Chế độ chính sách mới

Ngân quỹ nhà nước nhàn rỗi được gửi ngân hàng
Ngày đăng 12/01/2017 | 08:35  | Lượt xem: 741

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 24/2016/NĐ-CP quy định chế độ quản lý ngân quỹ nhà nước, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-1-2017.

Theo đó, ngân quỹ nhà nước tạm thời thiếu hụt có thể được bù đắp từ việc phát hành tín phiếu kho bạc hoặc thu hồi trước hạn các khoản đang gửi có kỳ hạn tại các ngân hàng thương mại.

Việc phát hành tín phiếu kho bạc để bù đắp ngân quỹ nhà nước tạm thời thiếu hụt có các kỳ hạn tối đa ba tháng; quy trình, thủ tục về phát hành tín phiếu kho bạc để bù đắp ngân quỹ nhà nước tạm thời thiếu hụt được thực hiện theo quy định hiện hành về việc phát hành trái phiếu Chính phủ.

Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước quyết định các biện pháp xử lý ngân quỹ nhà nước tạm thời thiếu hụt 

Nghị định nêu rõ ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi được ưu tiên sử dụng để tạm ứng cho ngân sách trung ương, ngân sách cấp tỉnh; gửi có kỳ hạn tại các ngân hàng thương mại có mức độ an toàn cao theo xếp hạng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và để mua lại có kỳ hạn trái phiếu Chính phủ.

Thời hạn sử dụng ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi tối đa một năm nếu sử dụng để tạm ứng cho ngân sách trung ương và ngân sách cấp tỉnh. Trường hợp ngân sách trung ương, cấp tỉnh khó khăn, nguồn thu không đáp ứng đủ các nhu cầu chi theo kế hoạch, được gia hạn tạm ứng không quá một năm. Đối với các khoản sử dụng ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi còn lại, thời hạn sử dụng tối đa là ba tháng.

Thẩm quyền quyết định sử dụng ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi: Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định đối với các khoản tạm ứng cho ngân sách trung ương và ngân sách cấp tỉnh. Định kỳ sáu tháng, Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình tạm ứng ngân quỹ nhà nước cho ngân sách nhà nước.

Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước quyết định đối với các khoản sử dụng ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi đối với khoản còn lại.

Theo Báo pháp luật Việt Nam điện tử