Đảng - đoàn thể

Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chủ đề công tác năm 2018 gắn với 3 Chương trình công tác của Quận ủy
Ngày đăng 04/12/2018 | 10:59  | Lượt xem: 8913

Năm 2018, Thành phố thực hiện Chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”; Quận đồng thời thực hiện chủ đề "Vì một Long Biên xanh sạch đẹp", Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai gắn với tiếp tục thực hiện 3 Chương trình công tác toàn khóa của quận và đạt được các kết quả như sau:

* Chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” gắn với chương trình số 01, 02-CTr/QU của Quận ủy

Kịp thời kiện toàn nhân sự chủ chốt từ quận tới cơ sở. Rà soát, điều chỉnh phân công nhiệm vụ, quy chế làm việc của cấp ủy và từng đơn vị, trong đó xác định rõ trách nhiệm cá nhân người đứng đầu. Nâng cao vai trò của UVTV phụ trách và Quận ủy viên theo dõi trong chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ tại cơ sở.  Thường trực, Ban thường vụ Quận uỷ dành nhiều thời gian để kiểm tra hiện trường, sâu sát cơ sở, trực tiếp nắm bắt tình hình. Chủ động lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ mới, chỉ tiêu khó để chỉ đạo kịp thời (như công tác GPMB, tiến độ các dự án ĐTXDCB, giải quyết đơn thư, quản lý đất công, quản lý trật tự xây dựng, thực hiện nếp sống văn minh đô thị…). Chủ động đón bắt và bám sát sự chỉ đạo của Thành phố đối với một số nội dung mới như đề án thí điểm kiêm nhiệm một số chức danh cán bộ chủ chốt cấp quận theo tinh thần Nghị quyết TW6 (khóa XII). Khảo sát và xây dựng dự thảo Đề án “Đánh giá thực trạng, giải pháp sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ không chuyên trách phường, tổ dân phố trên địa bàn quận Long Biên”.

Tiếp tục thực hiện 11 chuyên đề, triển khai mới 02 chuyên đề, 16 hội nghị, tọa đàm cụ thể hóa chương trình 01-CTr/QU của Quận ủy. Duy trì việc theo dõi, kiểm soát việc thực hiện các kết luận, chỉ đạo của Thường trực, BTV Quận ủy. Chỉ đạo rà soát, chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ, đánh giá chất lượng triển khai thực hiện tại mỗi đơn vị (Khối đảng, đoàn thể: 32 quy trình cấp Quận, 26 quy trình cấp phường; Khối chính quyền: 55 quy trình cấp Quận, 15 quy trình cấp phường). Chỉ đạo xây dựng và triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 đồng bộ từ Quận đến phường, lần đầu triển khai đến các cơ quan khối Đảng, đoàn thể. Chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đảng tại các doanh nghiệp thông qua việc xây dựng và triển khai 02 chuyên đề về công tác xây dựng đảng, bộ quy chế mẫu và 05 quy trình nội bộ của Đảng bộ khối doanh nghiệp. Quan tâm kết nạp quần chúng ưu tú là chủ doanh nghiệp tư nhân. Đẩy mạnh việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tổ chức đảng với hoạt động giao lưu, gắn kết tiêu thụ sản phẩm của các đơn vị trong khối.

Chỉ đạo triển khai mô hình “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC thân thiện, gần dân”, mô hình “Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư”; mô hình “Cơ quan điện tử cấp quận”, mô hình “Cơ quan điện tử cấp phường”; mô hình “Trường học điện tử”, Bộ chỉ số cải cách hành chính của UBND quận và 14 phường. Khảo sát và xây dựng đề án về mô hình doanh nghiệp cung ứng dịch vụ công.

Tổ chức 110 lớp đào tạo bồi dưỡng cho 21.327 học viên nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC. Điều chỉnh kịp thời các quy định về đánh giá cán bộ công chức, người lao động phù hợp với quy định của Thành phố và thực tiễn triển khai tại đơn vị. Tiếp tục chỉ đạo triển khai 02 bộ quy tắc ứng xử của cán bộ công chức do Thành phố ban hành. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, duy trì hoạt động thanh tra, kiểm tra công vụ, hoạt động giám sát của HĐND, UBMTTQ và các đoàn thể CT-XH. Chỉ đạo triển khai công tác sát hạch đối với một số chức danh diện Ban Thường vụ Quận ủy quản lý năm 2018.

* Chủ đề “Vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp” gắn với Chương trình 03-CTr/QU của Quận ủy

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh đô thị trong các tầng lớp nhân dân gắn với chủ đề "Vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp".  Chỉ đạo trồng bổ sung, thay thế, cắt tỉa cây xanh (cắt tỉa, xử lý 830 cây mất an toàn; trồng mới 534 cây xanh); xây dựng 15 tuyến phố xanh - sạch - đẹp (06 tuyến phố cấp quận và 09 tuyến phố cấp phường); rà soát, đánh giá và điều chỉnh phương án thu gom, vận chuyển rác gắn với phương án khoán quản địa bàn; đầu tư xây dựng công viên vườn hoa phục vụ nhân dân (khánh thành 02 vườn hoa, chuẩn bị khởi công 01 vườn hoa).Tiếp tục quan tâm đến công tác quy hoạch và đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng theo quy hoạch. Chỉ đạo công tác duy tu duy trì theo phân cấp. Tiếp tục triển khai hiệu quả các Đề án, phương án đã được phê duyệt như biển hiệu, biển quảng cáo, khoán quản đô thị, phương án thu giá dịch vụ VSMT, camera an ninh... Tập trung chỉ đạo kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự xây dựng, trật tự đô thị, trật tự giao thông, công cộng.

UBMTTQ quận và các đoàn thể quận đã tập trung chỉ đạo cơ sở triển khai nhiều mô hình, phong trào giữ gìn vệ sinh môi trường, thực hiện nếp sống VMĐT gắn với chủ đề của Quận đến từng cơ quan, đơn vị, tổ dân phố, khu dân cư, được nhân dân đồng thuận và hưởng ứng. Mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường được cải thiện rõ nét. Trong đó: UBMTTQ quận giám sát, kiểm tra đối với các đường phố có tên, các vườn hoa, công viên trên địa bàn; duy trì mô hình hoạt động tình nguyện vì môi trường tại cơ sở (33 câu lạc bộ, hơn 3300 hội viên tham gia), triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào xây dựng tổ dân phố xanh, sạch, đẹp. Hội phụ nữ quận tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động mô hình “Gia đình tình nguyện, cộng đồng tình nguyện”; mô hình hạn chế sử dụng túi ni lông; tổ chức 16 buổi tuyên truyền cho 2.435 cán bộ, hội viên nòng cốt tích cực tham gia xây dựng trật tự và văn minh đô thị, giám sát công tác vệ sinh môi trường tại 19 chợ, biến 30 điểm chân rác thành vườn hoa, đường hoa, tường hoa, bồn hoa. Đoàn thanh niên quận: giám sát kiểm tra đối với các trường học, di tích, biến điểm chân rác thành vườn hoa, bóc xóa biển quảng cáo, rao vặt, tổ chức Hội thi tuyên truyền “Chúng em xây dựng quận Long Biên xanh- sạch- đẹp”, ra quân thực hiện công trình thanh niên, bàn giao sân chơi sinh hoạt cộng đồng. Hội Cựu chiến binh phân công 294 chi hội cơ sở phụ trách giám sát, kiểm tra 226 trụ sở nhà văn hóa tổ dân phố, trụ sở công an phường, giám sát 121/212 nhà văn hóa. Liên đoàn lao động quận giám sát, kiểm tra 118 lượt đối với trụ sở phường, trung tâm văn hóa thể thao phường, các cơ quan, đơn vị trên các đường, phố có tên. Phát động phong trào thi đua “Xây dựng trụ sở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học xanh, sạch, đẹp”, trồng mới 468 cây bóng mát, 9.204 cây cảnh, 16.120 cây hoa, thảm cỏ.