các bài viết chuyên sâu

Kết quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị phường Cự Khối năm 2018
Ngày đăng 09/01/2019 | 09:07  | Lượt xem: 8308

Năm 2018, thực hiện chủ đề của Thành phố "Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị" và chủ đề của Quận "Vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp", với sự nỗ lực, phấn đấu của tập thể Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ phường và các ngành đoàn thể, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2018 đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Quận và Phường.

Đối với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng: Trong năm 2018, Đảng ủy phường đã tập trung lãnh đạo, tổ chức quán triệt Nghị quyết Trung ương VI, VII, VIII của Đảng tới cán bộ, đảng viên kịp thời, đầy đủ. Chỉ đạo việc kiểm soát, theo dõi thành phần dự và viết bài thu hoạch chặt chẽ. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương IV ( khóa XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị  về ‘‘Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh’’ cho cán bộ, đảng viên toàn Đảng bộ và hội viên các đoàn thể. Đảng ủy đã triển khai tổ chức học tập chuyên đề năm 2018. Kết quả có 193 đảng viên học tập, đạt 93%.

Đã tổ chức triển khai, hướng dẫn việc xây dựng kế hoạch tu dưỡng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương IV ( khóa XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị. Kết quả đã có 209 đảng viên xây dựng kế hoạch tu dưỡng năm 2018. Thường xuyên giám sát việc thực hiện kế hoạch tu dưỡng cá nhân, nhất là của người đứng đầu. Tổ chức giám sát, kiểm tra việc thực hiện tại một số chi bộ. Đảng ủy đã tổ chức sơ kết 02 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trong toàn đảng bộ.

Trong năm đã tổ chức 4 buổi nói chuyện thời sự về tình hình trong nước, quốc tế cho 835 lượt đảng viên của Đảng bộ. Chỉ đạo tổng kết 8 nghị quyết, chỉ thị theo chỉ đạo của Quận ủy đảm bảo khoa học, hiệu quả, lồng ghép với tuyên truyền, định hướng triển khai các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Về công tác tổ chức: Đảng ủy phường đã quản lý các loại sổ nghiệp vụ công tác đảng theo quy định. Hoàn thiện quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020-2025.Tổ chức trao tặng Huy hiệu Đảng cho 18 đảng viên. Xét, đề nghị quyết định kết nạp 11 đảng viên mới; đề nghị công nhận đảng viên chính thức cho 04 đảng viên dự bị

Đối với việc triển khai các chương trình toàn khóa của Quận ủy: Đảng ủy phường đã tập trung chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện 03 chương trình công tác của Quận uỷ. Phân công lãnh đạo phụ trách các nội dung rõ người, rõ việc. Kết quả cụ thể: 

* Việc thực hiện Chương trình số 01-CTr/QU: Ngay từ đầu năm, Đảng ủy phường đã họp, thảo luận điều chỉnh phân công các đồng chí Đảng ủy viên phụ trách, theo dõi các chi bộ. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, tư duy chỉ đạo, điều hành, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, kiểm tra, đánh giá thực chất hiệu quả công việc, kiểm soát chặt chẽ việc tổ chức thực hiện gắn trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng các đơn vị. Thường trực Đảng ủy đã tăng cường kiểm tra hiện trường, sâu sát cơ sở, trực tiếp nắm bắt tình hình. Tập trung thực hiện  các kết luận, chỉ đạo của BTV Quận ủy, UBND Quận. Đổi mới việc xây dựng kế hoạch công tác tháng, lịch công tác tuần kèm theo chế độ kiểm soát kết luận hàng tháng.

* Thực hiện Chương trình 02-CTr/QU, Đảng ủy, HĐND, UBND phường đã triển khai đồng bộ; đẩy mạnh kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ được thực hiện nề nếp. Thường xuyên rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy chế làm việc, quy chế phối hợp, phân công nhiệm vụ của Đảng ủy, UBND và đơn vị đảm bảo phù hợp với thực tiễn điều hành theo nguyên tắc “Một đầu mối - một việc xuyên suốt”, rõ trách nhiệm cá nhân. Duy trì, nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch, lịch công tác, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch. Rà soát, cải tiến quy trình nội bộ giải quyết công việc chuẩn hóa nghiệp vụ theo tiêu chuẩn ISO, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và kiểm soát toàn bộ quá trình giải quyết công việc. Triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 khối Đảng, đoàn thể. Duy trì các hoạt động tự kiểm tra công vụ, tăng cường kỷ luật công vụ, kỷ cương hành chính.

* Thực hiện Chương trình 03-CTr/QU:  Đảng ủy, UBND phường đã chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các phương án khoán quản đô thị, phương án thu giá dịch vụ VSMT, camera an ninh... cùng với sự tham gia giám sát của TTHĐND, UB MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn. Tập trung chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc, ra quân xử lý vi phạm về trật tự xây dựng, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường.

Chủ đề “Vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp” được triển khai đồng bộ, bước đầu đạt hiệu quả, được nhân dân đồng thuận và hưởng ứng. Triển khai xây dựng mô hình “Tổ dân phố xanh - sạch - đẹp” tại các tổ dân phố trên địa bàn phường. Phối hợp triển khai phương án cơ giới hoá thu gom vận chuyển rác trên địa bàn phường. Chất lượng vệ sinh môi trường được nâng cao; việc mất mỹ quan đô thị tại các điểm tập kết rác đã được giải quyết cơ bản; ý thức của người dân tham gia phương án được cải thiện đáng kể

Về kết quả công tác kiểm tra, giám sát: Trong năm 2018, Đảng ủy, BTV Đảng ủy, UBKT Đảng ủy đã tổ chức thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát đảm bảo 100% kế hoạch. Cụ thể: Đảng ủy đã tổ chức thực hiện hiệu quả 03 cuộc kiểm tra, 04 cuộc giám sát đối với 07 Chi bộ; tập trung các nội dung: công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện NQ TW4, TW6 khóa XII, chỉ thị số 05 của Bộ chính trị; việc triển khai các quy chế dân chủ cơ sở. UBKT Đảng uỷ tiến hành: 05 cuộc kiểm tra, 03 cuộc giám sát đối với 08 Chi bộ về các nội dung: kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của cấp ủy cơ sở; công tác quản lý tài chính, thu nộp đảng phí. Đảng ủy phường lãnh đạo chi bộ cơ quan, chi bộ trường mầm non Cự Khối, trường mầm non Hoa Phượng xử lý kỷ luật khiển trách 03 đảng viên vi phạm chính sách dân số.

Công tác dân vận năm 2018: Đảng ủy phường đã tập trung chỉ đạo thực hiện Năm dân vận chính quyền. Đã tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước; thực hiện chủ đề năm công tác của Thành phố và Quận đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn. Vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh đô thị, “Tang văn minh tiến bộ”, nếp sống văn minh trong việc cưới. Thường xuyên nắm tình hình, tư tưởng nhân dân, nhất là tình hình nhân dân ở khu vực có các dự án đầu tư liên quan đến công tác GPMB. Chỉ đạo sát sao việc thực hiện QCDC cơ sở, nhất là 6 quy chế trên một số lĩnh vực do Quận ban hành. Tập trung triển khai nghiêm túc các quy chế dân chủ cơ sở trong toàn hệ thống chính trị và tới các tầng lớp nhân dân. Công tác giám sát của Mặt trân Tổ quốc và các đoàn thể được đảm bảo và phát huy hiệu quả thực tế. Hoạt động của Tổ dân vận tổ dân phố được tăng cường và phát huy hiệu quả trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành các chủ chương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị ngay từ cơ sở.

Đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động của MTTQ và các đoàn thể: Đảng ủy phường đã lãnh đạo Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể phường tập trung triển khai kế hoạch liên tịch về giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý kiến xây dựng đảng, xây dựng chính quyền theo quyết định số 217,218 của Bộ chính trị. Thực hiện giám sát đối với cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện Nghị quyết TW 4, Chỉ thị 05, kế hoạch tự tu dưỡng và bộ qui tắc ứng xử củaUBND thành phố; Giám sát việc thực hiện 6 QCDC của quận. Tổ chức các hoạt động chăm lo đến quyền lợi ích chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân trong các dịp lễ, tết…Tập trung triển khai tích cực, hiệu quả chủ đề “Vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp”, huy động sự tham gia, ủng hộ của đông đảo quần chúng nhân dân. Chú trọng tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh đô thị. Giám sát về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tại các địa bàn.Tập trung các hoạt động dọn dẹp, trang trí, làm đẹp tại các khu dân cư, trụ sở cơ quan, đơn vị, trường học; di tích,  bóc xóa quảng cáo rao vặt trái phép… đảm bảo mỹ quan đô thị và không ngừng nâng cao chất lượng môi trường sống. Thực hiện mô hình “Cộng đồng chung tay giúp nhau giảm nghèo bền vững”, hiệp thương, phân công các đoàn thể giúp đỡ 19/19 hộ nghèo. Tổng kinh phí hỗ trợ 3.400.000đ/tháng (05 hộ mức 200.000đ/tháng; 02 hộ mức 300.000đ/tháng; 01 hộ mức 800.000đ/tháng; 01 hộ mức 1.000.000đ/tháng).

Trong năm 2018, Ủy ban MTTQ đã vận động quỹ “Vì người nghèo” được 90.320.000đ; vận động quỹ đền ơn đáp nghĩa được 40.900.000đ.  Thực hiện cuộc vận động “Tang văn minh” , đã vận động 21/33 gia đình có người qua đời thực hiện hỏa táng người qua đời, đạt tỷ lệ 63,6%.

Đoàn thanh niên phường đã tổ chức hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân; Tổ chức nhiều hoạt động chào mừng 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Hoàn thành tốt chiến dịch mùa hè thanh niên tình nguyện và các hoạt động Hè năm 2018. Đã tổ chức 6 cuộc ra quân vệ sinh môi trường; 5 cuộc ra quân bóc xóa quảng cáo rao vặt trái phép; tổ chức 02 giải bóng đá; Triển khai thực hiện Đề án Biến rác thải thành học bổng, đã thu gom được 1800kg rác thải tái chế, bán gây quỹ học bổng được 5.000.000đ. Phối hợp NHCS hỗ trợ cho 21 thanh niên vay vốn giải quyết việc làm (GQVL) với số tiền 925.000.000đ

Hội Liên hiệp phụ nữ phường tổ chức 12  hội nghị tuyên truyền, tập huấn cho cho 1650 lượt người về sản xuất nông nghiệp, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống bạo lực gia đình. Tổ chức triển khai Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2018-2025"; Tổ chức 02 lớp dạy nghề pha chế đồ uống và lớp giúp việc gia đình với tổng số 60 học viên tham gia. Ra mắt mô hình an toàn thực phẩm tại vùng rau sạch 5,2 ha với tổng số 44 hộ gia đình; Tổ phụ nữ trẻ với 22 thành viên; CLB khiêu vũ với 26 thành viên. Phối hợp với NHCSXH giải vốn GQVL, hộ nghèo cho hội viên vay vốn để phát triển kinh tế gia đình với tổng số tiền: 2.050.000.000đ cho 51 hộ vay. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 108 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và 1978 năm khởi nghĩa Hai Bà Trư­ng. Thực hiện chủ đề vì một Long Biên “ Xanh – sạch – đẹp”, Hội đã tổ chức tuyên truyền, vận đông, giám sát và vận động các chi hội ra quân vệ sinh môi trường, trồng hoa; đặc biệt đã thực hiện tốt mô hình Tuyến phố nở hoa tại các tuyến phố Xuân đỗ, Thống Nhất...

Hội Cựu chiến binh đã thăm hỏi tặng quà cho hội viên nhân dịp tết Mậu Tuất với số tiền 3.200.000 đ. Rà soát và đề nghị Hội CCB quận Long Biên xây dựng nhà nghĩa tình đồng đội cho đồng chí thương binh Phạm Vũ Duật tại chi hội tổ 12 với số tiền là 70.000.000 đ; Tổ chức ra mắt câu lạc bộ CCB phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường. Tổ chức hội nghị tuyên truyền luật phòng chống tham nhũng; nói chuyện thời sự cho cán bộ, hội viên; tọa đàm nâng cao hiệu quả sản xuất gắn với bảo vệ môi trường. Thực hiện chủ đề Vì một Long Biên xanh – sạch đẹp, Hội đã tổ chức ra quân vệ sinh đồng ruộng, giám sát các tổ dân phố và chỉ đạo các chi hội CCB vệ sinh nhà văn hóa. Vận động cán bộ hội viên tham gia ủng hộ Đề án 03 với số tiền là 6.250.000đ; ủng hộ xây nhà khách CCB tỉnh  Điện Biên với số tiền là 8.174.000 đ; tặng quà cho 01 hộ nghèo tại tổ dân phố số 8 số tiền là: 2.100.000 đ. Phối hợp với ngân hàng chính sách xã hội quận Long Biên với số vốn giải ngân là 200.000.000 đ. Tổng số dư nợ là 1.090.000.000đ

Công đoàn phường đã tổ chức phát động phong trào xây dựng trụ sở cơ quan xanh – sạch – đẹp; Duy trì việc tổ chức vệ sinh cơ quan và đài tưởng niệm thứ 6 hàng tuần. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; duy trì thăm hỏi sức khỏe, chúc mừng sinh nhật cho đoàn viên công đoàn. Tổ chức kết nạp 02 đoàn viên công đoàn mới.

Công tác lãnh đạo thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2018: Trong năm 2018 đã hoàn thành 8/8 chỉ tiêu Quận và 10/10 chỉ tiêu HĐND phường đề ra. Trong đó: 06 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức kế hoạch: tỷ suất sinh thô (18,93%0 giảm 0,04%0), giảm hộ nghèo (300%) tỷ lệ bao phủ BHYT (117%), tỷ lệ cấp GCN lần đầu (140%), tỷ lệ "Gia đình văn hóa"(91% - vượt 3%), tỷ lệ "tổ dân phố văn hóa"(84,6% - vượt 23%), Thu ngân sách đạt 120%. 04 chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch: Chi ngân sách (100%), giảm Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên (2,90%)  tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia (100%), duy trì trạm y tế phường đạt trạm chuẩn quốc gia về y tế.

Trong công tác phát triển kinh tế đã tập lãnh đạo xây dựng kế hoạch thực hiện  2 phương án phát triển sản xuất nông nghiệp,  01 phương án khai thác, quản lý chợ tạm, sản xuất quả 115 ha và 5,2 ha rau an toàn. Tiếp tục triển khai thực hiện phương án nâng cao chất lượng vùng sản xuất rau, quả an toàn. Lãnh đạo HTX DV NN Cự Khối đã lập hồ sơ đề nghị công nhận 20 ha hết hạn, duy trì 50 ha sản xuất theo quy trình VIET GAP. Duy trì hoạt động 17 tổ tự quản bảo vệ môi trường thực hiện duy trì vệ sinh đồng ruộng và khu dân cư.

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn phường ước đạt: 12.877.755.000 đồng, đạt 120% kế hoạch năm; Trong đó: Thuế Ngoài quốc doanh đạt 120.14% kế hoạch năm; Thu phí, lệ phí:  đạt 116,15% KH năm; Thuế thu nhập cá nhân: đạt  108.93% KH năm; Thu thuế SDĐ phi nông nghiệp: đạt 160.27%  KH năm. Thu hoa lợi công sản đạt 365,38% . Công tác thu hồi nợ đọng: Đã tổ chức thu hồi được 75 triệu đồng từ các hộ nợ thuê sử dụng đất PNN, đối vời thuế ngoài quốc doanh đã thu được 5.6 triêu đồng.

Duy trì công tác trật tự đô thị, vệ sinh môi trường; thực hiện kế hoạch khoán quản về trật tự đô thị tại phố Xuân Đỗ và đường gom Cầu Thanh Trì. Trong công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường đã rà soát 35 điểm đất công, diện tích 35,98 ha đưa vào quản lý theo từng giai đoạn; cấp được 28/20 giấy chứng nhận QSD đất đạt 140% kế hoạch. Xây dựng và thực hiện kế hoạch khai thác, quản lý đối với quỹ đất nông nghiệp công ích, đất nông nghiệp không giao và đất công khác trên địa bàn phường Cự Khối; thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước về môi trường; kiểm soát các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn phường. Các công trình xây dựng trong năm được cấp phép xây dựng là 166/166 công trình (đạt 100 %);

Công tác văn hóa xã hội đã thực hiện nghiêm túc việc tuyên truyền, trang trí chào mừng các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của đất nước và thủ đô và phục vụ các nhiệm vụ chính trị của quận, phường. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” được duy trì tốt. Kết quả có 1946/2129 hộ gia đình đạt gia đình văn hoá, đạt tỷ lệ 91,4%, tăng 0,9% so với năm 2017, vượt kế hoạch quận giao; 12/13 tổ dân phố đạt tổ dân phố văn hoá, đạt tỷ lệ 92,3%, vượt kế hoạch giao. Duy trì tốt hoạt động các câu lạc bộ văn nghệ, TDTT. Tỷ lệ người luyện tập TDTT thường xuyên đạt trên 30%.

Công tác chính sách đã chi trả  đầy đủ và chính xác chế độ cho người có công và đối tượng bảo trợ xã hội cho 326 người; tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho 660 lượt người có công, người nghèo, người cao tuổi và các đối tượng bảo trợ xã hội nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu, Ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7, Quốc khánh 2/9 với số tiền 587 triệu đồng. Rà soát đối tượng xây sửa nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết năm 2018 cho 01 trường hợp hộ nghèo, 01 gia đình chính sách; giúp đỡ 6 hộ thoát nghèo (đạt 300% kế hoạch quận giao); vận động các hộ gia đình có người nghiện ma túy thực hiện cai tự nguyện trường hợp (đạt 800%) và lập hồ sơ cai nghiện bắt buộc đối với 4 trường hợp (đạt 400%).

Về y tế đã được quan tâm chỉ đạo ngay từ đầu năm, công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn được quan tâm, tổ chức tiêm chủng thường xuyên được 615 lượt người; tăng cường kiểm tra các cơ sở và ký cam kết về an toàn thực phẩm đối với các cơ sở kinh doanh. Tỷ lệ sinh con thứ ba là 2,9%, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi là 6,1/chỉ tiêu là 6,3%, suy dinh dưỡng nhẹ cân là 8,4/chỉ tiêu là 8,6%. Hiến máu nhân đạo đạt 171%.

Công tác giáo dục: Đảng ủy đã xây dựng nghị quyết chuyên đề về nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn giai đoạn 2018 – 2020. Đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài tại các tổ dân phố. Tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường với các Chi bộ, tổ dân phố trong việc nâng cao chất lượng dạy và học, quản lý học sinh. Kết quả năm học 2017-2018, chất lượng giáo dục trên địa bàn phường đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tỷ lệ học sinh thi đỗ vào trường THPT công lập đạt 64,9%

Trong công tác an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đã hoàn thành 100% các chỉ tiêu năm 2018 đã đề ra. Công an phường đã phối hợp với Ban chỉ huy quân sự, UB MTTQ, các đoàn thể xã hội, TDP đảm bảo tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, các hoạt động trên địa bàn. Chỉ đạo tổ chức thành công diễn tập phòng thủ chiến đấu.

Có thể nói, trong năm 2018, mặc dù còn một số tồn tại, hạn chế, tuy nhiên với sự nhất trí, đồng lòng, quyết tâm cao của tập thể lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ phường, công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị phường Cự Khối có sự đổi mới theo hướng ngày càng thiết thực, hiệu quả. Qua đó góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2018, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2015 - 2020./.