các bài viết chuyên sâu

Giang Biên thực hiện tốt công tác Tư pháp năm 2018
Ngày đăng 21/12/2018 | 11:15  | Lượt xem: 170

Giang Biên có thuận lợi cơ bản do kế thừa những kết quả từ năm trước, tuy nhiên năm 2018 cũng là năm Tư pháp Giang Biên phấn đấu hoàn thành một khối lượng công việc khá lớn để đóng góp vào việc nâng cao vị thế của Giang Biên và đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển chung trên địa bàn quận Long Biên.

Trong những năm qua, đặc biệt là năm 2018, công tác Tư pháp tại phường Giang Biên đã được tổ chức thực hiện với nhiều thuận lợi, nhờ có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, kịp thời của Quận ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận; sự phối kết hợp chặt chẽ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phường, của cấp ủy, chính quyền, Công chức tư pháp - hộ tịch và sự ủng hộ, đồng thuận của nhân dân trên địa bàn phường. Qua một năm triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ, công tác Tư pháp của UBND phường đã đạt được nhiều kết quả, góp phần quan trọng vào việc triển khai thi hành pháp luật, đảm bảo giữ gìn sự ổn định và phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Một số kết quả đạt được như sau:

Thứ nhất,  công tác chỉ đạo, điều hành

Thực hiện chỉ đạo của UBND quận, Phòng Tư pháp quận, UBND phường đã chủ động xây dựng kế hoạch công tác tư pháp năm 2018, chỉ đạo hướng dẫn công chức tư pháp phường tham mưu xây dựng các kế hoạch chi tiết, sát với thực tiễn; đề cao trách nhiệm từng cá nhân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính gắn với cải cách tư pháp, tiếp tục cải tiến lề lối làm việc, giải quyết các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tư pháp theo đúng quy định của pháp luật.

(Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2018)

Thứ hai, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý

Xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, cần được ưu tiên cả về nhân lực và thời gian để hoàn thành tốt nhất mục tiêu đặt ra là thông tin tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến mọi đối tượng trên địa bàn các quy định của pháp luật. Tư pháp phường tích cực tham mưu cho Lãnh đạo UBND phường duy trì và thường xuyên kiện toàn tuyên truyền viên pháp luật phường, đến nay có 25 thành viên. Chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và kế hoạch phối hợp giữa Ủy ban nhân dân phường và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường về công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn. Kế hoạch chi tiết, sát với tình hình địa phương; phân công nhiệm vụ cụ thể tới từng thành viên nhằm nâng cao trách nhiệm cá nhân, đồng thời kết hợp với các hoạt động công tác khác để tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Tại UBND phường có công chức Tư pháp hộ tịch tham mưu thực hiện việc tuyên truyền cùng với 25 tuyên truyền viên ở cơ sở. Trong năm tổ chức 01 buổi trợ giúp, trợ giúp tại chỗ cho 09 lượt người.

Thực hiện chủ đề Ngày pháp luật “Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, thực thi, bảo vệ pháp luật, ý thức tuân thủ pháp luật, góp phần xây dựng đất nước liêm chính, hành động kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả; xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”, Công chức Tư pháp đã tham mưu cho UBND phường xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện“Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên địa bàn phường Giang Biên năm 2018. Kết quả: Soạn tin, bài, tăng thời lượng tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh phường, Tổng  số là 28 tin, bài. Nội dung tuyên truyền: Tuyên truyền phổ biến về mục đích, ý nghĩa Ngày Pháp luật; về vị trí, vai trò, nội dung của Hiến pháp 2013 trong quản lý nhà nước và đời sống xã hội; Luật tổ chức chính quyền địa phương; Bộ luật Dân sự 2015; Bộ luật Hình sự 2015, Luật tiếp công dân 2013, Luật khiếu nại 2011, Luật tố cáo 2018, Luật thi hành án hình sự 2010; về phòng, chống tham nhũng; về an toàn giao thông; về vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng cháy và chữa cháy, về đất đai và môi trường; về xử phạt vi phạm hành chính; về bình đẳng giới, những chính sách mới có hiệu lực thi hành…..Kết quả thực hiện tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong năm 2018 đã thực hiện 07 hội nghị với 1.350 lượt người tham dự, gồm: 03 cuộc tại UBND phường; 03 cuộc tại các cụm dân cư; 01 cuộc tại trường học với 23 văn bản pháp luật được tuyên truyền. Phát gần 7.000 tờ gấp. Triển khai thực hiện tốt cuộc thi viết tìm hiểu Bộ luật Dân sự năm 2015 với sự tham gia của hầu hết các thành viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, trưởng các đoàn thể, cán bộ, giáo viên các trường học, cán bộ công chức và nhân dân địa phương, tổng số gần 1.000 bài viết dự thi; Hưởng ứng Cuộc thi viết “Sáng kiến, mô hình phổ biến giáo dục pháp luật có hiệu quả cho thanh, thiếu niên”; Hưởng ứng cuộc thi sáng tác kịch bản, tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật của Bộ tư pháp…

 (Hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý))

Thứ ba, công tác hòa giải ở cơ sở

UBND phường phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường tiến hành thực hiện công tác rà soát, đánh giá về tổ chức và hoạt động của tổ hòa giải; kiện toàn tổ hòa giải theo Luật hòa giải ở cơ sở năm 2013. Uỷ ban Mặt trận phường và các tổ chức thành viên của Mặt trận khuyến khích, động viên và tạo điều kiện thuận lợi cho các thành viên của Mặt trận Tổ quốc, đoàn viên, hội viên các tổ chức thành viên của Mặt trận làm hòa giải viên hoặc tham gia trực tiếp hòa giải các mâu thuẫn, tranh chấp; đồng thời tuyên truyền, phổ biến để nâng cao nhận thức của cộng đồng về vị trí, vai trò và ý nghĩa của công tác hòa giải ở cơ sở để vận động nhân dân áp dụng giải quyết các mâu thuẫn tranh chấp ở cơ sở, khu dân cư bằng biện pháp hòa giải ở cơ sở. Hiện trên địa bàn phường có 20 tổ hòa giải, với 108 hòa giải viên. UBND phường tạo điều kiện về kinh phí hoạt động, cơ sở vật chất như: hỗ trợ kinh phí hàng tháng, hỗ trợ vụ việc hòa giải thành, cung cấp văn bản, tài liệu, sổ sách, mẫu biểu khi  thực hiện hòa giải và báo cáo kết quả thực hiện của các Tổ hòa giải. Đội ngũ hòa giải viên được tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải, kiến thức pháp luật do UBND quận, UBMTTQ quận, UBND phường tổ chức. Tổ chức giao ban quý, tổng kết khen thưởng trong công tác hòa giải ở cơ sở.

(Hội nghị tổng kết công tác hòa giải ở cơ sở)

 

Thứ tư, về công tác tự kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân phường ban hành.

Bộ phận Tư pháp đã chủ động tham mưu giúp Thường trực HĐND, UBND phường, đồng thời tham gia ý kiến trong quá trình soạn thảo, thực hiện thẩm định, tự kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản và kiểm tra văn bản theo thẩm quyền, qua đó đã đánh giá đúng thực trạng tình hình ban hành văn bản quy phạm pháp luật, phát hiện những thiếu sót, kịp thời chấn chỉnh những tồn tại hạn chế, qua đó từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác văn bản. Năm 2018, tự kiểm tra, rà soát 07 văn bản.

Thứ năm, về xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật.

Đến nay, UBND phường đã có 04 tủ sách pháp luật với trên 1.000 cuốn, bao gồm 4 thể loại chính là: Văn bản quy phạm pháp luật; tài liệu, sách và sách nghiệp vụ, hỏi đáp, giải thích pháp luật; trong đó có 03 tủ sách tại các nhà văn hóa cụm dân cư, 01 tủ sách pháp luật phường. Tuy nhiên, nhu cầu mượn, đọc nghiên cứu ngày càng ít do sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin và hệ thống thông tin đại chúng cũng như mạng internet, do đó số lượt người mượn đọc khá ít ( trên 300 lượt người).

Thứ sáu, về giải quyết các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tư pháp

Năm 2018, UBND phường đã chứng thực bản sao 9.539 văn bản, thu 107.046.000 đồng lệ phí; chứng thực chữ ký 210 việc, thu 2.100. 000 đồng lệ phí, cấp trích lục hộ tịch  1050 bản, thu 5.100.000 đồng lệ phí. Phường đã đăng ký khai sinh 300 trường hợp; đăng ký khai tử 68 trường hợp; đăng ký kết hôn 75 trường hợp; xác nhận tình trạng hôn nhân 332 trường hợp; thay đổi, cải chính, bổ sung, điều chỉnh hộ tịch cho 05 trường hợp; nhận cha, mẹ, con 07 trường hợp..

Có được kết quả như vậy là nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng, chính quyền và nhận thức đúng đắn về vai trò của công tác Tư pháp  của cán bộ cơ sở. Đặc biệt là sự phối kết hợp giữa Mặt trận và các tổ chức thành viên, bên cạnh đó, sự nỗ lực, cố gắng của công chức tư pháp phường. Nhằm tiếp tục phát huy kết quả công tác tư pháp trong thời gian tới, UBND phường phường tiếp tục thực hiện một số nội dung như: Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác này, nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác tư pháp đối với đời sống xã hội; Xác định công tác tư pháp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội nhằm tăng cường trách nhiệm, tranh thủ sự chỉ đạo, lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể tạo sức mạnh tổng hợp thực hiện hiệu quả công tác tư pháp./.