Kinh tế

Kết quả khắc phục tồn tại trong việc thực hiện các phương án chuyển dịch cơ cấu kinh tế và công tác phòng cháy chữa cháy tại các chợ trên địa bàn quận Long Biên
Ngày đăng 18/07/2018 | 10:19  | Lượt xem: 2877

Ngày 17/7/2018 UBND quận Long Biên tổ chức Hội nghị làm việc với các phòng, ngành liên quan và UBND các phường về kiểm điểm tiến độ thực hiện khắc phục tồn tại trong việc thực hiện các phương án chuyển dịch cơ cấu kinh tế và công tác khắc phục về phòng cháy chữa cháy tại các chợ.

Ngày 17/7/2018 UBND quận Long Biên tổ chức Hội nghị làm việc với các phòng, ngành liên quan và UBND các phường về kiểm điểm tiến độ thực hiện khắc phục tồn tại trong việc thực hiện các phương án chuyển dịch cơ cấu kinh tế và công tác khắc phục về phòng cháy chữa cháy tại các chợ.

Chủ trì Hội nghị đồng chí Nguyễn Mạnh Hà – PCT UBND quận; dự Hội nghị có lãnh đạo các phòng, ngành liên quan Kinh tế, Tài chính – Kế hoạch, Tài nguyên – Môi trường, Quản lý – đô thị, Thanh tra xây dựng và lãnh đạo UBND các phường.

Đồng chí trưởng phòng Kinh tế báo cáo đánh giá kết quả thực hiện khắc phục các nội dung tồn tại đến ngày 10/7/2018.

Sau khi nghe đại diện các phòng, ngành liên qua, UBND các phường báo cáo, làm rõ các nội dung liên quan; đồng chí Nguyễn Mạnh Hà – PCT UBND quận kết luận, yêu cầu các phòng, ngành liên quan và UBND các phường:

1. Về thực hiện các phương án chuyển dịch cơ cấu kinh tế:

- UBND các phường tiếp tục rà soát, thực hiện khắc phục các nội dung tồn tại theo văn bản số 774/UBND-KT ngày 10/5/2018 của UBND quận.

- Đối với các phương án có công trình xây dựng sai với nội dung được phê duyệt (21 phương án) yêu cầu UBND các phường gửi hồ sơ (biên bản xác lập hiện trạng, ảnh, cam kết của cá nhân đơn vị) về phòng Kinh tế quận trước ngày 30/7/2018; giao phòng Kinh tế lưu hồ sơ quản lý.

- Đối với các hợp đồng ký với doanh nghiệp: Giao UBND các phường xem nội dung kết luận của Thành ủy; yêu cầu UBND các phường thực hiện xong trong tháng 8/2018. Trường hợp đơn vị cố tình không thực hiện, yêu cầu UBND phường lập biên bản làm căn cứ không ký hợp đồng chu kỳ tiếp theo.

- Đối với các các phương án bỏ hoang hóa không thực hiện: Giao UBND các phường đôn đốc, ký cam kết về tiến độ thực hiện phương án; đến hết năm 2018 nếu cá nhân trúng thầu không thực hiện, cương quyết lập hồ sơ hủy bỏ phương án.

- Đối với phương án thuộc phạm vi giải phóng mặt bằng thực hiện dự án theo quy hoạch: Khi có dự án được công bố, UBND các phường thông báo dừng việc thực hiện hợp đồng; phòng Kinh tế cập nhật thông tin thu hồi đất, loại khỏi danh sách theo dõi thực hiện phương án. Đối với phương án thu hồi một phần diện tích; giao UBND các phường lập hồ sơ trình UBND quận quyết định hủy bỏ phương án, diện tích còn lại giao UBND phường ký hợp đồng quản lý đất công theo quy định.

- Đối với các phương án có nợ đọng tiền hoa lợi công sản: Giao UBND các phường xây dựng kế hoạch, giải pháp thu hồi nợ đọng của các đơn vị.

- Đối với việc xác định giá thuê thầu và mẫu hợp đồng: Giao phòng Tài chính – Kế hoạch quận tham mưu UBND quận có văn bản hướng dẫn chung về nguyên tắc xác định giá thuê thầu theo quy định. Giao phòng Tài nguyên – Môi trường nghiên cứu, tham mưu UBND quận hướng dẫn thống nhất chung mẫu hợp đồng xong trước 15/8/2018.

 

 

 

2. Công tác quản lý chợ:

- Giao Phòng Kinh tế phối hợp với phòng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy số 4 tiếp tục tổ chức tập huấn về công tác PCCC tại các chợ lớn cho đối tượng là các hộ kinh doanh (xong trong tháng 7/2018).

- Giao UBND phường tập trung đôn đốc các đơn vị quản lý chợ khắc phục các lỗi về PCCC. Cụ thể:

+ Các chợ chưa nghiệm thu PCCC yêu cầu các đơn vị sớm thực hiện nghiệm thu trước khi đưa chợ vào hoạt động.

+ Đối với các chợ chưa hoàn thiện báo cháy tự động: Yêu cầu các chủ chợ phải tập trung hoàn thiện xong trước 30/7/2018.

Căn cứ mục 11.4 khoản 11 tiêu chuẩn 6161 : 1996 phòng cháy chữa cháy – chợ và trung tâm thương mại – yêu cầu thiết kế. Trước mắt có 02 chợ (Chợ Ngọc Thụy; chợ Thạch bàn) phải hoàn thiện chữa cháy tự động. Yêu cầu đơn vị quản lý chợ xây dựng kế hoạch lắp đặt chữa cháy tự động. Giao UBND phường đôn đốc và xác nhận vào kế hoạch của đơn vị quản lý chợ gửi về UBND Quận 01 bản (qua phòng Kinh tế) để theo dõi. Các chợ còn lại giao Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 4 rà soát, có văn bản báo cáo UBND Quận những chợ theo quy định phải lắp đặt chữa cháy tự động.

Đối với 03 chợ không có thiết kế PCCC, nghiệm thu phòng cháy chữa cháy (Chợ Ngọc Thụy; chợ Thạch bàn; chợ Vũ Xuân Thiều) giao Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 4 tham mưu UBND Quận có văn bản báo cáo Sở PCCC thành phố xem xét có hướng dẫn cụ thể việc khắc phục tồn tại.

+ Giao Đoàn kiểm tra liên ngành của Quận tổ chức kiếm tra công tác khắc phục các lỗi về PCCC xong trước 15/8/2018. Đồng thời tham mưu UBND Quận xử phạt hành chính đối với các chợ còn vi phạm theo đúng quy định.

+ Giao tổ kiểm tra liên ngành đánh giá lại các chợ đạt tiêu chí chợ văn minh thương mại xong trước ngày 30/11/2018. Đối với các chợ nào không đáp ứng đủ các tiêu chí theo quy định, giao tổ công tác tham mưu UBND Quận ban hành quyết định thu hồi giấy chứng nhận đạt tiêu chí chợ văn minh thương mại xong trước 15/12/2018.

+ Giao Ban quản lý dự án và đầu tư xây dựng đẩy nhanh tiến độ lắp đặt các trụ nước tại các chợ theo đề xuất của phòng chuyên môn; giao UBND phường, ban quản lý các chợ phối hợp đề xuất giải pháp lắp đặt các trụ nước đảm bảo hiệu quả và tính khả thi.