Đảng - đoàn thể

Kết quả thực hiện 3 Chương trình công tác toàn khóa của Quận ủy quý I/2019
Ngày đăng 08/04/2019 | 17:31  | Lượt xem: 201

3 tháng đầu năm 2019, Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy tiếp tục chỉ đạo triển khai các chương trình công tác của Ban chấp hành Đảng bộ Quận khóa III, nhiệm kỳ 2015-2020 gắn với các chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương và Thành phố. Một số kết quả cụ thể:

* Chương trình số 01-CTr/QU về “Đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đảng, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên”

Tập trung thực hiện theo quy trình việc kiện toàn ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, kiện toàn các chức danh Trưởng Ban Tổ chức, Chủ nhiệm UBKT Quận ủy, Chủ tịch UBMTTQ quận, luân chuyển, điều động cán bộ lãnh đạo quản lý đợt I/2019. Chỉ đạo rà soát quy chế hoạt động của cấp ủy và các đơn vị.Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy làm việc với một số phòng, ban đơn vị và các phường về nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2019. Theo đó lựa chọn nội dung theo chuyên đề cần sự chỉ đạo tập trung của cấp ủy, quan tâm tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho các ngành và cơ sở. Tổ chức giao ban cán bộ chủ chốt, giao ban giữa Bí thư Quận ủy với Bí thư đảng ủy 14 phường. Tăng cường sự chủ động của các địa phương, sự đồng hành trách nhiệm của các ngành trong triển khai các nhiệm vụ chính trị của Quận và cơ sở.

Thường trực, Ban thường vụ Quận uỷ luôn sâu sát cơ sở, trực tiếp nắm bắt tình hình. Chủ động lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, đột xuất để chỉ đạo kịp thời (như công tác GPMB, tiến độ các dự án ĐTXDCB, giải quyết đơn thư, quản lý đất công, quản lý trật tự xây dựng, phòng chống dịch bệnh, cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở…). Phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy tổ chức hội nghị lấy ý kiến của các Sở, ngành Thành phố về cơ chế chính sách và các vấn đề có liên quan khi triển khai Đề án "Thí điểm việc sắp xếp tổ chức bộ máy người hoạt động không chuyên trách phường, tổ dân phố trên địa bàn quận Long Biên", tổng hợp báo cáo Thường trực Thành ủy.

Tiếp tục triển khai các chuyên đề trong công tác xây dựng đảng, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đảng; quán triệt, hướng dẫn thực hiện đến các chi bộ đảng trực thuộc đảng bộ cơ sở. Rà soát, đôn đốc tiến độ giải quyết các vụ việc tồn đọng, kéo dài theo Nghị quyết 15-NQ/TU của thành ủy. Đến nay đã giải quyết dứt điểm 9/14 vụ việc, 05 vụ việc đang giải quyết (trong đó 03 vụ việc thuộc thẩm quyền của TW, TP, 02 vụ việc thuộc thẩm quyền của Quận). Triển khai kế hoạch kiểm tra công vụ năm 2019 trong đó tập trung đánh giá chất lượng ban hành, thực hiện nghị quyết, văn bản chỉ đạo của cấp ủy, việc triển khai các quy trình nội bộ; việc theo dõi, đôn đốc thực hiện các kết luận, chỉ đạo của cấp ủy. Duy trì việc theo dõi, kiểm soát việc thực hiện các kết luận, chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy. Tính đến 30/3/2019 có 15 kết luận, chỉ đạo với 56 nội dung. Số phải thực hiện trong quý I/2019: 17 nội dung. Đã thực hiện xong 14 nội dung, đang thực hiện 03 nội dung.

* Chương trình số 02-CTr/QU về “Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm và hoàn thiện mô hình cơ quan điện tử quận và phường”

Chủ động rà soát, đánh giá tiến độ việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chương trình cấp ủy. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện mô hình “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC thân thiện gần dân”, “Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư”. “Cơ quan điện tử” và mô hình “Trường học điện tử”. Đẩy mạnh thực hiện kỷ cương hành chính và Quy tắc ứng xử của CBCCVC theo Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 của UBND thành phố. Duy trì thực hiện đánh giá, xếp loại CBCCVC hàng tháng.

Chỉ đạo xây dựng bộ chỉ số Cải cách hành chính năm 2019, triển khai kế hoạch kiểm soát TTHC trên địa bàn quận. Duy trì vận hành, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 từ Quận đến cơ sở. Tiếp tục triển khai đề án đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo bồi dưỡng CBCC, đổi mới công tác thi đua, khen thưởng gắn với phát động các phong trào thi đua năm 2019.

* Chương trình 03-CTr/QU về “Tập trung đầu tư, hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị, tạo bước đột phá về cảnh quan, môi trường gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị trong các tầng lớp nhân dân”

Đổi mới trong công tác tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh đô thị đến các tầng lớp nhân dân, xác định rõ vai trò, trách nhiệm của từng cấp, từng ngành. Theo đó, cấp quận tập trung công tác định hướng nội dung tuyên truyền, phối hợp với các cơ quan báo chí để ban hành các ấn phẩm, tài liệu tuyên truyền, cấp phường chịu trách nhiệm tổ chức tuyên truyền đến nhân dân. Chỉ đạo tổ chức tổ chức hội nghị Đại biểu nhân dân năm 2019 tại 294 tổ dân phố và 14 phường gắn với tuyên truyền thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh”. 100% các tổ dân phố đã ký cam kết thực hiện cuộc vận động. Tiếp tục duy trì các mô hình tình nguyện vì môi trường. Chỉ đạo tổ chức các đợt ra quân tổng vệ sinh môi trường phòng chống dịch bệnh tại các cơ quan, doanh nghiệp, trường học và các khu dân cư, tổ dân phố.

Tiếp tục triển khai hiệu quả các Đề án, phương án đã được phê duyệt như biển hiệu, biển quảng cáo, khoán quản đô thị, phương án thu giá dịch vụ vệ sinh môi trường, camera an ninh... cùng với sự tham gia giám sát của UB MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn. Chỉ đạo công tác duy tu duy trì theo phân cấp. Quan tâm đến công tác quy hoạch và đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng theo quy hoạch. Tập trung chỉ đạo triển khai và kiểm soát chặt chẽ tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn. Chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc, ra quân xử lý vi phạm về trật tự xây dựng, trật tự đô thị, trật tự giao thông, công cộng. Phối hợp tổ chức một số hoạt động phục vụ hội nghị thượng đỉnh giữa Mỹ và Triều Tiên tại Hà Nội theo chỉ đạo của Trung ương và Thành phố.