Đảng - đoàn thể

Triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 gắn chặt với các nghị quyết Trung ương 4, 5, 6 khóa XII
Ngày đăng 11/07/2018 | 09:28  | Lượt xem: 1158

Tại Hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII của Đảng diễn ra ngày 29/6, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã nhấn mạnh việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 gắn chặt với các nghị quyết Trung ương 4, 5, 6 khóa XII.

Để khẩn trương đưa nghị quyết vào cuộc sống, đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và các tổ chức đảng triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau:

Thứ nhất, tiếp tục tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết ở địa phương, đơn vị cho số cán bộ, đảng viên chưa được dự Hội nghị hôm nay theo Hướng dẫn số 65-HD/BTGTW, ngày 28/5/2018 của Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 ở các cấp, yêu cầu bảo đảm chất lượng và đúng tiến độ. 

Thứ hai, căn cứ Kế hoạch số 10-KH/TW, ngày 6/6/2018 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, BCH Trung ương khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ và tình hình của Đảng bộ xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện; căn cứ vào nghị quyết về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội và tiền lương, cũng như tình hình của đảng bộ để xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện và bố trí thời gian hợp lý, thỏa đáng để thảo luận, xác định những giải pháp cụ thể có lộ trình thích hợp, nguồn lực bảo đảm, phân công trách nhiệm rõ ràng; nỗ lực và quyết tâm hành động để sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống. 

Thứ ba, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 phải gắn chặt với thực hiện các nghị quyết Trung ương 4,5, 6 khóa XII, nhất là Nghị quyết về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Nghị quyết về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thứ tư, cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền về cách làm mới, kinh nghiệm hay, mô hình tốt trong thực hiện các Nghị quyết của Trung ương. Trước mắt, sử dụng hiệu quả bộ tài liệu mà Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn.

Các cơ quan báo chí của Trung ương, địa phương xây dựng kế hoạch tuyên truyền thực hiện Nghị quyết. Việc tuyên truyền phải gắn với việc đẩy mạnh công tác đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phê phán các quan điểm, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội chính trị.

Thứ năm, tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức học tập và thực hiện Nghị quyết một cách thường xuyên. Cấp ủy, người đứng đầu các địa phương, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết kịp thời, biểu dương, khen thưởng những đơn vị làm tốt, nhắc nhở các đơn vị, cá nhân thực hiện không nghiêm túc và không hiệu quả.

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Thành ủy, Quận ủy Long Biên đã ban hành kế hoạch số 147-KH/QU, ngày 14/6/2018, về việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng. Theo đó, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng hoàn thành việc học tập, quán triệt Nghị quyết trước ngày 20/8/2018. Đến nay, Ban Tuyên giáo Quận ủy đã cấp phát đĩa DVD làm tư liệu học tập đến các chi, đảng bộ cơ sở. Đồng thời, tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn và kiểm tra, giám sát việc tổ chức học tập Nghị quyết tại cơ sở.