các bài viết chuyên sâu

Đội ngũ cán bộ, công chức phường Việt Hưng quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019
Ngày đăng 10/02/2019 | 23:01  | Lượt xem: 572

Đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động cơ quan phường được xác định là yếu tố quan trọng góp phần vào việc hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế, xã hội của phường.

Năm 2018, với sự vào cuộc tích cực của các ngành, đoàn thể, tổ dân phố, nhân dân trên toàn phường, đặc biệt là vai trò lãnh đạo, chỉ đạo ,điều hành, tinh thần đổi mới, sáng tạo, triển khai đồng bộ các giải pháp của Đảng ủy - HĐND- UBND- UBMTTQ phường, sự cố gắng, nỗ lực, tinh thần đoàn kết của tập thể đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động cơ quan, phường Việt Hưng đã đạt được nhiều thành tích trong phong trào thi đua: UBND thành phố tặng cờ thi đua xuất sắc và được đề nghị tặng cờ thi đua của Chính Phủ, phường được quận đánh giá xếp thứ nhất khối phường. Trên 80 tập thể, 90 gia đình, 215 cá nhân tiêu biểu đã được Trung ương, thành phố, quận và phường biểu dương khen thưởng trong phong trào thi đua. Đặc biệt năm 2018, có 44 cán bộ, công chức, người lao động cơ quan phường đạt danh hiệu lao động tiên tiến, 10 người đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, nhiều tập thể, cá nhân được Trung ương, thành phố, quận khen thưởng. Thành tích đạt được của các tập thể, cá nhân, của đội ngũ cán bộ công chức phường  chính  là những yếu tố quan trọng góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trên toàn phường hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao năm 2018.

Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Quý - Bí thư Đoàn TN đại diện đội ngũ CB, CC, NLĐ cơ quan phường Việt Hưng phát biểu hưởng ứng thi đua năm 2019 tại HN Cán bộ công chức năm 2019

Năm 2019 được xác định là năm có ý nghĩa quan trọng quyết định đến việc hoàn thành chỉ tiêu các chương trình cấp ủy, đẩy mạnh thực hiện và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội 5 năm giai đoạn 2016 -2020. Năm thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 18 và 19 của Hội nghị Trung ương 6 khóa 12 về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Ngay từ ngày đầu, tháng đầu của năm, đội ngũ cán bộ công chức người lao động cơ quan phường Việt Hưng đã phát huy tinh thần đoàn kết, đề ra mục tiêu thi đua thực hiện, đó là:

1. Thi đua thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ 16, các chương trình trọng tâm của quận ủy - UBND quận, của Đảng ủy phường.Hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, công tác quản lý đô thị-VSMT, công tác đảm bảo an ninh - quốc phòng năm 2019. Chủ động đề ra các giải pháp để triển khai đạt kết quả cao nhất, tạo khí thế thi đua sôi nổi với những việc làm cụ thể, sát với yêu cầu nhiệm vụ.

2. Đổi mới, sáng tạo, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, tăng cường kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của chính quyền; phân công rõ người, rõ việc, rõ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng.

3.Thực hiện tốt nghị quyết Trung ương 6 (khóa 12) về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa 12) về xây dựng đội ngũ cán bộ; Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa 12) về trách nhiệm nêu gương của Cán bộ, Đảng viên.

4. Phát huy khối Đại đoàn kết toàn dân, thực hiện dân chủ cơ sở, đẩy mạnh các hoạt động, các cuộc vận động, phát huy sức mạnh của các tầng lớp nhân dân. Tổ chức các hoạt động VHXH hướng về cơ sở với tinh thần thiết thực, hiệu quả.

Đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc, xây dựng địa bàn an toàn, lành mạnh, giữ vững ANCT-TTATXH, đảm bảo an toàn trước, trong và sau các sự kiện chính trị, các ngày lễ, tết.

5.Từng đồng chí cán bộ, công chức, viên chức phải xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của mình theo vị trí, việc làm được phân công, thi đua thực hiện có hiệu quả chủ đề công tác“Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” ,“Hành động vì một Long Biên xanh- sạch- đẹp và văn minh” và các nội dung:

Thực hiện nghiêm túc Quyết định: 522/QĐ-UBND  về Quy tắc ứng xử của Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội, 10 nội dung xây dựng phong cách chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ công chức, chủ động, sáng tạo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Tích cực học tập, rèn luyện nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, ý thức trách nhiệm, đặc biệt là thái độ phục vụ nhân dân, kỹ năng giao tiếp ứng xử trong thực thi công vụ.

Thi đua tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động về cải cách hành chính, nâng cao kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân, 100 % cán bộ, công chức, người lao động cơ quan phường xây dựng kế hoạch tu dưỡng thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Xây dựng Đảng” gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị ngắn gọn, sát thực với chức trách nhiệm vụ được giao.

Thực hiện đúng quy trình giải quyết công việc nội bộ đã ban hành; Nâng cao chất lượng ban hành các văn bản sát với thực tế của phường, chủ động triển khai tổ chức thực hiện đạt kết quả. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng. Thực hiện tốt các nội dung mô hình cơ quan điện tử, mô hình một cửa thân thiện, gần dân và mô hình tiếp dân, giải quyết đơn thư.

Tích hưởng ứng các phong trào thi đua trong cơ quan phường phấn đấu đến tháng 11 năm 2019 cơ bản hoàn thành 100% các chỉ tiêu giao, 100% CBCC hoàn thành tốt nhiệm vụ,trong đó 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có cán bộ, công chức không hoàn thành nhiệm vụ.

Năm 2019, cùng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Quận Ủy- HĐND-UBND quận Long Biên, sự quyết tâm, đổi mới, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành, sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị. Đặc biệt với tinh thần đoàn kết, bản lĩnh chính trị, tâm huyết trách nhiệm và vững vàng về chuyên môn nghiệp vụ ,đội ngũ cán bộ công chức, viên chức người lao động phường Việt Hưng  luôn sẵn sàng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng  vào việc xây dựng phường Việt Hưng- quận Long Biên phát triển toàn diện trên các lĩnh vực về kinh tế, hạ tầng đô thị, văn hóa xã hội theo hướng đô thị Văn Minh.

 Âu Thị Lan – PCT UBND phường