Đảng - đoàn thể

Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng tại Đảng ủy phường Giang Biên và Sài Đồng năm 2019
Ngày đăng 12/03/2019 | 15:10  | Lượt xem: 100

Thực hiện Quyết định số 85 - QĐ/UBKTQU và Kế hoạch ngày 30 tháng 01 năm 2019 của UBKT Quận ủy Long Biên.Từ ngày 11/02/2019 đến ngày 11/03/2019, Đoàn kiểm tra do đồng chí Lưu Đắc Dũng – Quận ủy viên, phó chủ nhiệm Thường trực UBKT Quận ủy làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Đảng ủy, UBKT Đảng ủy phường Giang Biên, phường Sài Đồng.

Kết quả kiểm tra cho thấy Đảng ủy, UBKT Đảng ủy 2 phường cơ bản nghiêm túc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2018, năm 2019. Kế hoạch kiểm tra, giám sát đã xác định rõ nội dung, đối tượng và thời gian thực hiện và tổ chức thực hiện đầy đủ chương trình kiểm tra, giám sát theo kế hoạch năm 2018. Các cuộc kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy cơ bản thực hiện đúng thủ tục, quy trình, thiết lập hồ sơ lưu trữ theo quy định.

Thông qua kiểm tra, giám sát đã giúp cho các tổ chức đảng trực thuộc và đảng viên được kiểm tra, giám sát phát huy ưu điểm, khắc phục kịp thời những khuyết điểm, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo,  nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ đảng viên trong việc tu dưỡng giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống và hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao. Đoàn kiểm tra cũng đã chỉ ra những hạn chế, khiếm khuyết của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy các đơn vị trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát tại cơ sở nhằm chỉnh đốn công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT cấp ủy theo đúng quy định, đảm bảo chất lượng và phát huy hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng tại đơn vị.

Một Số hình ảnh Đoàn kiểm tra làm việc tại các đơn vị: