Kinh tế

Thông báo lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn quận Long Biên
Ngày đăng 20/09/2018 | 08:32  | Lượt xem: 8418

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013; Nghị Định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính Phủ; Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/06/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 20/06/2014 của UBND thành phố Hà Nội; Thông báo số 296/TB-UBND về việc lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn quận; Ngày 14/9/2018, UBND quận Long Biên đã ban hành Thông báo số 335/TB-UBND về việc lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 quận Long Biên, TP Hà Nội.

UBND quận Long Biên tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các đơn vị, tổ chức và nhân dân về hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 quận Long Biên theo nội dung như sau:

1. Thành phần hồ sơ:

- Báo cáo thuyết minh Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 quận Long Biên

- Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 quận Long Biên, tỷ lệ 1/10.000;

- Danh mục dự án đủ điều kiện đưa vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 là: 170 dự án (có Biểu kèm theo)

Lưu ý: Các d án ch đầu tư đã đăng ký nhưng không có tên trong Danh mc do chưa đủ điu kin đưa vào Kế hoch s dng đất năm 2019 do thiếu 1 trong các căn c pháp lý theo yêu cu ti Văn bn 7045/STNMT-CCQLĐĐ bao gm: quyết định phê duyt ch trương đầu tư, Quyết định phê duyt báo cáo KTKT, Quyết định phê duyt quy hoch tng mt bng, quy hoch chi tiết t l 1/500, Giy chng nhn đầu tư.

2. Thời gian lấy ý kiến

Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày 14/9/2018 đến ngày 14/10/2018.

3. Hình thức lấy ý kiến

- UBND các phường tiến hành công khai về chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; các công trình, dự án dự kiến thực hiện trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 để người dân thuận tiện trong việc theo dõi và góp ý. Tổng hợp các ý kiến tham gia và giải trình các thắc mắc của nhân dân (nếu có) trước khi báo cáo UBND quận.

- UBND quận gửi hồ sơ lấy ý kiến của các ngành, đơn vị trực thuộc UBND quận về Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 và công khai lấy ý kiến tham gia góp ý của các đơn vị, tổ chức và nhân dân bằng cách truy cập vào Trang thông tin điện tử của UBND quận tại địa chỉ: http://longbien.hanoi.gov.vn.

 Để phát huy hiệu quả chất lượng đóng góp ý kiến của toàn thể nhân dân, yêu cầu UBND các phường thuộc quận thông báo rộng rãi nội dung lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 để người dân thuận tiện theo dõi và góp ý.

 Mọi ý kiến tham gia góp ý của các tổ chức, đơn vị, cá nhân được gửi về UBND quận Long Biên qua phòng Tài nguyên và Môi trường (tầng 4) - Số 1 Vạn Hạnh - Khu ĐTM Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội để tổng hợp.

(Xem nội dung Thông báo số 335/TB-UBND tại đây)