các bài viết chuyên sâu

Kết quả công tác giảm nghèo phường Phúc Lợi 3 tháng đầu năm 2019
Ngày đăng 17/04/2019 | 15:27  | Lượt xem: 130

Năm 2019, phường Phúc Lợi có 17 hộ nghèo, 20 hộ cận nghèo. Bằng nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt 3 tháng đầu năm 2019 đã có 6 hộ thoát nghèo

Xác định công tác giảm nghèo là nhiệm vụ hàng đầu, góp phần từng bước cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Trong những năm qua cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể phường Phúc Lợi, đã tập trung mọi nguồn lực để đề ra những giải pháp thiết thực và có hiệu quả trong việc vận động các đơn vị, doanh nghiệp cùng chung tay giúp đỡ hộ nghèo, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi để giảm nghèo bền vững.

Thực hiện quyết định số 9020/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” đến năm 2020. Công văn số 3886/SLĐTBXH-BTXH ngày 26/11/2018 của Sở SLĐTBXH thành phố Hà Nội về việc tổ chức thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố phấn đấu đến cuối năm 2019, nếu trừ hộ nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội tỷ lệ hộ nghèo của Thành phố còn dưới 0,3%; đến cuối năm 2020 nếu trừ hộ nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội, thành phố không còn hộ nghèo.

Năm 2018 phường đã thực hiện tốt phương án thoát nghèo đối với hộ nghèo 01 nhân khẩu: Phối hợp với Công ty Hương Việt Sinh ở tổ 3 phường Phúc Lợi đã trao kinh phí hỗ trợ là 1 triệu đồng/tháng đến hộ gia đình bà Chu Thị Đĩnh -  tổ 7 và quý thầy sư trụ trì 4 chùa phường Phúc Lợi đã trao kinh phí hỗ trợ là 1,5 triệu đồng/tháng đến hộ gia đình bà Nguyễn Thị Vinh – tổ 10 (Thời gian hỗ trợ từ tháng 1/2018 đến tháng 12/2018).

Năm 2019 UBND phường tiếp tục thực hiện tốt phương án giảm nghèo. Đầu năm 2019 toàn phường có 17 hộ nghèo, 20 hộ cận nghèo (theo tiêu chí đa chiều). Để làm tốt công tác giảm nghèo, Đảng ủy, chính quyền phường Phúc Lợi đã vào cuộc triển khai nhiều giải pháp: Tích cực chú trọng trong công tác tuyên truyền nhằm tạo sự chuyển biến trong nhận thức của người dân về công tác giảm nghèo, qua đó khơi dậy tinh thần tự lực trong phát triển kinh tế hộ gia đình. Song song với đó, phường Phúc Lợi tiếp tục chú trọng vào việc xã hội hóa, vận động các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm cùng chung tay giúp đỡ hộ nghèo theo tiêu chí rõ người, rõ địa chỉ. Với 12 hộ không có khả năng tự thoát nghèo phường đã vận động 12 đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn phường hỗ trợ hộ nghèo mức 500.000 đồng/tháng/hộ đến 1.500.000 đồng/tháng/hộ thời gian hỗ trợ từ tháng 1/2019 đến tháng 12/2020. UBND phường đã phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp trao kinh phí hỗ trợ 6 tháng đầu năm 2019 với tổng số tiền 69 triệu đồng. UBND phường thực hiện chi trả số tiền hỗ trợ cho các hộ nghèo hàng tháng đảm bảo các hộ ổn định cuộc sống. Với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền địa phương, cộng đồng cùng với nỗ lực vươn lên của các hộ gia đình đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo phường Phúc Lợi theo kế hoạch đề ra. 3 tháng đầu năm đã thoát nghèo được 06 hộ.

Những kết quả mà phường Phúc Lợi đã đạt được là minh chứng quan trọng cho thấy sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao đồng bộ của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, cũng như sự chung tay giúp đỡ hộ nghèo của các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm.