Kinh tế

Tăng cường công tác thu nợ đọng thuế, nợ tiền thuê đất, tiền sử dụng đất
Ngày đăng 11/04/2018 | 09:13  | Lượt xem: 1070

Sáng ngày 10/04/2018, tại phòng họp số 1 UBND quận, UBND quận Long Biên đã tổ chức cuộc họp về công tác thu nợ đọng thuế, tiền thuê đất, tiền sử dụng đất và hoạt động của Ban chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ thuế.

Tham gia buổi họp do đồng chí Vũ Thu Hà - Chủ tịch UBND quận chủ trì có đồng chí Nguyễn Mạnh Hà - phó chủ tịch UBND quận; Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch, phòng Tài nguyên Môi trường, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng; Chi cục trưởng Chi cục thuế và đại diện lãnh đạo các công ty, tổ chức nợ tiền thuê đất, có vướng mắc về tiền sử dụng đất trên địa bàn quận.

Mở đầu cuộc họp, đồng chí Nguyễn Hữu Hùng – Chi cục trưởng Chi cục thuế báo cáo tóm tắt về tình hình nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn; Phân loại nợ theo đối tượng thu và khả năng thu; Đề ra các giải pháp để triển khai đôn đốc thu, đảm bảo thu đúng, thu đủ, tránh thất thoát ngân sách nhà nước.

Trên cơ sở các nội dung báo cáo của Chi cục thuế, đồng chí Chủ tịch UBND quận đề nghị các doanh nghiệp trình bày cụ thể những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án, nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; nêu các đề xuất, kiến nghị để UBND quận cùng phối hợp tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ. Các phòng, ban của UBND quận, Chi cục thuế cùng tiến hành trao đổi, giải đáp các vấn đề doanh nghiệp quan tâm và tham mưu các giải pháp để thực hiện.

Sau khi nghe ý kiến trao đổi của các doanh nghiệp, các phòng, ban chuyên môn của UBND quận, đồng chí Chủ tịch UBND quận đã kết luận chỉ đạo một số nội dung sau:

1. Đối với công tác thu hồi nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của các dự án

- Các dự án không vướng mắc về cơ chế chính sách: yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với NSNN; Giao chi cục thuế quận đôn đốc, thực hiện các biện pháp cưỡng chế thu hồi nợ theo quy định.

- Các dự án còn vướng mắc về chính sách: Đối với các nhiệm vụ thuộc phân cấp UBND quận, giao các phòng, ban chuyên môn tổng hợp, báo cáo UBND quận xử lý trước 30/4/2018. Đối với các nhiệm vụ thẩm quyền cấp trên, giao các đơn vị khẩn trương tổng hợp báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Thành phố.

2. Đối với công tác triển khai hoạt động của Ban chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ thuế trên địa bàn

- Khẩn trương kiện toàn nhân sự, phân công nhiệm vụ đối với từng thành viên trong ban chỉ đạo trong tháng 4/2018.

- Hoàn thiện kế hoạch hoạt động của ban chỉ đạo thu hồi nợ thuế, thực hiện giao chỉ tiêu thu nợ tại Chi cục thuế và các phường; Tổ chức thu hồi nợ theo các nhóm chuyên đề, theo từng đối tượng nợ.

- Định kỳ hàng tháng báo cáo UBND quận tiến độ thực hiện, các khó khăn, vướng mắc nếu có để xử lý, tháo gỡ. Ban chỉ đạo định kỳ hàng quý họp tổng kết, đánh giá kết quả đạt được trong quý, những tồn tại, hạn chế cần khắc phục; xây dựng kế hoạch triển khai cho các quý tiếp theo.