các bài viết chuyên sâu

Kết quả công tác giám sát và phản biện xã hội, việc góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ Phường Long Biên
Ngày đăng 21/12/2018 | 11:15  | Lượt xem: 318

Giám sát và phản biện xã hội là nhiệm vụ quan trọng trong công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

Giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mang tính xã hội; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, kịp thời phát hiện và kiến nghị xử lý sai phạm, khuyết điểm; kiến nghị sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật; phát hiện, phổ biến những nhân tố mới, các điển hình tiên tiến và những mặt tích cực; phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, góp phần xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh. 

Phản biện xã hội là một hình thức phát huy dân chủ, phát huy quyền làm chủ và ý thức trách nhiệm của nhân dân trong việc tham gia góp ý kiến đối với các dự thảo chủ trương, đường lối, chính sách, quyết định lớn của Đảng và các dự thảo văn bản pháp luật của nhà nước, một số công trình, dự án lớn, quan trọng. Phản biện xã hội của Mặt trận là động thái cơ bản để Đảng, Nhà nước và các tổ chức liên quan chú ý lắng nghe tiếng nói của người dân (và các thiết chế của nhân dân) khi ban hành các quyết định, nhất là các vấn đề trọng đại của quốc kế dân sinh, hoặc liên quan trực tiếp đến cuộc sống của người dân; từ đó giúp Đảng, Nhà nước tiếp cận, đánh giá vấn đề một cách đa diện, nhiều chiều nhằm hạn chế, phòng ngừa việc quyết định chủ quan, một chiều hoặc mang tính áp đặt.

Xác định được tầm quan trọng trong công tác giám sát và phản biện xã hội, 5 năm qua Ban Thường trực Ủy ban MTTQ phường đã tổ chức, triển khai và thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị -xã hội; Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị ngày 12/12/2013 về việc ban hành quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị-xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ phường đã tổ chức 02 Hội nghị quán triệt triển khai các văn bản  về công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Kết quả, trong 5 năm triển khai thực hiện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ phường đã chủ trì phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội,  ban hành 07 kế hoạch, theo đó thực hiện 15 cuộc giám sát với 12 nội dung như: Giám sát hỗ trợ học sinh nghèo; việc quản lý, thu chi nghĩa trang nhân dân; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; việc thực hiện chính sách thuế; công tác GPMB; thực hiện Nghị quyết TW4; việc tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại của công dân, thực hiện 6 quy chế dân chủ.

Phát huy vai trò tự quản của Nhân dân thông qua tổ chức và hoạt động của  Ban TTND, từ năm 2014 đến nay, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ và Ban TTND đã tham gia giám sát 463 cuộc với tập trung vào các lĩnh vực: Giám sát việc giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo, việc thực hiện chế độ chính sách, Công tác Trật tự đô thị, Trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường, cải cách hành chính, việc thực hiện quy chế dân chủ trên địa bàn…

Ban GSĐTCCĐ đã tổ chức giám sát 08 công trình, dự án triển khai trên địa bàn phường, thực hiện giám sát 215 buổi đã phát hiện, 62 vụ việc phản ánh trực tiếp với đơn vị thi công, 14 vụ việc báo cáo UBND, UBMTTQ phường, chủ đầu tư và đơn vị thi công, 14/14 kiến nghị đều được giải quyết kịp thời.

Cùng với giám sát thì phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền đã từng bước được triển khai thực hiện từ tỉnh đến cơ sở. MTTQ các cấp đã tham gia đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện, nghị quyết của Đảng ủy, HĐND, quyết định của UBND; các đề án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của phường, góp phần nâng cao chất lượng các chương trình, đề án, những chính sách của phường.

Uỷ ban MTTQ phường đã chủ động phối hợp với Đảng ủy, UBND phường hàng năm tổ chức 03 buổi “đối thoại trực tiếp” và “tọa đàm giữa lãnh đạo cấp ủy và chính quyền với MTTQ, các đoàn thể và Nhân dân về những vấn đề bức xúc trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, tài nguyên môi trường, Giải phóng mặt bằng tại địa phương.

Thông qua hoạt động đã góp phần phát hiện, kiến nghị khắc phục những sai sót, những nội dung chưa phù hợp sửa đổi những quy định phù hợp với thực tiễn đời sống xã hội…Có thể khẳng định rằng, sau 5 năm triển khai thực hiện Quyết định số 217, 218 - QĐ/TƯ của Bộ Chính trị, MTTQ phường đã có những hoạt động thiết thực trong công tác giám sát và phản biện xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Tuy nhiên, qua quá triển tổ chức thực hiện cho thấy công tác giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội là một việc khó; Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể chính trị vẫn còn lúng túng trong việc chọn nội dung,  tổ chức giám sát và phản biện xã hội; số lượng, chất lượng giám sát và phản biện xã hội chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu của nhân dân, hoạt động giám sát của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội chưa thực sự chủ động, phương pháp giám sát còn chưa đa dạng, chủ yếu giám sát theo chương trình, kế hoạch định sẵn…Công tác phản biện chưa thực hiện rõ nét. việc triển khai góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền còn chậm, chưa tham gia được nhiều ý kiến vào các chương trình, kế hoạch, đề án của cấp ủy, chính quyền…

Nguyên nhân: Đội ngũ cán bộ Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội có lúc còn chưa tập trung về thời gian, nguồn lực cho công tác giám sát, phản biện xã hội. giám sát phản biện nội dung đa dạng, kiến thức đỏi hỏi cao trong khi nhân lực còn thiếu, yếu việc mời chuyên gia trong lĩnh vực tham gia giám sát, phản biện còn gặp khó khan.

Trong năm 2019, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ phường tiếp tục chủ trì phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội, dự kiến tập trung giám sát vào 7 nội dung như:  Giám sát việc thu và sử dụng các nguồn quỹ, các khoản đóng góp; việc dạy thêm, học thêm của các trường học năm học 2018 - 2019; giám sát việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, công tác GPMB, việc thực hiện 6 quy chế dân chủ… 

Để nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ, các tổ chức chính trị -xã hội thời gian tới và những năm tiếp theo, cần thực hiện tốt một số giải pháp sau:

Một làMTTQ và các tổ chức chính trị -xã hội cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt về quy chế giám sát và phản biện xã hội để các đơn vị, tổ chức, cán bộ đảng viên và nhân dân hiểu rõ về ý nghĩa, nội dung, tầm quan trọng của công tác giám sát và phản biện.

Hai là, Hằng năm, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội cần chủ động lựa chọn những nội dung, vấn đề bức xúc có liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, đoàn viên và nhân dân để xây dựng kế hoạch triển khai công tác giám sát và phản biện xã hội.

Ba là, Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ phường, các nội dung phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ với cơ quan đơn vị, bộ phận chuyên môn trên địa bàn phường; phối hợp với Thường trực HĐND, các Ban của HĐND làm tốt công tác giám sát. Phát huy các hình thức giám sát nhân dân, Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng. Động viên nhân dân giám sát thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, nhất là liên quan đến cơ chế, chính sách, công tác GPMB, TTĐT, VSMT, giảm nghèo bền vững, xây dựng danh hiệu khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền, sự tham gia của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, tạo sự đồng bộ nâng cao chất lượng hoạt động của cả hệ thống chính trị trong thực hiện các nhiệm vụ và sự đồng thuận trong nhân dân.

Bốn là, Tiếp tục bố trí, lựa chọn, mời những cán bộ, chuyên gia có chuyên môn sâu, năng lực nhìn nhận, phân tích, đánh giá vấn đề, có tư duy độc lập và năng lực tổng hợp, phản biện, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm đối với công việc; thường xuyên bồi dưỡng về kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

Năm là, Các cấp ủy đảng, chính quyền cần tạo mọi điều kiện để MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức hoạt động giám sát và phản biện xã hội đạt hiệu quả hơn. Giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội hiện không có chế tài xử lý, vì vậy, các cấp có thẩm quyền cần kịp thời có văn bản quy định chi tiết biện pháp xử lý, phản hồi kết quả mà qua giám sát, phản biện đã chỉ ra.

Hội nghị đối thoại người đứng đầu năm 2018
Ban thanh tra nhân dân giám sát việc thi công một số công trình