Chi Cục thống kê

Địa Chỉ: Số 1 phố Vạn Hạnh - KĐT Việt Hưng - Quận Long Biên - Hà Nội

Email: cctk_longbien@hanoi.gov.vn

A. CHỨC NĂNG

- Chi cục Thống kê Quận Long Biên là cơ quan trực thuộc Cục thống kê; giúp Cục truởng Cục thống kê thống nhất quản lý nhà nước về hoạt động thống kê tại địa phương; tổ chức hoạt động thống kê theo chuơng trình công tác của Cục trưởng Cục thống kê; triển khai , tổ chức và thực hiện các cuộc điều tra theo chuyên nghành. Bên cạnh đó còn thực hiện các công tác thống kê phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quận Uỷ - HĐND - UBND Quận Long Biên   

- Chi cục Thống kê cấp Quận có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, có trụ sở làm việc và đuợc mở tài khoản tại kho bạc Nhà nuớc theo quy định của pháp luật.

B. NHIỆM VỤ

-  Thực hiện báo cáo thống kê tình hình kinh tế xã hội tháng, quý, năm và nhiều năm; đánh giá mức độ hoàn thành một số chỉ tiêu chủ yếu về kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội  của Quận và phân tích thống kê chuyên đề theo chương trình, kế hoạch công tác của Cục trưởng Cục thống kê giao; cung cấp thông tinh kinh tế- xã hội phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của lãnh đạo Đảng, chính quyền Quận và cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức thu thập, xử lý, tổng hợp thông tin báo cáo thống kê cơ sở các cuộc điều tra, tổng điều tra thống kê  theo phương án và huớng dẫn của Tổng cục Thống kê

- Tổng hợp các báo cáo thống kê và báo cáo kết quả điều tra thống kê do các phòng, ban, UBND phuờng, quận và các cơ quan đơn vị khác trên địa bàn cung cấp.

-  Biên soạn, xuất bản niên giám thống kê và các sản phẩm thống kê khác.

-  Quản lý và thực hiện công bố, cung cấp thông tin thống kê kinh tế- xã hội thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê Quận, phường cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật và phân cấp của Cục truởng Cục thống kê.

-  Truy cập, khai thác, sao lưu, ghi chép các cơ sở dữ liệu thống kê ban đầu và hồ sơ đăng ký hành chính của các phòng ban, UBND phường trực thuộc Quận  để sử dụng cho mục đích thống kê theo quy định của pháp luật. Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu thống kê kinh tế- xã hội trên địa bàn Quận.

- Phổ biến, tuyên truyền giáo dục pháp luật về thống kê trên địa bàn. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, chiến lược kế hoạch, chuơng trình, đề án, dự án sau khi đuợc cấp có thẩm quyền ban hành, phê duyệt.

- Phối hợp với thanh tra Cục thống kê và các phòng nghiệp vụ Cục thống kê thực hiện kiểm tra, thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo việc chấp hành pháp luật thống kê  của các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện cải cách hành chính; phòng chống tham nhũng và lãng phí

- Ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình hoạt động thu thập, xử lý, tổng hợp, phân tích, dự báo, phổ biến, lưu trữ thông tin thống kê và hoạt động quản lý hành chính.

- Quản lý biên chế, tiền lương, chế độ phụ cấp theo nghề thống kê và các chế độ chính sách đãi ngộ khác của cán bộ, công chức; thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và đánh giá, phân loại công chức hàng năm đối với cán bộ, công chức thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.

- Lập dự toán, tổ chức thực hiện dự toán và quyết toán kinh phí hàng năm theo hướng dẫn của Cục thống kê; quản lý tài chính, tài sản và các dự án đầu tư xây dựng được giao theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện cung cấp dịch vụ công về thống kê theo quy định của pháp luật.

  - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng Cục thống kê giao   

C. CƠ CẤU TỔ CHỨC

Chi cục Thống kê cấp Quận được tổ chức thành hai bộ phận, bao gồm:

1. Bộ phận tổng hợp;

2. Bộ phận Thống kê nghiệp vụ.

D. NHÂN SỰ HIỆN NAY

1. Cán bộ Chi Cục Thống Kê hiện có  06 đồng chí, gồm: 01 Chi Cục Trưởng , 1 Phó Chi Cục Trưởng.

2. Nhân sự Lãnh đạo Chi Cục Thống Kê

* Đ/c Đặng Thị Kim Hoa - Chi Cục Trưởng

Điện thoại: 01698895745

Email: dangthikimhoa_longbien@hanoi.gov.vn

Đ/c Lâm Thị Hiền - Phó Chi Cục Trưởng

Điện thoại: 0168.4545385

Email: lamthihien_longbien@hanoi.gov.vn

E. THÀNH TÍCH

- Từ năm 2004 đến nay, Chi Cục Thống Kê Quận Long Biên đã không ngừng phấn đấu ,đoàn kết để thực hiện nhiệm vụ của Cục Thống Kê TP Hà Nội và Quận Uỷ ,UBND Quận giao.

- Hoàn thành tốt các cuộc điều tra cũng như Tổng điều tra ,cán bộ Chi Cục nhận được nhiều giấy khen của Cục Thống Kê TP Hà Nội, Bằng khen của UBND Thành Phố, Bằng khen của Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư

- Chi Bộ Thống Kê luôn đạt danh hiệu Chi Bộ Đảng trong sạch và vững mạnh