các bài viết chuyên sâu

Hội đồng nhân dân phường Gia Thụy: Nâng cao chất lượng hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp
Ngày đăng 12/07/2018 | 08:23  | Lượt xem: 319

Chất vấn là một trong những hoạt động quan trọng của đại biểu Hội đồng nhân dân, (HĐND) được tổ chức công khai tại kỳ họp hoặc giữa 2 kỳ họp HĐND, thể hiện quyền lực của cơ quan dân cử và trách nhiệm của đại biểu dân cử với cử tri. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND phường Gia Thụy đã tập trung nâng cao chất lượng công tác chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp.

Chất vấn được coi là hình thức giám sát trực tiếp của đại biểu HĐND đối với các cơ quan, cá nhân khi được chất vấn, nhằm giải đáp làm rõ trách nhiệm trong quá trình thực thi nhiệm vụ theo thẩm quyền được phân công, giúp cho đại biểu HĐND có cơ sở đánh giá, bỏ phiếu tín nhiệm đối với chức danh do HĐND bầu. Hoạt động chất vấn hướng đến mục tiêu xây dựng, làm cho các cơ quan trong bộ máy nhà nước thực hiện ngày càng tốt hơn chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của mình, bảo đảm sự minh bạch và trách nhiệm thực thi công vụ, giúp cho hoạt động của các cơ quan và người được chất vấn thực hiện nhiệm vụ tốt hơn, hoàn thiện hơn.

Nhìn lại các kỳ họp vừa qua, HĐND phường Gia Thụy đã rất coi trọng hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu HĐND. Tại các kỳ họp HĐND, thời gian dành cho hoạt động chất vấn đã nhiều hơn trước, thường chiếm khoảng 30% thời gian diễn ra kỳ họp; công tác chuẩn bị chất vấn được kỹ càng, trước khi đặt câu hỏi chất vấn các đại biểu đã nghiên cứu kỹ các nội dung báo cáo, nhiều câu hỏi chất vấn tại kỳ họp được đại biểu nghiên cứu sâu, nội dung chất vấn rõ ràng, đúng đối tượng, đúng trọng tâm, sát với thực tế và được đông đảo cử tri quan tâm. Cụ thể, tại mỗi kỳ họp, để chuẩn bị cho câu hỏi chất vấn, thông qua việc tổng hợp ý kiến cử tri, phản ánh của đại biểu HĐND phường, công tác thẩm tra, giám sát của thường trực HĐND, các ban HĐND phường, thường trực HĐND phường đã lựa chọn các vấn đề trọng tâm, gắn với nhiệm vụ của phường trong từng giai đoạn để gửi tới UBND phường chuẩn bị trả lời chất vấn. Tính từ đầu nhiệm kỳ đến nay, trung bình mỗi kỳ họp, thường trực HĐND nêu từ 6-7 nội dung chất vấn xung quanh các nội dung được đông đảo cử tri quan tâm như công tác quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, công tác thu ngân sách, công tác quản lý đô thị, giải quyết các vấn đề dân sinh bức xúc, việc thực hiện các dự án trên địa bàn, công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác văn hóa, xã hội... Một số nội dung được tái chất vấn tại kỳ họp sau để làm rõ kết quả, trách nhiệm thực hiện kết luận của chủ tọa kỳ họp tại phiên chất vấn của kỳ họp trước.  

Đại biểu HĐND phường chất vấn tại kỳ họp thứ IV - HĐND phường khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021

Tại phiên chất vấn, các câu hỏi chất vấn được đại diện các cơ quan chức năng thể hiện rõ trách nhiệm của người được chất vấn, của UBND phường trong việc giải đáp, trả lời chất vấn trên tinh thần xây dựng, không né tránh; không ít những ý kiến đã được tổ chức triển khai trong thực tiễn, tạo niềm tin cho cử tri, góp phần nâng cao hiệu lực cùa chính quyền và phát huy được vai trò của đại biểu HĐND phường.

Tuy nhiên, trong hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp HĐND phường vẫn còn có những hạn chế nhất định như: Câu hỏi chất vấn chủ yếu vẫn do thường trực HĐND và các Ban HĐND tổng hợp chuẩn bị, chưa có nhiều đại biểu HĐND tham gia nên việc thảo luận tại kỳ họp còn hạn chế; nhiều đại biểu HĐND còn hoạt động kiêm nhiệm, điều kiện thu thập và phân tích thông tin của một số đại biểu còn hạn chế; đại biểu không có nhiều thời gian để nghiên cứu kỹ, từ đó việc chất vấn chưa sâu, chưa truy vấn đến cùng để làm sáng tỏ nội dung cần chất vấn. Bên cạnh đó, việc trả lời chất vấn tại kỳ họp ở một số nội dung chưa đi sâu vào trọng tâm vấn đề đại biểu chất vấn, chưa làm rõ nguyên nhân, thực trạng,  giải pháp khắc phục những tồn tại hoặc nếu có cũng không đưa ra hạn định cụ thể về thời gian.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động chất vấn đảm bảo có chiều sâu, thiết thực, giải quyết được những vấn đề bức xúc của nhân dân, khẳng định được vai trò, quyền lực, trách nhiệm của đại biểu HĐND, trong thời gian tới, HĐND phường tập trung thực hiện các giải pháp sau:

Thứ nhất là, nâng cao hơn nữa về năng lực và tinh thần trách nhiệm của đại biểu HĐND phường, từng đại biểu phải khẳng định được bản lĩnh, vị trí của mình tại mỗi phiên chất vấn; không nể nang, ngại va chạm, đại biểu HĐND phải không ngừng tự rèn luyện, bồi dưỡng kỹ năng chất vấn, bao gồm kỹ năng lựa chọn vấn đề đưa ra chất vấn, lựa chọn ngôn ngữ đối thoại trong chất vấn...nội dung chất vấn tại kỳ họp phải là những vấn đề có tính bức xúc, có tầm ảnh hưởng lớn, được đông đảo cử tri và đại biểu HĐND quan tâm. 

Thứ hai là, phát huy vai trò của Thường trực HĐND phường trong việc quyết định những vấn đề gì cần chất vấn trực tiếp tại kỳ họp. Thường trực HĐND phường có sự phân tích, trao đổi với UBND, UB MTTQ, các Ban HĐND phường để thống nhất các nội dung chất vấn, gửi câu hỏi chất vấn đến UBND phường và những người được chất vấn, yêu cầu chuẩn bị báo cáo bằng văn bản gửi tới Thường trực HĐND để chuẩn bị cho phiên chất vấn trực tiếp tại kỳ họp.

Thứ ba là, chủ tọa điều hành phiên chất vấn phải thực hiện đúng luật, dân chủ, khoa học, cần nắm chắc vấn đề, điều hành linh hoạt và dẫn dắt, gợi mở cũng như ngắt mạch đúng lúc tập trung vào nội dung chính, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm, giải pháp khắc phục; sau mỗi nội dung chất vấn, chủ tọa phải có kết luận rõ ràng, gợi ý chất vấn bổ sung nếu thấy cần để làm rõ vấn đề cần quan tâm.

Thứ tư là, đối với người trả lời chất vấn cần tiếp nhận và chuẩn bị các nội dung từ các câu hỏi gửi trước của đại biểu hoặc những gợi ý trọng tâm từ Thường trực HĐND, nội dung trả lời chất vấn phải cụ thể, rõ ràng, giải trình ngắn gọn, đầy đủ theo yêu cầu câu hỏi đặt ra, nêu rõ tồn tại, nguyên nhân, xác định rõ trách nhiệm, tiến độ và biện pháp khắc phục khả thi kèm theo; tránh tình trạng trả lời chung chung, đùn đẩy trách nhiệm của cá nhân, đơn vị để nội dung chất vấn mang tính xây dựng và đúng quy định pháp luật.