Cấp Quận

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
87/QĐ-CTUBND Quyết định công bố văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND quận Long Biên hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2017 23/01/2018
88/QĐ-CTUBND Quyết định công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND quận Long Biên hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2016 18/01/2017
04/2016/NQ-HĐND Nghị quyết Thông qua Đề án "Phát triển làng nghề truyền thống nuôi rắn Lệ Mật gắn với dịch vụ, du lịch trên địa bàn quận giai đoạn 2016-2020" 25/07/2016
03/2016/NQ-HĐND Nghị quyết nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng cuối năm 2016 25/07/2016
02/2016/NQ-HĐND Nghị quyết ban hành quy chế hoạt động của HĐND quận Long Biên khoá III, nhiệm kỳ 2016-2021 25/07/2016
01/2016/NQ-HĐND Nghị quyết Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020 25/07/2016
Quyết định số 2144/QĐ-UBND Về việc Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của UBND Quận 06/06/2016
90/BC-UBND Kết quả thực hiện công văn số 01/CV-BCĐ của Ban chỉ đạo 197 quận Long Biên 05/05/2016
297/QĐ-CTUBND Quyết định công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND Quận Long Biên hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2015 28/01/2016
810/TB-UBND 810/TB-UBND 22/01/2016
81/2015/NQ-HĐND Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách quận Long Biên năm 2014 25/06/2015
82/2015/NQ-HĐND Thông quan việc bổ sung Kế hoạch đầu tư từ ngân sách Nhà nước 3 năm (2013 – 2015) của Ủy ban nhân dân quận Long Biên 25/06/2015
83/2015/NQ-HĐND Phê duyệt điều chỉnh và bổ sung danh mục và kế hoạch vốn đầu tư Xây dựng cơ bản năm 2015 sử dụng ngân sách quận 25/06/2015
84/2015/NQ-HĐND Thông qua đề án “Nâng cao chất lượng dân số quận Long Biên giai đoạn 2016 – 2020” 25/06/2015