các bài viết chuyên sâu

Kết quả nổi bật trong thực hiện 3 Chương trình công tác toàn khóa của Quận ủy trên địa bàn phường Ngọc Thụy
Ngày đăng 05/11/2019 | 14:04  | Lượt xem: 700

Qua 5 năm triển khai thực hiện 3 Chương trình công tác toàn khóa của Quận ủy Long Biên trên địa bàn phường Ngọc Thụy các ban xây dựng Đảng; Đoàn thể Chính trị - xã hội, các ngành đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ công tác. Nhận thức, năng lực thực thi công vụ và ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng được nâng lên; hoạt động quản lý và điều hành của bộ máy quản lý nhà nước tại phường được đổi mới.

Thực hiện 03 Chương trình công tác của Quận ủy, Đảng ủy phường Ngọc Thụy đã chỉ đạo xây dựng và triển khai các văn bản kế hoạch, chương trình công tác phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Hàng năm đều đánh giá tổng kết để từ đó rút kinh nghiệm và đôn đốc tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình kế hoạch, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Hệ thống văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện chương trình ban hành đầy đủ, toàn diện trên các nội dung, đảm bảo chất lượng và tính khả thi. Đội ngũ cán bộ công chức phường đã bám sát chương trình, tham mưu tổ chức thực hiện tốt các nội dung của cải cách hành chính theo từng năm, có sự chủ động, sáng tạo trong quá trình thực hiện. Công tác tuyên truyền được quan tâm thường xuyên và kịp thời; sự vào cuộc của hệ thống chính trị từ phường đến các tổ dân phố từng bước mạnh mẽ hơn, qua đó đã từng bước nâng cao ý thức chấp hành của người dân. Các đồng chí đứng đầu cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương, đơn vị luôn gương mẫu thực hiện và nhận thức rõ tầm quan trọng của việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện các Chương trình của Quận ủy gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Tại Hội nghị TK thực hiện 3 chương trinh công tác của Quận ủy

Trong thực hiện Chương trình 01 -CT/QU về “Đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng; phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên quận Long Biên giai đoạn 2015-2020”, Đảng ủy phường Ngọc Thụy đã đổi mới việc xây dựng, tổ chức thực hiện nghị quyết và các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy. Tổ chức quán triệt chuyên đề Đổi mới, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết trên địa bàn quận Long Biên, giai đoạn 2016 - 2020” tại hội nghị chủ chốt cán bộ chủ chốt phường và các Tổ dân phố. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc hướng dẫn của Ban Tuyên giáo về thực hiện chuyên đề "Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác nắm bắt và định hưng DLXH trên địa bàn Quận Long Biên giai đoạn 2016-2020". Chỉ đạo 100% chi bộ tổ chức tọa đàm về: “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” bảo đảm đúng kế hoạch, đúng quy trình và đã có tác dụng tốt làm chuyển biến tích cực, rõ nét trong sinh hoạt của nhiều chi bộ.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy và chi bộ. Sau 5 năm đã kiểm tra, giám sát chuyên đề 161 lượt chi bộ và 84 lượt đảng viên thuộc diện Đảng ủy phường quản lý. Đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 04 chi bộ và 5 đảng viên đảm bảo đúng quy định. Đổi mới nội dung phương pháp công tác Dân vận của Đảng; nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của MTTQ và đoàn thể chính trị - xã hội. Hoạt động của tổ dân vận ở 38 tổ dân phố và Tổ dư luận xã hội của Phường ngày càng hiệu quả hơn, đề cao vai trò trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trên mọi lĩnh vực.

Với nội dung “Đẩy mạnh CCHC, trọng tâm chuẩn hóa đội  ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm và hoàn thiện mô hình cơ quan điện tử phường Nhiệm kỳ 2015 - 2020” của Chương trình 02, UBND phường Ngọc Thụy luôn quan tâm chỉ đạo các bộ phận chuyên môn thực hiện tốt các nhiệm vụ trong Cải cách thể chế hành chính. Trong Cải cách thủ tục hành chính luôn đảm bảo công khai, minh bạch các thông tin về thủ tục hành chính bằng nhiều hình thức và thực hiện kiểm soát, rà soát, đơn giản hoá các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ hành chính. Thực hiện tốt mô hình “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo",100% hồ sơ đơn thư được giải quyết trước và trong hạn, không có hồ sơ chậm muộn. Đảng uỷ - UBND phường đã từng bước củng cố và kiện toàn và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của phường theo vị trí việc làm, đảm bảo rõ ràng, phân công đúng người, đúng việc, chú trọng về năng lực, trình độ và tinh thần trách nhiệm, phong cách làm việc chuyên nghiệp theo hướng hội nhập trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao. Luôn đổi mới công tác tự kiểm tra công vụ, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức gắn với đổi mới công tác thi đua khen thưởng. 5 năm qua Phường thực hiện tự kiểm tra 15 cuộc và kiểm tra đột xuất 6 đợt về thực thi công vụ, thực hiện kỷ cương hành chính; biểu dương khen thưởng 60 lượt CBCC hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với số tiền 18.000.000đ.

Trong việc thực hiện Hiện đại hoá hành chính: Ban chỉ đạo Công nghệ thông tin của phường thường xuyên được kiện toàn, duy trì giao ban, đánh giá kết quả hàng tháng, đến nay 100% đội ngũ cán bộ phường có trình độ tin học cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công việc, 100 % cán bộ công chức khối chính quyền được đào tạo đạt chuẩn kỹ năng CNTT của Sở Thông tin truyền thông; phường 3 năm đạt mô hình cơ quan điện tử là 2015,2017,2018.  Việc duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO hàng năm đều được xây dựng kế hoạch thực hiện với mục tiêu và chính sách chất lượng “ Minh bạch - Chính xác - Đúng pháp luật”, xây dựng và thực hiện theo quy trình các công việc chuyên môn và giải quyết TTHC.

Với nội dung của Chương trình số 03 -CTr/QU của Quận ủy về “Tập trung đầu tư, hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị tạo bước đột phá về cảnh quan, môi trường gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị trong các tầng lớp nhân dân” nhiệm kỳ 2015-2020: Hệ thống cơ sở hạ tầng, trường học, đường giao thông được đầu tư, từng bước được đồng bộ giúp cho đời sống nhân dân được nâng lên; giao thông đi lại của người dân thuận tiện, kinh doanh, buôn bán phát triển; nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thực hiện nếp sống văn minh đô thị, vệ sinh môi trường có nhiều chuyển biến tích cực. UBND phường đã triển khai các tiêu chí xây dựng tuyến phố văn minh đô thị cấp Phường tại tuyến đường Hành lang đê và đăng ký tuyến đường văn minh đô thị cấp Quận là đường 25m (phấn đấu đạt vào tháng 5/2020). Duy trì việc kiểm tra và xử lý các vi phạm trên các tuyến đường kết hợp tuyên truyền, nhắc nhở. Trên địa bàn có Chợ Tổ 25 đã được công nhận chợ VMTM năm 2017.  Việc đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, Tổ dân phố văn hóa được triển khai thành nền nếp. Kết quả bình xét hàng năm, tỷ lệ gia đình đạt tiêu chuẩn Gia đình văn hóa bình quân đạt trên 90%; tỷ lệ tổ dân phố đạt Tổ dân phố văn hóa trên 73%. Năm 2018, triển  khai thực hiện chủ đề “Vì một Long Biên Xanh - Sạch - Đẹp”, có Tổ dân phố 22 đạt Tổ dân phố Xanh – Sạch – Đẹp cấp Quận. Việc  triển khai thực hiện 02 Bộ Quy tắc ứng xử do Thành phố ban hành được quán triệt nghiêm túc trong cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị cũng như nhân dân trong toàn phường.

Trong công tác quản lý đô thị - xây dựng đã tổ chức ký cam kết với trên 500 lượt hộ kinh doanh có nhà mặt đường trên các tuyến đường phố chính; Phát trên 300 tờ rơi tuyên truyền, hướng dẫn về thực hiện lắp đặt biển hiệu, biển quảng cáo tới các hộ gia đình. Xây dựng và triển khai phương án quản lý trật tự đô thị theo mô hình khoán quản trên địa bàn. Tổ chức 190 đợt ra quân xử lý; lập biên bản nhắc nhở 160 trường hợp; xử lý 176 trường hợp vi phạm biển hiệu biển quảng cáo, 71 mái che, mái vẩy, mái hiên di động; dỡ bỏ 66 bục bệ; xử phạt 1.691 trường hợp vi phạm với số tiền trên 305.000.000đ; thu giữ 860kg rau củ quả chuyển trường Hy Vọng. Trên địa bàn số công trình xây dựng phát sinh có phép là 1.947, có 38 công trình không phép (yêu cầu chủ đầu tư cấp bổ sung phép 34 trường hợp, đình chỉ tuyệt đối 4 trường hợp) và chủ  đầu tư không tiếp tục xây dựng. Có 53 công trình sai phép đã lập hồ sơ xử lý; Xử phạt VPHC với 37 trường hợp, số tiền 92.500.000đ. Hoàn thành tốt chỉ tiêu về thu thuế xây dựng hàng năm (được 10 tỷ 934 triệu đồng). Trong công tác giải phóng mặt bằng - thực hiện dự án do làm tốt công tác vận động, tuyên truyền, đối thoại, thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ; tổ chức công khai hồ sơ pháp lý, quy mô của dự án, chính sách GPMB, công khai thông báo thu hồi đất, phương án dự thảo và phương án chính thức tới 100% các trường hợp…nên quá trình triển khai GPMB đến nay chưa có trường hợp phải tổ chức cưỡng chế. Trong 5 năm đã tổ chức triển khai công tác GPMB với 15 dự án, trong đó có nhiều dự án trọng điểm như: Đường 25m trường Pháp, Đường 40m Ngọc Thụy – Ngọc Lâm, đường 40m theo hình thức BT và các ô đất đối ứng hai bên đường... và hàng trăm phương án GPMB đất ở, đất nông nghiệp, chi trả hàng trăm tỷ đồng tiền đền bù, hỗ trợ cho người dân.

Triển khai thực hiện chủ đề năm 2018, 2019 UBND phường đã thành lập Ban chỉ đạo, thành lập Câu lạc bộ tình nguyện vì môi trường và sức khỏe cộng đồng với trên 500 hội viên; triển khai tới các Tổ dân phố, cơ quan đơn vị để tổ chức thực hiện. Duy trì tổng dọn vệ sinh chiều thứ 6 tại các cơ quan đơn vị và sáng thứ 7 hàng tuần tại các khu vực dân cư. Các chi hội đoàn thể cũng đã đăng ký thực hiện các phần việc: Hội Cựu chiến binh duy trì chăm sóc, bảo vệ hàng cây hoa giấy trên mặt đê, trồng và chăm sóc các đảo hoa trên đường đê; Hội Phụ nữ duy trì làm sạch rác mái đê và tham gia trồng hoa tại các địa điểm công cộng; Đoàn thanh niên bóc xóa biển quảng cáo, tổng vệ sinh mái đê khu vực cầu Long Biên, trồng hoa tại mái đê đình Lý Thường Kiệt, cổng trường Tiểu học Gia Thượng. Các Tổ dân phố giáp danh tuyến đường hành lang đê và đường Lý sơn đã chủ động đăng ký trồng và chăm sóc các vườn hoa công cộng.

Qua 5 năm triển khai thực hiện 3 Chương trình công tác toàn khóa của Quận ủy Long Biên trên địa bàn phường Ngọc Thụy các ban xây dựng Đảng; Đoàn thể Chính trị - xã hội, các ngành đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ công tác, đa số đạt đơn vị trong tốp dẫn đầu phong trào thi đua toàn Quận; tỷ lệ kết nạp đảng viên mới vượt chỉ tiêu kế hoạch trên giao. Nhận thức của cán bộ, công chức về công tác CCHC có sự chuyển biến rõ nét, năng lực thực thi công vụ, đặc biệt là thái độ phục vụ nhân dân, kỹ năng giao tiếp ứng xử trong thực thi công vụ được nâng lên; hoạt động quản lý và điều hành của bộ máy quản lý nhà nước tại phường được đổi mới. Mô hình Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC thân thiện gần dân được thực hiện tốt, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và các tổ chức doanh nghiệp. Ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thực hiện nếp sống văn minh đô thị, vệ sinh môi trường có nhiều chuyển biến tích cực. Điều đó càng khẳng định những kết quả đã đạt được sẽ tạo nền tảng vững chắc để phường Ngọc Thụy tiếp tục triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn tiếp theo đạt hiệu quả cao, từng bước xây dựng phường phát triển theo hướng văn minh, hiện đại và bền vững.

(Nguồn: BC của ĐU phường)