các bài viết chuyên sâu

Phường Long Biên thực hiện quy chế dân chủ trong công tác giải phóng mặt bằng có hiệu quả
Ngày đăng 10/05/2018 | 10:53  | Lượt xem: 760

Với sự quyết tâm của quận ủy Long Biên trong vai trò chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) trên địa bàn quận, đảm bảo dân chủ công khai minh bạch; nhằm giảm các kiến nghị, đơn thư của nhân dân trên địa bàn quận Long Biên trong việc thực hiện công tác giải phóng mặt bằng; ngày13/5/2016 UBND Quận Long Biên đã ban hành quyết định số 2890/QĐ - UBND về việc “Quy chế thực hiện dân chủ trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất trên địa bàn quận Long Biên”.

Đảng ủy - HĐND - UBND phường Long Biên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo từ phường đến tổ dân phố phối hợp thực hiệu Quy chế dân chủ (QCDC) trong công tác giải phóng mặt bằng được đa số, cán bộ và nhân dân đồng tình, ủng hộ. Công tác triển khai quyết định, nội dung Quy chế đã được Đảng ủy phổ biến kịp thời; từ phường đến tổ dân phố để cán bộ, đảng viên và nhân dân, hiểu rõ, hiểu sâu nội dung Quy chế, thực hiện vai trò trách nhiệm của nhân dân trong việc thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, đồng thời vừa là làm tốt công tác giám sát. Thực hiện Quy chế dân chủ trên địa bàn phường đã phát huy, nêu cao vai trò trách nhiệm của cán bộ thực hiện nhiệm vụ trong công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo cơ chế chính sách hỗ trợ; tái định cư, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất.

Sự vào cuộc của Mặt trận tổ quốc (MTTQ) và các đoàn thể chính trị, các Ban công tác mặt trận tổ dân phố là nòng cốt thực hiện công tác giám sát thực hiện QCDC đã tác động đến chính quyền, các cơ quan chức năng làm tốt việc triển khai các văn bản có liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng đến các hộ dân với 4 nội dung và 5 hình thức công khai liên quan đến các dự án, để dân biết, dân bàn, dân tham gia đóng góp ý kiến trước khi có quyết định. Việc tổ chức đối thoại giữa UBND quận, Ban bồi thường GPMB, UBND phường với người dân trong diện GPMB của các dự án được thực hiện công khai thường xuyên; giải quyết kịp thời các ý kiến, kiến nghị của nhân dân theo đúng thẩm quyền của các cấp, các ngành chuyên môn.

Bên cạnh đó, cán bộ, đảng viên phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu, tuyên truyền đến nhân dân hiểu rõ, mục đích thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, phục vụ công tác phát triển kinh tế - Xã hội trong tình hình mới hiện nay. với sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy phường, trong việc thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác giải phóng mặt bằng trong 2 năm qua việc triển khai thực hiện có nhiều thuận lợi được người dân phối hợp thực hiện đúng quy trình GPMB; với tổng diện tích các dự án là 48,9 ha, trong đó có những việc rất khó khăn như:  việc di chuyển nghĩa trang Tư Đình tuy nhiên do làm tốt công tác tuyên truyền vận động đã có 253 phần mộ của các gia đình; được nhân dân tự di chuyển; đây là nhận thức đúng đắn của người dân Long Biên trong việc GPMB; vì mục đích trung trong việc phát triển kinh tế của cả nước, phát triển kinh tế phường Long Biên nói riêng, trong nhiều năm qua.  

Bên cạnh những thuận lợi trong thực hiện QCDC đối với công tác GPMB trong thời gian tới còn gặp không ít những khó khăn như:  Công tác quản lý đất đai từ những năm trước đây chưa chặt chẽ, đồng bộ khiến việc xác định mốc giới của một số dự án còn khó khăn, chính sách hỗ trợ, đơn giá bồi thường về đất, tài sản, cây cối hoa màu có nhiều biến động, sự vào cuộc của MTTQ và các đoàn thể có lúc còn chưa quyết liệt, sự phối hợp giữa các đơn vị, tổ chức liên quan đến công tác GPMB có lúc còn chưa nhịp nhàng…

Có thể nói với sự đổi mới phương thức chỉ đạo của Quận ủy, thực hiện điều hành của quận Long Biên về thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác giải phóng mặt bằng với sự vào cuộc đúng đắn của hệ thống chính trị phường Long Biên thực hiện Quy chế dân chủ trong việc thực hiện giải phóng mặt bằng đã có tác động giảm các ý kiến, kiến nghị của nhân dân, đơn thư, không có đơn thư khiếu kiện đông người. Nêu cao vai trò trách nhiệm của các bộ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động từ cấp ủy, chính quyền, MTTQ đến các đoàn thể chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân trong công tác giải phóng mặt bằng; góp phần ổn định an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn phường. 

Để tiếp tục thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác giải phóng mặt bằng có hiệu quả, từ phường đến tổ dân phố cần tập trung tốt nội số nội dung:

Một là: Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân thực hiện QCDC trong công tác GPMB, phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền thực hiện Quy chế dân chủ trong việc thực hiện giải phóng mặt bằng.

Hai là: Phát huy vai trò trách nhiệm của chính quyền, của cán bộ được phân công, trong việc thực hiện Quy chế dân chủ trong giải phóng mặt bằng. Phát huy hiệu quả vai trò giám sát, phản biện của MTTQ và các Đoàn thể chính trị, từ phường đến các tổ dân phố, sự giám sát của nhân dân đối với các dự án được triển khai trên địa bàn phường. Thực hiện tốt việc công khai, dân chủ, minh bạch thông tin đảm bảo cả về nội dung và các hình thức công khai.

Ba là: Tăng cường đối thoại giữa cơ quan có thẩm quyền với nhân dân có quyền lợi liên quan nằm trong diện GPMB để người dân được tham gia ý kiến và thực hiện quyền giám sát đối với các dự án đồng thời, phát huy vai trò của tổ dân vận, đài truyền thanh, cổng thông tin điện tử của phường.

 Bốn là: Triển khai đồng bộ giữa thực hiện quy chế dân chủ và thực hiện tốt các cơ chế, chính sách về giải phóng mặt bằng; tái định cư đối với các hộ dân đủ điều kiện theo quy định, công khai minh, minh bạch tại nơi quy định.

Hội nghị đối thoại giữa Người đứng dầu cấp ủy chính quyền với MTTQ, các đoàn thể và nhân dân