CÁC NỘI DUNG CÔNG KHAI

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
3234/QĐ-UBND Công bố công khai số liệu quyết toán thu, chi ngân sách năm 2022 02/08/2023
329/TB-UBND Về việc công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2023 11/07/2023
180/TB-UBND Về việc công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách Quý I/2023 14/04/2023
212/QĐ-UBND Về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách quận Long Biên năm 2023 16/01/2023
452/BC-UBND Báo cáo tình hình sử dụng ngân sách nhà nước cho Chính phủ số, Công nghệ thông tin, Chuyển đổi số 27/12/2022
819/TB-UBND Về việc công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2022 và phương án phân bổ dự toán ngân sách năm 2023 (Dự toán trình Hội đồng nhân dân quận Long Biên) 13/12/2022
400/BC-UBND Kết quả thực hiện Đề án “Ứng dụng CNTT trong lãnh đạo, quản lý, điều hành, hướng tới chuyển đổi số quận Long Biên giai đoạn 2022-2026” năm 2022; đề xuất các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 24/11/2022
192/TB-NV Kết quả khảo sát sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ hành chính tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC quận 15/07/2022