong tình hình mới

Ngày đăng 01/11/2018 | 12:08  | Lượt xem: 58
Công tác Tuyên giáo là hoạt động đa dạng, có tầm quan trọng đặc biệt của Đảng ta, nhằm tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác- Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đưa chủ trương, đường lối, chính sách của...

Giang Biên đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo trong tình hình mới

Ngày đăng 01/11/2018 | 12:08  | Lượt xem: 37
Công tác Tuyên giáo là hoạt động đa dạng, có tầm quan trọng đặc biệt của Đảng ta, nhằm tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác- Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đưa chủ trương, đường lối, chính sách của...

Giang Biên đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo trong tình hình mới

Ngày đăng 01/11/2018 | 12:08  | Lượt xem: 41
Công tác Tuyên giáo là hoạt động đa dạng, có tầm quan trọng đặc biệt của Đảng ta, nhằm tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác- Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đưa chủ trương, đường lối, chính sách của...

Giang Biên đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo trong tình hình mới

Ngày đăng 01/11/2018 | 12:08  | Lượt xem: 36
Công tác Tuyên giáo là hoạt động đa dạng, có tầm quan trọng đặc biệt của Đảng ta, nhằm tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác- Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đưa chủ trương, đường lối, chính sách của...

Giang Biên đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo trong tình hình mới

Ngày đăng 01/11/2018 | 12:08  | Lượt xem: 35
Công tác Tuyên giáo là hoạt động đa dạng, có tầm quan trọng đặc biệt của Đảng ta, nhằm tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác- Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đưa chủ trương, đường lối, chính sách của...

Phường Sài Đồng với công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền

Ngày đăng 01/11/2018 | 12:08  | Lượt xem: 41
Giám sát và phản biện xã hội là nhiệm vụ quan trọng trong công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ) và các tổ chức chính trị - xã hội được quy định...

Phường Sài Đồng với công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền

Ngày đăng 01/11/2018 | 12:08  | Lượt xem: 28
Giám sát và phản biện xã hội là nhiệm vụ quan trọng trong công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ) và các tổ chức chính trị - xã hội được quy định...

Phường Sài Đồng với công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền

Ngày đăng 01/11/2018 | 12:08  | Lượt xem: 35
Giám sát và phản biện xã hội là nhiệm vụ quan trọng trong công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ) và các tổ chức chính trị - xã hội được quy định...

Phường Sài Đồng với công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền

Ngày đăng 01/11/2018 | 12:08  | Lượt xem: 35
Giám sát và phản biện xã hội là nhiệm vụ quan trọng trong công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ) và các tổ chức chính trị - xã hội được quy định...

Phường Sài Đồng với công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền

Ngày đăng 01/11/2018 | 12:08  | Lượt xem: 37
Giám sát và phản biện xã hội là nhiệm vụ quan trọng trong công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ) và các tổ chức chính trị - xã hội được quy định...

Kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền” phường Sài Đồng năm 2018

Ngày đăng 01/11/2018 | 12:08  | Lượt xem: 35
Đảng ủy phường xác định công tác dân vận đóng vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, thực...

Kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền” phường Sài Đồng năm 2018

Ngày đăng 01/11/2018 | 12:08  | Lượt xem: 36
Đảng ủy phường xác định công tác dân vận đóng vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, thực...

Kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền” phường Sài Đồng năm 2018

Ngày đăng 01/11/2018 | 12:08  | Lượt xem: 15
Đảng ủy phường xác định công tác dân vận đóng vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, thực...

Kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền” phường Sài Đồng năm 2018

Ngày đăng 01/11/2018 | 12:08  | Lượt xem: 24
Đảng ủy phường xác định công tác dân vận đóng vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, thực...

Kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền” phường Sài Đồng năm 2018

Ngày đăng 01/11/2018 | 12:08  | Lượt xem: 30
Đảng ủy phường xác định công tác dân vận đóng vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, thực...

Những thành tích nổi bật của Hội Cựu chiến binh quận Long Biên trong 15 năm qua

Ngày đăng 31/10/2018 | 04:11  | Lượt xem: 52
 Trong khí thế thi đua lập thành tích chào mừng hướng tới 15 năm thành lập quận Long Biên và thành lập Hội Cựu chiến binh quận Long Biên.Toàn thể cán bộ, hội viên trong toàn quận phấn khởi với...

Những thành tựu nổi bật của phường Ngọc Thụy sau 15 năm thành lập quận

Ngày đăng 30/10/2018 | 08:34  | Lượt xem: 246
Cùng với sự đi lên và phát triển của toàn Quận, 15 năm qua, Đảng bộ và nhân dân Ngọc Thụy đã không ngừng nỗ lực, vững bước đi lên tạo dáng vóc của một phường đô thị với hứa hẹn nhiều tiềm năng phát...

Giang Biên - Chặng đường 15 năm đổi mới

Ngày đăng 29/10/2018 | 10:34  | Lượt xem: 194
Phường Giang Biên được thành lập theo Nghị định 132/2003/NĐ-CP của Chính phủ trên cơ sở xã Giang Biên. 15 năm qua, được sự chỉ đạo sâu sát của Quận ủy - HĐND - UBND quận, sự quan tâm của Ủy ban...