các bài viết chuyên sâu

Kết quả xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc của MTTQ phường Việt Hưng nhiệm kỳ 2014-2019
Ngày đăng 24/12/2018 | 16:46  | Lượt xem: 88

Phát huy mạnh mẽ vai trò của MTTQ và các tổ chức thành viên, tăng cường củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.Đó chính là chương trình hành động, nhiệm vụ xuyên suốt của MTTQ phường Việt Hưng trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện các nhiệm vụ nhiệm kỳ 2014-2019.

Với đặc điểm là Phường  nằm ở trung tâm của quận, cửa ngõ đông bắc của Thủ đô Hà Nội, có tốc độ đô thị hóa nhanh, kinh tế chủ yếu là thương mại, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp gắn với phát triển du lịch, ẩm thực theo đề án Làng nghề truyền thống nuôi rắn Lệ Mật. Hạ tầng giao thông, các công trình phúc lợi xã hội được quận, phường đầu tư, nâng cấp đồng bộ. Khối đại đoàn kết toàn dân dựa trên nền tảng liên minh các tầng lớp nhân dân ngày càng được củng cố phát huy. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị  - xã hội luôn cùng với chính quyền chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội  luôn  giữ vững, ổn định, nhân dân tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2018 tại khu dân cư Kim Quan

Nhiệm kỳ 2014-2019, MTTQ đã phối hợp với các đoàn thể thực hiện chủ trương đa dạng hóa các loại hình tổ chức, đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân không phân biệt giai cấp, lứa tuổi, hình thành Mặt trận rộng lớn, tạo sức mạnh của toàn dân tộc, để MTTQ thực sự trở thành liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện, là cơ sở chính trị của chính quyền.

Dưới sự lãnh đạo sâu sát của các cấp uỷ Đảng, sự quan tâm của các cấp chính quyền. Để thực hiện tốt nhiệm vụ trên, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên từ phường tới các tổ dân phố đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, các chương trình công tác của MTTQ Việt Nam; thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về  đẩy mạnh “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tuyên truyền thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội trong Nghị quyết của Đảng các cấp; Nghị quyết Đại hội Mặt trận Thành phố, quận và phường về đổi mới phương thức hoạt động, kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các tổ chức thành viên. Tuyên truyền 02 bộ Quy tắc ứng xử của Thành phố theo các nội dung tới cán bộ công chức và người dân để xây dựng môi trường văn hóa, lối sống thanh lịch văn minh. Phổ biến sâu rộng tới các tổ dân phố, người dân về thực hiện các nội dung của  6 qui chế dân chủ do UBND quận ban hành với mục đích bảo đảm sự thống nhất, công khai dân chủ, nâng cao ý thức trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khi thực hiện các lĩnh vực liên quan trên địa bàn.

Để kịp thời ổn định tư tưởng trong nhân dân, hạn chế suy nghĩ lệch lạc, nhất là phòng chống diến biến hòa bình của các thế lực thù địch hòng âm mưu chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước, Nhân dân ta. Công tác định hướng dư luận xã hội đã được các cấp ủy, Chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội quận, phường luôn quan tâm định hướng đúng, phù hợp với tình hình địa phương. Qua việc thông tin phản ánh của cán bộ, nhân dân, việc nắm bắt dư luận của mạng lưới cộng tác viên, các vấn đề phát sinh phức tạp đã được cấp ủy Đảng, Chính quyền quan tâm xử lý, giải quyết đã hạn chế tình hình phức tạp, đơn thư vượt cấp bảo đảm ổn định tình hình địa phương.

 

Hội nghị đại biểu nhân dân được UB MTTQ phường quan tâm chỉ đạo công tác chuẩn bị tới từng ban CTMT

Hội nghị đại biểu nhân dân hàng năm được Thường trực MTTQ rất chú trọng đã phối hợp với UBND phường làm tốt công tác chỉ đạo các TDP tập trung tổ chức Hội nghị nhân dân vì đây là hội nghị nhân dân trực tiếp bàn các vấn đề liên quan đến đời sống cộng đồng, xây dựng đời sống văn hóa và thực hiện. Tỷ lệ nhân dân tham dự  hội nghị bình quân đạt tỷ lệ 72 %, nội dung của hội nghị được nhân dân tập trung thảo luận sôi nổi ,trở thành nghị quyết chung của tổ dân phố và cùng nhau cam kết thực hiện.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; xây dựng người Việt Hưng thanh lịch văn minh gắn với Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt, trong đó  gia đình được xác định là hạt nhân của xã hội, gia đình tốt thì xã hội sẽ tốt;Tổ dân phố có vai trò hết sức quan trọng trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, là nơi đưa các chủ trương, nghị quyết, chính sách của Đảng và Nhà nước vào cuộc sống.Vì vậy việc triển khai xây dựng gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa được đặc biệt quan tâm, hàng năm với trách nhiệm là cơ quan thường trực, MTTQ đã cùng UBND triển khai đăng ký và bình xét Gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa theo đúng nội dung hướng dẫn, đảm bảo tiến độ, thời gian. Do vậy, tỷ lệ và chất lượng gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa hàng năm được nâng cao; năm 2014 tỷ lệ gia đình đạt văn hóa là 88,23% đến năm 2018 tăng lên 93,31%. Tổ dân phố  văn hóa năm 2014 có 10/12 tổ đạt, đến năm 2018 có 13 /15 TDP đạt TDPVH. Các hoạt động của Trung tâm Văn hóa Thể thao phường và mô hình điểm Nhà văn hóa các tổ dân phố, hoạt động của các câu lạc bộ Thể dục -Thể thao, văn nghệ, sức khỏe ngoài trời được duy trì và từng bước nâng cao về chất lượng đã thu hút nhiều người dân tham gia. Bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng  được triển khai bằng nhiều hình thức tới cán bộ, người dân nhằm nâng cao nhận thức, ý thức tự giác trong cộng đồng dân cư.

Các đồng chí lãnh đạo phường tặng quà gia đình chính sách trong ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

Hàng năm vào dịp tổ chức kỷ niệm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam 18/11.  Đảng ủy quan tâm lãnh đạo, MTTQ, UBND phối hợp chặt chẽ để xây dựng kế hoạch triển khai tới các tổ dân phố, khu dân cư phối hợp thực hiện đạt hiệu quả. Nhiều hoạt động được diễn ra,  tổ chức thăm hỏi tặng quà các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, gặp mặt tặng quà các đồng chí nguyên lãnh đạo MTTQ qua các thời kỳ, tổ chức các hoạt động VHVN-TDTT,đánh giá kết quả thực hiện các nội dung của cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, biểu dương các gia đình văn hóa tiêu biểu đã tạo được không khí vui tươi phấn khởi, sự đoàn kết,  gắn bó, tình cảm trong cộng đồng dân cư.

Thực hiện cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” và mô hình “Cộng đồng chung tay giúp đỡ thoát nghèo bền vững”, hàng năm phường đều phát động tháng cao điểm “Ngày vì người nghèo” (từ 18/10 đến 18/11) đã thu hút đông đảo các tổ chức, hộ gia đình, cá tham gia ủng hộ quỹ với tổng số tiền  gần 600 triệu đồng, đã trích Quỹ hỗ trợ xây mới 01 nhà đại đoàn kết trị giá 70 triệu đồng ,hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh nhân dịp các ngày lễ tết, khai giảng năm học mới với tổng số tiền là: 382,9 triệu đồng, năm 2018 đã vận động tổ chức cá nhân ủng  hộ 50 triệu đồng hỗ trợ 02 hộ nghèo thoát nghèo và các hộ khác ổn định cuộc sống, tỷ lệ hộ nghèo của phường năm 2014 chiếm 0,95%,năm 2018 còn 0,1 %. Cùng với cuộc vận động động “Ngày vì người nghèo” , nhiệm kỳ qua MTTQ đã phối hợp cùng UBND tổ chức vận động các loại quỹ được gần 2,5 tỷ đồng.

Phong trào “ Đoàn kết sáng tạo” được MTTQ phường quan tâm, triển khai đến các hội viên, đoàn viên và nhân dân, tôn vinh kịp thời những gương tập thể, cá nhân thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là cuộc vận động          “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.Vận động nhân dân  tích cực tham gia các hoạt động, bảo vệ môi trường, phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ An ninh Tổ Quốc” phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ vững cuộc sống bình yên trong nhân dân.

Nhiệm vụ Xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh được Ủy ban MTTQ phường thường xuyên chú trọng, coi đây là một trong  những nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Chủ động triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, cụ thể hóa bằng các kế hoạch, chương trình công tác. Trong những năm qua, nhiều hội nghị của Mặt trận các thành viên và nhân dân tham gia đóng góp ý kiến vào các văn kiện Đại hội Đảng ; tham gia giám sát cán bộ đảng viên,  cung cấp nhiều ý kiến khách quan để cấp ủy chi bộ nhận xét cán bộ, đảng viên nơi cư trú; phối hợp tổ chức tốt các hội nghị đối thoại giữa đồng chí Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND với MTTQ các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Đảng, Chính quyền.   

Ủy ban MTTQ phường luôn được củng cố tổ chức và đổi mới phương thức hoạt động.Chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch phối hợp công tác bảo đảm thống nhất với chính quyền, các tổ chức thành viên để phân công nhiệm vụ khi thực hiện đã cho thấy hiệu quả rõ rệt góp phần vào hoàn thành xuất sắc nhiều chỉ tiêu nhiệm vụ của phường. Tiêu biểu như  thu ngân sách năm 2014 được trên 17 tỷ 958 triệu đồng ( đạt 164 % chỉ tiêu quận giao); đến năm 2018 ước thực hiện trên 51 tỷ đồng (đạt trên 150% chỉ tiêu giao).

Nhiệm kỳ qua  với sự quyết tâm đổi mới phương thức hoạt động của hệ thống Mặt trận, tăng cường sự phối hợp giữa UBMTTQ với Thường trực HĐND,UBND và các tổ chức thành viên đã tạo nên sức mạnh mới trong phong trào thi đua của khối đại đoàn kết toàn dân ở từng tổ dân phố, cụm dân cư. Đặc biệt được sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn  của Ban thường trực UBMTTQ quận, của Ban thường vụ Đảng ủy, sự phối hợp của chính quyền phường, các tổ chức thành viên ,MTTQ phường đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao;hàng năm có từ  40%  đến 60 % Ban công tác MT đạt xuất sắc, không có Ban công tác mặt trận hoạt động yếu kém; nhiều tập thể, cá nhân được Trung ương MTTQ Việt Nam, Thành phố và quận khen thưởng.

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Hiệu quả”, trong thời gian tới MTTQ phường Việt Hưng  tiếp tục phát huy vai trò của mặt trận trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, xây dựng củng cố khối Đại đoàn kết toàn dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XXV, Đại hội Mặt trận Tổ quốc phường nhiệm kỳ 2019-2024,  xây dựng phường Việt Hưng ngày càng giàu đẹp, văn minh và từng bước hiện đại. 

Âu Thị lan – PCT UBND