các bài viết chuyên sâu

Kết quả công tác kiểm tra, giám sát quý I năm 2019 của cấp ủy và UBKT từ quận tới cơ sở
Ngày đăng 22/04/2019 | 15:50  | Lượt xem: 321

Năm 2019 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, được Thành ủy, Quận ủy xác định là năm tập trung, quyết liệt chỉ đạo hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra trong cả nhiệm kỳ. Vì vậy, nhiệm vụ kiểm tra, giám sát tiếp tục được Quận ủy đề cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ.

Nắm vững chủ trương của Quận ủy, UBKT Quận ủy Long Biên đã tích cực tham mưu cho cấp ủy tích cực thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Ngay từ  tháng 12/2018, UBKT Quận ủy đã tham mưu xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ban chấp hành, Ban thường vụ Quận ủy năm 2019 với nội dung sát tình hình đảng bộ, bổ sung thêm một số nội dung mới theo chỉ đạo của Trung ương, của Thành ủy như: Công tác chuẩn bị Đại hội; thực hiện Quy định 109-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm tra việc tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; kiểm tra, giám sát công tác cán bộ,..Kế hoạch kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT Quận ủy đã trở thành căn cứ để chỉ đạo, định hướng công tác kiểm tra, giám sát tại các Đảng bộ cơ sở.

Qua 03 tháng nghiêm túc triển khai thực hiện kế hoạch đề ra, công tác kiểm tra, giám sát trong toàn Đảng bộ đạt được một số kết quả, Ban Thường vụ Quận ủy đã triển khai 01 cuộc kiểm tra kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đối với 02 tổ chức đảng. UBKT Quận ủy tiến hành 03 cuộc kiểm tra đối với 08 đảng ủy, 05 UBKT Đảng ủy cơ sở về các nội dung: Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm; công tác quản lý tài chính đảng, thu nộp và sử dụng đảng phí. Qua kiểm tra, kịp thời nhắc nhở một số đơn vị còn hạn chế trong quản lý tài chính Đảng; yêu cầu một số đơn vị khối hành chính, doanh nghiệp chấn chỉnh những tồn tại trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Giải quyết 01 đơn khiếu nại kỷ luật đảng viên, kết luận xóa hình thức kỷ luật khiển trách do cấp ủy cấp dưới quyết định.

Ngoài triển khai thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát cụ thể, UBKT Quận ủy tiếp tục tăng cường theo dõi địa bàn, nâng cao trách nhiệm của lãnh đạo, chuyên viên trong theo dõi nắm tình hình, hướng dẫn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát cho cấp ủy, UBKT Đảng ủy cơ sở bằng việc yêu cầu lãnh đạo, chuyên viên UBKT Quận ủy thường xuyên dự các cuộc họp của Đảng ủy cơ sở theo quy định, mở rộng các kênh thông tin nắm tình hình; ban hành sổ cập nhật tình hình theo dõi địa bàn để gắn trách nhiệm của cán bộ được phân công với diễn biến tình hình tại cơ sở. UBKT Quận ủy tiến hành khảo sát việc thực hiện quy định Điều lệ Đảng, chấp hành chế độ sinh hoạt và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát tại 13 đơn vị có nhiều khó khăn, yếu kém để tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ Quận ủy giải pháp chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho đơn vị, đồng thời hướng dẫn đơn vị nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát năm 2019.

Quý I năm 2019, đã hướng dẫn cơ sở thực hiện quy trình kiện toàn, tham mưu cho Ban Thường vụ Quận ủy quyết định chuẩn y kết quả bầu 02 chủ nhiệm, 01 phó chủ nhiệm, 01 ủy viên UBKT Đảng ủy cơ sở; phối hợp tổ chức 01 lớp tập huấn nghiệp vụ cho 185 cán bộ làm công tác kiểm tra tại cơ sở.

UBKT Quận ủy xây dựng thêm 07 quy trình nghiệp vụ kiểm tra, giám sát theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001:2015, đến nay đã có 10 quy trình nghiệp vụ áp dụng chung cho quận và cơ sở, đồng thời xây dựng dự thảo cuốn cẩm nang nghiệp vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của của chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, dự kiến khi hoàn thiện sẽ triển khai trong khối đảng bộ các phường tiến tới triển khai mở rộng sang các đảng bộ doanh nghiệp và hành chính sự nghiệp trong toàn Quận.

Với sự quan tâm, nỗ lực của cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên, công tác kiểm tra, giám sát tại cơ sở đạt được một số kết quả. Cấp ủy và UBKT Đảng ủy cơ sở đã kiểm tra 70 tổ chức đảng và 03 đảng viên, trong đó có 02 đơn vị (UBKT Đảng ủy phường Giang Biên, UBKT Đảng ủy Công an Quận) tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm được 02 đảng viên, sau kiểm tra cả 02 trường hợp đều vi phạm phải thi hành kỷ luật; giám sát chuyên đề được 17 tổ chức đảng và 08 đảng viên. Hầu hết các chi, đảng bộ cơ sở đã chủ động triển khai, tổ chức thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát, hoàn thành kế hoạch đề ra, nhiều đơn vị thực hiện vượt kế hoạch. 100% các chi bộ trực thuộc 14 đảng ủy phường đều xây dựng kế hoạch và đang triển khai thực hiện theo kế hoạch.

Có thể nói trong ba tháng đầu năm 2019, công tác kiểm tra, giám sát của Cấp ủy và UBKT từ quận tới cơ sở được triển khai thực hiện toàn diện, đầy đủ, có trọng tâm, phù hợp với tình hình từng đơn vị, bước đầu thực hiện hiệu quả một số cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Đã có những đơn vị chủ động thực hiện vượt kế hoạch. Quy trình kiểm tra, giám sát đảm bảo theo quy định của Điều lệ Đảng, đảm bảo đúng nội dung, tiến độ theo kế hoạch đề ra, kịp thời kết luận những ưu điểm, khuyết điểm, chỉ ra các tồn tại, hạn chế, nguyên nhân; chấn chỉnh hoạt động của tổ chức đảng và đảng viên ở cơ sở. Các trường hợp vi phạm kỷ luật đảng được xem xét, xử lý nghiêm minh theo quy định. Công tác kiện toàn nhận sự được quan tâm, đôi ngũ nhân sự làm công tác kiểm tra ngày càng nâng cao về chất lượng. Công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng, góp phần tích cực cho việc chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Đạt được những kết quả trên là nhờ sự quan tâm sâu sát của Ban Thường vụ Quận ủy, sự quyết liệt của cấp ủy, UBKT và nỗ lực của cán bộ, công chức làm công tác kiểm tra từ quận đến cơ sở. Quý II năm 2019, nhiệm vụ của Đảng bộ còn nặng nề, đòi hỏi công tác kiểm tra, giám sát của Đảng cần tiếp tục được quan tâm và tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tổ chức thực hiện hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát của Cấp ủy, Ban Thường vụ Quận ủy và cơ sở đề ra trong quý II. UBKT Quận ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Quận ủy tập trung theo dõi các đơn vị thực hiện kết luận kiểm tra công tác phòng chống tham nhũng; triển khai 01 cuộc kiểm tra việc thực hiện Chương trình 01- CTr/QU của Quận ủy gắn với thực hiện Chương trình 01-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội.

2. UBKT Quận và cơ sở triển khai thực hiện toàn diện nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, tập trung theo dõi việc thực hiện kết luận các cuộc kiểm tra, giám sát đã thực hiện trong quý I; thực hiện hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát đề ra trong quý II. Tăng cường nắm tình hình, phát hiện, kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.

Thực hiện tốt việc giải quyết đơn thư tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên. Tập trung giải quyết những đơn thư tố cáo cán bộ là cấp ủy viên, cán bộ chủ chốt và những địa bàn phức tạp, những nơi có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ. Kịp thời phát hiện, xem xét, xử lý và đề nghị tổ chức đảng có thẩm quyền xử lý kỷ luật những đảng viên có vi phạm.

3. UBKT Quận ủy tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức cơ sở đảng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát cho cấp ủy, UBKT Đảng ủy cơ sở. Thường xuyên theo dõi tình hình, kịp thời định hướng giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của cơ sở.

4. Tăng cường tổ chức thực hiện hiệu quả 02 chuyên đề của UBKT Quận ủy. Hoàn thiện và phát hành cuốn cẩm nang nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng dành cho chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở.

5. Đánh giá thi đua công tác kiểm tra, giám sát khối phường 6 tháng đầu năm đảm bảo khách quan, hiệu quả, kịp thời khen thưởng, động viên những đơn vị thực hiện tốt.

Phát huy những kết quả đã đạt được cùng với sự nỗ lực của cấp ủy, UBKT từ quận đến cơ sở, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ quận Long Biên sẽ đóng góp nhiều hơn nữa trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương đề ra trong năm 2019./.