các bài viết chuyên sâu

Lắng nghe dân để giám sát, phản biện có hiệu quả
Ngày đăng 19/11/2019 | 16:08  | Lượt xem: 746

Thời gian qua, hoạt động giám sát, phản biện của MTTQ phường Việt Hưng đã đi vào nền nếp, hiệu quả. Từ việc quan tâm nắm bắt tình hình nhân dân, các nội dung giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận đã trúng những vấn đề mà nhân dân đang quan tâm.

Hoạt động giám sát và phản biện xã hội là nhiệm vụ quan trọng trong công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ Việt Nam được quy định trong Hiến pháp và Luật MTTQ Việt Nam, đồng thời được cụ thể hoá bằng Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị (khóa XI)  ban hành Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền và Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội

Để thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội, hàng năm Ủy ban MTTQ phường luôn chủ động bám sát vào các văn bản hướng dẫn của cấp trên để thực hiện, từ việc lựa chọn nội dung giám sát để báo cáo Đảng ủy xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện giám sát. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ phường cũng chỉ đạo Ban Thanh tra nhân dân của phường lựa chọn giám sát ít nhất 1 đến 2 nội dung chuyên đề trong 1 năm; Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng xây dựng kế hoạch giám sát 100% công trình trên địa bàn.

Theo đó, các lĩnh vực, nội dung giám sát phải xuất phát và tập trung vào việc giải quyết những vấn đề của đông đảo nhân dân quan tâm liên quan đến đời sống xã hội, liên quan đến việc thi hiện pháp luật của chính quyền của công dân, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch giám sát sát với yêu cầu và điều kiện thực tế, bảo đảm tính khả thi. Bám sát yêu cầu nhiệm vụ và hướng dẫn công tác giám sát, phản biện xã hội của cấp trên, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường tham mưu cho Đảng ủy tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch và đổi mới nội dung, hình thức giám sát; phối hợp với các, ngành, đoàn thể thống nhất công tác giám sát, bám sát vào nhiệm vụ chính trị của địa phương, để xây dựng nội dung, chương trình giám sát gắn với việc phát huy dân chủ, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân, qua đó nâng cao chất lượng hoạt động công tác Mặt trận, đặc biệt là công tác giám sát, phản biện xã hội góp phần nâng cao vị thế Mặt trận từ phường đến các Ban công tác mặt trận.

           Với việc giám sát thường xuyên, Ủy ban MTTQ phường đã tích cực, chủ động phát huy vai trò, chức năng của mình đã tổ chức giám sát công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đã xây dựng kế hoạch và triển khai trong hệ thống MTTQ các đoàn thể chính trị xã hội về giám sát thường xuyên hàng tháng đối với  cán bộ, công chức, đảng viên việc  thực hiện tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ đảng viên tại các các tổ dân phố thực hiện các chuyên đề hàng năm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong năm 2019 đã thực hiện giám sát thường xuyên đối với 702 lượt cán bộ, đảng viên và bằng phiếu giám sát đối với 232 lượt là cán bộ, công chức tại phường và lãnh đạo tổ dân phố, thông qua công tác giám sát cơ bản các đông chí đề phát huy vai trò của người đảng viên, cán bộ công chức đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, luôn có mối quan hệ  gần gũi với quần chúng nhân dân, lắng nghe và tiếp thu ý kiến của nhân dân, luôn có trách nhiệm cao trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, luôn có phẩm chất đạo đức lôi sông lành mạnh, gương mẫu chấp hành pháp luật. MTTQ thường xuyên giám sát công tác cải cách hành chính, mô hình một cửa thân thiện gần dân, việc tiếp công dân và trả kết quả giải quyết TTHC và tác phong lề lối làm việc của cán bộ công chức được nhân dân ghi nhận. Tổ chức lấy ý kiến công dân tại bộ phận một cửa phường 12 buổi với 185 phiếu phát ra. Kết quả: 179 phiếu đánh giá rất tốt = 96,73%, 06 phiếu đánh giá tốt = 3,27%, 100% hồ sơ giải quyết theo đúng quy trình, tỷ lệ hồ sơ trả trước thời hạn đạt 80%.

Ban Thường trực MTTQ  phường giám sát bộ phận một cửa thực hiện quy trình giải quyết thủ tục hành chính

Các Ban công tác mặt trận từ cơ sở đến MTTQ phường thông qua các kỳ họp, thông qua việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những kiến nghị của nhân dân liên quan đến đời sống dân sinh đều được MTTQ tổ chức giám sát các lĩnh vực theo thẩm quyền của Mặt trận Tổ quốc, trong năm đã tổ chức giám sát 26 buổi về TTĐT, TTXD, VSMT, VSATTP, giám sát 15/15 công trình xây dựng nhà tư nhân, các công trình đều được cấp phép và treo giấy phép tại chân công trình. Cùng với các thành viên đã thường xuyên phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân và giám sát các hoạt động về chấp hành pháp luật, về thực hiện các chế độ chính sách, về trật tự xây dựng. Giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ, về kết quả vận động ủng hộ các quỹ của nhân dân do MTTQ các cấp phát động. Giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách đối với người có công. Giám sát quy định  công tác tuyển sinh và các khoản thu theo năm học. Giám sát vệ sinh an toàn thực thẩm, phòng chống tai nạn thương tích. Giám sát VSMT thu gom vận chuyển rác thải bằng xe cơ giới. Ban TTND, Ban GSĐT của cộng đồng đã xây dựng kế hoạch hoạt động và phân công cụ thể từng thành viên để hoạt động đạt hiệu quả cao, nắm bắt kịp thời tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân, phản ánh với cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết.

UBMTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội phản biện các dự thảo Nghị quyết HĐND phường

Thông qua công tác giám sát việc chấp hành pháp luật, quản lý, sử dụng các loại quỹ do nhân dân ủng hộ việc chi trả các chế độ chính sách đều được cchinhs quyến, các bộ phận chuyên môn thực hiện công khai, minh bạch không để xảy ra thất thoát, nhầm lẫn đồng thời đã kiến nghị với chính quyền kịp thời khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, góp phần thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, hoạt động của các Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, Ban Công tác Mặt trận, Tổ Hòa giải ở khu dân cư đã phát huy vai trò và uy tín trong việc tích cực tham gia công tác giám sát ở cơ sở, hòa giải, giải quyết mâu thuẫn nội bộ trong nhân dân, hạn chế thấp nhất công dân có đơn thư và đơn thư vượt cấp kéo dài, trong năm 2019 đã hòa giải thành công 5 vụ việc và đã giải quyết xong 17/17 đơn thư của công dân theo thẩm quyền, không để tồn đọng kéo dài qua đó đã góp phần tạo sự ổn định, gắn bó, đoàn kết nhân dân trên địa bàn dân cư...

MTTQ phường đã phát huy vai trò giám sát của nhân dân trên tất cả lĩnh vực qua đó đã góp phần phòng chống tiêu cực, thất thoát, lãng phí đối với các công trình, dự án đầu tư tại trên địa bàn, hàng năm Ban GSĐT của cộng đồng, căn cứ vào tình thực tế của địa phương đã chủ động xây dựng chương trình kế hoạch giám sát cụ thể. Trong năm 2019 Ban GSĐT của cộng đồng đã tổ chức giám sát 4 công trình triển khai trên địa bàn phường, 1 dự án do phường làm chủ đầu tư  đã thi công xong, nghiệm thu đưa vào sử dụng với chất lượng kỹ thuật đảm bảo tốt, được nhân dân ghi nhận đánh giá cao, hiện nay đang giám sát công trình trùng tu tôn tạo Chùa Trường Lâm, dự án do Quận làm chủ đầu tư. Thông qua công tác giám sát những kiến nghị của Mặt trận cơ sở, của Ban GSĐT của cộng đồng dân cư đã được chủ đầu tư, đơn vị thi công nghiêm túc tiếp thu, thực hiện.

 Các thành viên Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng giám sát công trình trùng tu, tôn tạo chùa Trường Lâm 

Cùng với hoạt động giám sát, công tác góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị luôn được quan tâm triển khai thực hiện hiệu quả. Theo đó, hàng năm, MTTQ phường đã làm tốt công tác tham mưu, phối hợp tổ chức hội nghị để người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đối thoại với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân. Hoạt động đối thoại không ngừng được đổi mới, thực sự tạo nên diễn đàn dân chủ giúp người đứng đầu cấp ủy, chính quyền lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc nảy sinh ở cơ sở, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương.

Nhân dân phát biểu ý kiến tại hội nghị đối thoại giữa nhân dân và người đứng đầu cấp ủy, chính quyền

Thông qua hoạt động giám sát, phản biện xã hội, nhiều ý kiến, kiến nghị của MTTQ, của các tổ chức chính trị - xã hội đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền  tiếp thu, đánh giá cao, trở thành một kênh thông tin quan trọng giúp cấp ủy, chính quyền khi xem xét, quyết định các vấn đề trong công tác lãnh đạo, quản lý, góp phần phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.  Hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội đã thực sự phát huy quyền làm chủ và trách nhiệm của nhân dân trong việc tham gia xây dựng các chủ trương, các Nghị quyết có liên quan đến đời sống dân sinh và nghĩa vụ của nhân dân. Qua đó, góp phần hoàn thiện và nâng cao chất lượng các chủ trương, Nghị quyết trước khi ban hành, tạo sự đồng thuận xã hội, đảm bảo tình hình an ninh trật tự, không để xảy ra điểm nóng, phức tạp, khiếu kiện đông người vượt cấp, đóng góp vào sự phát triển chung của phường.

Tuy vậy, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác giám sát, phản biện của MTTQ và các đoàn thể chính trị vẫn còn những hạn chế. Trong đó, nhận thức của một số cấp ủy đối với công tác này còn chưa đầy đủ. MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội chưa chủ động, còn lúng túng, chưa phát huy hết vai trò trách nhiệm của mình trong việc giám sát, phản biện xã hội. Một hạn chế khác đó là nội dung giám sát, phản biện xã hội còn ít, mang tính hình thức, chất lượng của giám sát, phản biện còn chưa đáp ứng được yêu cầu.

Trong thời gian tới để thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tăng cường các hoạt động hướng về cơ sở, phát huy vai trò nòng cốt trong việc giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Qua đó nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, hội viên và nhân dân để phản ánh tới cấp ủy, chính quyền có giải pháp kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân.

Bên cạnh đó, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội cần chủ động phối hợp với chính quyền xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát và phản biện xã hội hàng năm phù hợp với chức năng nhiệm vụ của tổ chức mình. Việc lựa chọn nội dung giám sát, phản biện phải đi vào những vấn đề mà người dân và dư luận xã hội đang quan tâm liên quan trực tiếp đến đời sống của nhân dân. Để hoạt động này không hình thức, Mặt trận và các đoàn thể cần quan tâm đến hậu giám sát bằng việc tái giám sát đến cùng, theo dõi, đôn đốc các chính quyền, thực hiện tốt các kiến nghị sau giám sát và phản biện xã hội.