Kinh tế

Chỉ đạo công tác xây dựng và triển khai kế hoạch giải phóng mặt bằng năm 2019
Ngày đăng 14/02/2019 | 09:33  | Lượt xem: 378

Trong những ngày đầu tiên làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019, chiều ngày 13/02/2019 UBND quận Long Biên đã tổ chức họp về công tác xây dựng và triển khai kế hoạch giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trên địa bàn quận năm 2019.

Đồng chí Vũ Thu Hà - Chủ tịch UBND quận chủ trì cuộc họp. Dự họp có đồng chí Nguyễn Mạnh Trình - Phó Chủ tịch UBND quận và đồng chí Nguyễn Mạnh Hà - Phó Chủ tịch UBND quận. Các đơn vị dự họp gồm có: Chánh Văn phòng HĐND&UBND quận, Trưởng các phòng Tài chính - kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị; Giám đốc Trung tâm phát triển Quỹ đất, Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD quận.

Tổng số dự án triển khai trên địa bàn quận Long Biên năm 2019 là 68 dự án. Trong đó dự án vốn ngân sách: 55 dự án (39 dự án do Ban Quản lý dự án ĐTXD quận làm chủ đầu tư, 16 dự án do Trung tâm phát triển quỹ đất làm chủ đầu tư); dự án vốn ngoài ngân sách: 13 dự án. Do vậy, xác định khối lượng công việc phải thực hiện trong năm 2019 và trách nhiệm của Quận và các phường có dự án là rất lớn và hết sức nặng nề, nhất là công tác giải phóng mặt bằng.

Ảnh: Đồng chí Vũ Thu Hà - Chủ tịch UBND quận chủ trì cuộc họp và nghe các đơn vị báo cáo

Sau khi nghe Trung tâm phát triển quỹ đất, Ban Quản lý dự án ĐTXD quận báo cáo và các ý kiến phát biểu của các đồng chí Phó Chủ tịch UBND quận, cùng các đơn vị dự họp, đồng chí Chủ tịch UBND quận yêu cầu các đơn vị thực hiện:

1. Nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các phòng, ban, đơn vị trong việc chủ động thực hiện nhiệm vụ được giao. Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND quận cần chủ động nghe các nội dung vướng mắc để kịp thời chỉ đạo giải quyết, tránh tổ chức họp nhiều lần. Thủ trưởng các đơn vị cần chủ động đề xuất nội dung cần UBND quận tổ chức họp giải quyết trực tiếp vấn đề.

2. Giao Trung tâm phát triển quỹ đất, Ban Quản lý dự án ĐTXD quận rà soát và xây dựng tiến độ chi tiết đối với từng dự án. Sau khi phê duyệt kế hoạch chi tiết các dự án, Trung tâm phát triển quỹ đất lập biểu tổng hợp chung để theo dõi, kiểm soát việc thực hiện.   

3. Chấn chỉnh hoạt động của Hội đồng bồi thường, hỗ trợ GPMB quận; yêu cầu các thành viên Hội đồng thực hiện theo đúng quy chế hoạt động của Hội đồng đã được UBND quận phê duyệt. Quá trình thực hiện đảm bảo thiết lập đầy đủ, chặt chẽ hồ sơ pháp lý theo quy định; giảm thiểu phát sinh đơn thư kiến nghị của công dân.

4. Về chế độ giao ban:

- Thực hiện giao ban định kỳ 01 lần/tháng đối với các dự án trọng điểm. Các đơn vị đề xuất theo nguyên tắc chỉ đề xuất các nội dung vướng mắc, không nghe tổng thể của DA.

- Ngoài giao ban định kỳ, UBND quận tổ chức họp nghe báo cáo các nội dung sau:

+ Các nội dung vướng mắc phát sinh theo nhóm các dự án do Chủ đầu tư và Trung tâm PTQĐ đề xuất.

+ Theo chuyên đề nhóm các dự án Trường học.