các bài viết chuyên sâu

Đảng bộ và Nhân dân phường Việt Hưng 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Ngày đăng 03/09/2019 | 11:03  | Lượt xem: 291

Nghiêm túc quán triệt, học tập và làm theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chi Minh, trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Việt Hưng đã vận dụng sáng tạo những lời huấn thị, chỉ dẫn quý báu của Người, làm tốt công tác xây dựng Đảng, đẩy mạnh phát triển kinh tế, chăm lo đời sống của nhân dân.

Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã giành trọn cả cuộc đời mình đấu tranh cho độc lập tự do cho dân tộc, mang lại hạnh phúc ấm no cho nhân dân, trước lúc đi xa Bác đã để lại cho nhân dân ta bản Di chúc lịch sử thể hiện mong ước của Người, bản Di chúc của Bác là một tài sản vô giá của dân tộc ta, là toàn bộ kết tinh tư tưởng, đạo đức và tâm hồn cao đẹp của một anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất, một chiến sĩ lỗi lạc đấu tranh không mệt mỏi cho sự nghiệp hòa bình, tiến bộ, phát triển trên toàn thế giới, là kim chỉ nam soi đường chỉ lối cho Đảng ta lãnh đạo nhân dân ta kháng chiến thắng lợi, thống nhất đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là văn kiện có giá trị vô cùng to lớn đối với quá trình phát triển cách mạng và sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bản Di chúc đã vạch ra phương hướng cho cách mạng Việt Nam cả hôm nay và trong tương lai, nhất là những diễn biến phức tạp trong khu vực và thế giới gần đây càng cho chúng ta thấy Di chúc của Người có ý nghĩa thời sự sâu sắc.

Di chúc của Người là văn kiện của một nhà chính trị lớn, lãnh tụ cao nhất của Đảng và dân tộc, người đã sáng tạo ra thời đại mới, “thời đại Hồ Chí Minh”, thời đại của độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, bản Di chúc đã phản ánh thống nhất, cô đọng nhất về toàn bộ cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thể hiện phẩm chất đạo đức sáng ngời suốt đời phục vụ cách mạng, phục vụ Tổ quốc và nhân dân của người chiến sĩ cộng sản kiệt xuất và thể hiện mong muốn cuối cùng của Người trước lúc đi xa.

50 năm qua, Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là nguồn cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phát huy tinh thần yêu nước, đại đoàn kết toàn dân tộc, vượt qua thử thách, giành những thắng lợi vẻ vang, đưa cả nước bước vào thời kỳ mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, với tất cả tình cảm kính yêu vô hạn và niềm tin tuyệt đối vào lời căn dặn của Người, Đảng bộ và nhân dân phường Việt Hưng đồng lòng quyết tâm thực hiện thắng lợi Di chúc thiêng liêng và con đường cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã lựa chọn, xây dựng phường Việt Hưng ngày càng văn minh, giàu đẹp theo mong ước của người.

Đoàn đại biểu phường Việt Hưng tham dự kỷ niệm 50 thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm ngày mất của Người tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ đình ngày 30/8/2019

Thực hiện Di chúc của Người, 50 năm qua, Đảng bộ phường luôn xác định đoàn kết là nền tảng, là yếu tố tiên quyết quyết định mọi thành công, dù khó khăn đến đâu nhưng có sự đoàn kết nhất trí sẽ luôn đảm bảo cho các nhiệm vụ được thực hiện thắng lợi. Như Bác Hồ đã nói “đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết - Thành công, thành công, đại thành công”. Với ý nghĩa quan trọng đó, Đảng bộ phường Việt Hưng luôn chú trọng thực hiện tốt sự đoàn kết cả trong Đảng và trong nhân dân, trước hết là sự đoàn kết trong tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy để xác định các mục tiêu, nhiệm vụ và đề ra giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện. Từ đó đã tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng bộ, trong cán bộ, đảng viên và tuyên truyền sâu rộng để nhân dân hiểu, đồng thuận cao trong thực hiện.

Công tác xây dựng Đảng luôn được Đảng bộ phường quan tâm đặc biệt, từ lúc có vài chục đảng viên, đến nay sau 50 năm Đảng bộ đã có trên 700 đảng viên và 24 chi bộ trực thuộc, Đảng bộ phường luôn xác định công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, do vậy công tác quán triệt các Nghị quyết, Chủ trương của Đảng thường xuyên được tổ chức, nhằm tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Đảng bộ phường đã xây dựng chương trình hành động cụ thể, xác định rõ các mục tiêu quan trọng, các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, trong thực hiện nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, và năm 2019 có gần 700 đảng viên đang sinh hoạt ở các chi bộ xây dựng kế hoạch cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cá nhân gắn với chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 Các đảng viên đang học tập Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị chuyên đề 2019

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ phường luôn coi trọng và đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát đối với đảng viên, tổ chức Đảng, đặc biệt là kiểm tra việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước khi được triển khai đến các chi bộ. Từ đầu năm 2019 đến nay, Đảng ủy và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy đã kiểm tra  23 chi bộ và 01 cấp ủy viên, qua công tác kiểm tra 100% các chi bộ đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, và đã kết nạp được 9 đảng viên mới. Hiện nay công tác giáo dục tư tưởng chính trị của Đảng bộ từng bước được đổi mới, chất lượng được nâng lên, tinh thần tự phê bình và phê bình ở hầu hết các chi bộ ngày càng nghiêm túc, đi vào thực chất, chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên rõ nét.

 

Bộ phận một cửa luôn nhận được sự đánh giá rất hài lòng của công dân khi đến giao dịch

50 năm thực hiện Di chúc của Người, công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính được đặc biệt quan tâm và đã có nhiều chuyển biến tích cực, đã xây dựng được mô hình một cửa thân thiện, gần dân, vì nhân dân phục vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đủ năng lực, phẩm chất đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, luôn tận tâm, tận lực phục vụ nhân dân, xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức giản dị, kiêm tốn, tận tụy, trung thực, phong cách làm việc văn minh, chuyên nghiệp gần gũi với nhân dân.

Là địa phương chuyển từ xã lên phường, kinh tế và đời sống nhân dân những ngày đầu còn gặp nhiều khó khăn, nhưng cán bộ và nhân dân phường luôn làm theo lời Bác dặn khi được Bác về thăm và chúc tết, đến nay sau 50 năm thực hiện Di chúc của Người, kinh tế - xã hội của phường có những bước phát triển vượt bậc, hiện nay phường Việt Hưng đang trên đà phát triển đô thị hóa rất nhanh, hệ thống kết cấu hạ tầng của phường được đầu tư đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển, qua đó đã khơi dậy và phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương trong đó có làng nghề truyền thống Lệ Mật, là một trong những mũi nhọn trong định hướng phát triển kinh tế thương mại, dịch vụ, du lịch ẩm thực của phường.

Làng nghề truyền thống Lệ Mật là một trong những mũi nhọn trong định hướng phát triển kinh tế của phường

Từ một xã chuyên sản xuất nông nghiệp thuần túy, đến nay trên địa bàn phường đã có 12 tuyến phố được hình thành đã tạo nên diện mạo đô thị văn minh, nhiều khu biệt thự liền kề, các khu chung cao cấp đã được hình thành và hầu hết các hộ dân trên địa bàn đều có nhà cao tầng với những tiện nghi hoạt đắt tiền, diện mạo đô thị của phường thay da đổi thịt từng ngày.

Chung cư cao cấp

Biệt thự liền kề

 và tuyến phố Đoàn Khuê phường Việt Hưng

50 năm thực hiện di chúc của Người, đời sống vật chất và tinh thần và vật chất của nhân dân được nâng cao rõ rệt, các phong trào  VHVN – TDTT đã phát triển mạnh trong các tổ dân phố.

 

 Câu lạc bộ văn nghệ các tổ dân phố giao lưu văn nghệ

Các giá trị văn hóa tốt đẹp được bảo tồn và phát huy, các công trình văn hóa như các cụm di tích đình, chùa đều được trung tu tôn tạo, đặc biệt là Nhà lưu niệm Bác Hồ được tu bổ và khánh thành đúng vào dịp kỷ niệm 60 năm ngày Bác về thăm và chúc tết nhân dân Việt Hưng, đây thực sự là địa chỉ đỏ có ý nghĩa giáo dục truyền thống các mạng cho các thế hệ, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ ngày nay.

Sau thời gian tu bổ tôn tạo Nhà Lưu niệm Bác Hồ được khánh thành đúng vào dịp kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm và chúc tết nhân dân việt Hưng (1958 - 2018)

Các công trình phúc lợi như trường học, trạm y tế đều được quan tâm xây mới, công tác giáo dục thường xuyên được nâng cao về chất lượng dạy và học, các nhà trường đều đạt chuẩn quốc gia, công tác an sinh xã hội được quan tâm chu đáo, các đối tượng chính sách, người có công, các hộ nghèo thường xuyên được thăm hỏi, tặng quà giúp đỡ vượt qua khó khăn, người cao tuổi, các cháu thiếu niên, nhi đồng được quan tâm chăm sóc chu đáo, tỷ lệ hộ nghèo đến nay chỉ còn 0,001%.

Các đồng chí lãnh đạo phường tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng nhân dịp  kỷ niệm ngày TBLS

Bằng việc thực hiện hiệu quả công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, xây dựng chính quyền, đẩy mạnh sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, nâng cao đời sống nhân dân, đề cao trách nhiệm và vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, chính là những công việc quan trọng, thiết thực và có ý nghĩa nhất của Đảng bộ và nhân dân phường Việt Hưng trong thực hiện Di chúc thiêng liêng của Bác.