các bài viết chuyên sâu

Những kết quả nội bật trong công tác xây dựng Đảng năm 2018 phường Giang Biên
Ngày đăng 09/01/2019 | 08:04  | Lượt xem: 5063

Năm 2018 là năm đánh giá cơ bản, toàn diện thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020. Toàn thể Đảng bộ phường Giang Biên cùng hệ thống chính trị phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được giao. Công tác xây dựng Đảng luôn được chú trọng, phát huy những điểm mạnh, khắc phục những điểm yếu, góp phần thực hiện kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng năm 2018, củng cố vững chắc niềm tin của cán bộ, nhân nhân vào sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Đảng, bảo vệ Tổ quốc.

Với việc quyết tâm xây dựng Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, ngay từ đầu năm, Đảng ủy đã Ban hành nghị quyết, chương trình, kế hoạch triển khai, đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu pháp lệnh về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương do quận giao, xây dựng 03 kế hoạch thực hiện 03 chương trình công tác của Quận ủy; 06 Nghị định chuyên đề. Sơ, tổng kết 02 Nghị quyết, 07 Chỉ thị, 01 Thông báo kết luận của Trung ương, 01 Chương trình hành động của Thành ủy.

Về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng: trong quá trình xây dựng và phát triển, Đảng bộ phường Giang Biên luôn xác định công tác xây dựng Đảng là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa then chốt. Do đó, khi các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn,… của cấp trên ban hành, Đảng ủy luôn kịp thời chỉ đạo, lãnh đạo toàn Đảng bộ tiến hành tổ chức học tập, quán triệt nhằm nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ chủ chốt và đảng viên. Tỷ lệ đảng viên tham gia học tập Nghị quyết, Chỉ thị, Quyết định của cấp trên đạt trên 90%, 100% đảng viên viết bài thu hoạch đảm bảo theo yêu cầu đề ra. Hàng quý, Đảng ủy tổ chức cho đảng viên và hội viên Hội Cựu chiến binh nghe tình hình thời sự trong nước và quốc tế với những thông tin chính thống và kịp thời.

Đảng ủy tổ chức nghe thời sự trong nước và quốc tế 

Công tác dân vận của Đảng ủy phường đã có sự đổi mới về nhận thức và phương pháp hoạt động theo hướng sát cơ sở, chủ động giải quyết kịp thời các kiến nghị chính đáng của nhân dân. Phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, Ban biên tập, cộng tác viên, Tuyên giáo đẩy mạnh tuyên truyền, định hướng dư luận, tạo sự thống nhất về tư tưởng, hành động trong Đảng và sự đồng thuận trong nhân dân; các cấp ủy đảng luôn bám sát tinh thần chỉ đạo của cấp trên để vận dụng vào thực tiễn nhằm khắc phục những yếu kém, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, cũng như uy tín của Đảng.

Đảng ủy phường đã đề ra các giải pháp phù hợp để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, trách nhiệm, năng lực và động cơ đúng đắn, thực sự tiên phong, gương mẫu, luôn đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích cá nhân, thực sự là cán bộ của dân, phục vụ nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Xây dựng kế hoạch và tổ chức sơ kết 02 năm Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị bằng hình thức tọa đàm “Về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; làm tốt công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí ngay từ đầu năm; cung cấp tài liệu đến các chi bộ, hướng dẫn xây dựng kế hoạch tu dưỡng với những việc làm cụ thể; chỉ đạo đánh giá kiểm điểm kết quả thực hiện tại các buổi sinh hoạt chi bộ; biểu dương và ghi nhận những kết quả tốt, những mô hình mới, đồng thời cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế, đề ra phương hướng khắc phục trong thời gian tới. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn đảng bộ được duy trì thường xuyên, có tác động tích cực trong việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ toàn đảng bộ.

Đảng ủy tổ chức tọa đàm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính Trị

Trong công tác phát triển tổ chức Đảng và Đảng viên: Năm 2018, Đảng ủy phường đã thành âp 01 chi bộ ngoài quốc doanh (theo Nghị quyết 09 của Thành ủy), xét và đề nghị Quận ủy ra Quyết định kết nạp 09 quần chúng vào Đảng, chuyển chính thức cho 10 đảng viên dự bị, tổ chức trao Huy hiệu Đảng cho 72 đồng chí đảng viên trong Đảng bộ. Theo đó, toàn Đảng bộ có 32 chi bộ, trong đó có 20 chi bộ tổ dân phố, 03 chi bộ ngoài quốc doanh và 09 chi bộ hành chính sự nghiệp công lập. Kết quả phân loại chi bộ có 31/32 chi bộ được xếp loại đánh giá (01 Chi bộ mới thành lập không đánh giá). Có 05 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 22 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; 02 chi bộ hoàn thành nhiệm vụ; 02 chi bộ không hoàn thành nhiệm vụ. Toàn đảng bộ có 698 Đảng viên, trong đó có 163 đảng viên miễn sinh hoạt, 535 đảng viên được đánh giá phân loại, trong đó có: 92 đồng chí đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bằng 17.2%; 429 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ bằng 80.2%; 12 đồng chí hoàn thành nhiệm vụ bằng 2.2%; 02 đồng chí không hoàn thành nhiệm vụ bằng 0.4%.

Đảng ủy tổ chức đánh giá phân loại tổ chức Đảng và Đảng viên năm 2018

Để xây dựng Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Đảng bộ luôn xem công tác kiểm tra, giám sát là giải pháp hữu hiệu nhằm ngăn chặn ngay từ khi mới manh nha sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Qua công tác kiểm tra, giám sát, kiểm điểm tập thể, đảng viên, phát hiện và thi hành kỷ luật 02 đồng chí. Tổ chức các đoàn kiểm tra của Đảng ủy kiểm tra, giám sát 12 chi bộ, 12 đồng chí đảng viên, UBKT Đảng ủy tổ chức kiểm tra, giám sát 11 chi bộ, kiểm tra 01 chi bộ và 01 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, phối hợp xem xét thi hành kỷ luật đối với 02 đồng chí bí thư chi bộ trực thuộc. 100% các đồng chí Đảng ủy viên kiểm điểm đảng viên trước tập thể ban chấp hành.

Đoàn kiểm tra Đảng ủy kiểm tra cấp ủy chi bộ tổ dân phố số 4

Năm 2018, Đảng ủy phường đã thực hiện điều chỉnh, bổ sung Quy chế (02 lần) cho phù hợp với tình hình tổ chức và yêu cầu nhiệm vụ của đảng bộ phường. Trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, các đồng chí đảng ủy viên đều thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; thực hiện nhiệm vụ theo phân công cụ thể, đảm bảo rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Chú trọng chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm đã được đề ra ngay từ đầu năm, các ý kiến, phản ánh của nhân dân tại các cuộc họp giao ban hàng tháng. Đối với những vấn đề khó, phức tạp được thảo luận kỹ hơn, công khai dân chủ trước khi quyết định.

Chỉ đạo chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thực hiện tốt chủ đề năm "Nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị" và "Vì một Long Biên xanh -sạch - đẹp". Nêu cao vai trò giám sát, phản biện, góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, trong năm 2018, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội đã tổ chức 47 cuộc giám sát thường xuyên về TTĐT, VSMT, VS ATTP; giám sát TTXD 174 công trình nhà ở tư nhân và 5 dự án xây mới và cải tạo, nâng cấp; tổ chức lấy phiếu công dân tại bộ phận một cửa; tổ chức 01 hội phản biện vào dự thảo báo cáo của UBND phường; phối hợp tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn phường.

Hội nghị đối thoại giữa Cấp ủy, chính quyền với MTTQ và các đoàn thể năm 2018

Lãnh đạo chính quyền thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh quốc phòng đạt và vượt chỉ tiêu được giao và được Quận đánh giá kết quả chỉ tiêu thi đua đứng thứ 4 trên toàn Quận. HĐND phường đã xây dựng và triển khai 10 cuộc khảo sát, giám sát chuyên đề trên các lĩnh vực cụ thể: Quản lý đất công, phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác phòng cháy chữa cháy...đặc biệt là việc thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu về kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng, dự toán ngân sách năm 2018. Giám sát thường xuyên về công tác quản lý TTXD - TTĐT- VSMT trên toàn phường.

Qua việc giám sát đã chỉ ra những tồn tại cần khắc phục đồng thời cũng như đưa ra những giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Năm 2018 có nhiều tập thể, cá nhân đạt kết quả đáng khích lệ cụ thể: UBND phường Giang Biên được UBND Thành phố Hà Nội tặng bằng khen, Các tổ chức chính trị xã hội được Trung ương Hội, Thành Hội, Quận hội tặng bằng khen và giấy khen, Quận Long Biên khen thưởng 08 cá nhân phường Giang Biên đạt danh hiệu người tốt việc tốt cấp quận; Đảng ủy phường ban hành quyết định khen thưởng 5 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, khen thưởng 92 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018. UBND phường ban hành quyết định khen thưởng 60 cá nhân tiêu biểu trong phong trào xanh - sạch - đẹp năm 2018, và nhiều tập thể, cá nhân được biểu dương khen thưởng khác.

UBND phường Giang Biên nhận bằng khen của UBND Thành phố Hà Nội năm 2018

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được năm 2018, định hướng năm 2019, Đảng ủy tập trung tiến hành các biện pháp cụ thể như sau:

1. Tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo điều hành, sửa đổi bổ sung quy chế làm việc của Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ và các đoàn thể; có giải pháp cụ thể, tập trung lãnh đạo hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng năm 2019.

2. Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng theo Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII ngăn chặn đẩy lùi tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị đạo đức lối sống trong cán bộ đảng viên.

3. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, ủy ban kiểm tra Đảng ủy, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và các hiện tượng tiêu cực khác trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

4. Đẩy mạnh công tác dân vận, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; lãnh đạo MTTQ, các đoàn thể CT-XH hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

5. Đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị, phát huy hiệu quả hoạt động của các tổ dân vận ở tổ dân phố tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân./.