"VÌ MỘT LONG BIÊN XANH - SẠCH - ĐẸP"

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của các cấp chính quyền, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, MTTQ và các đoàn thể đồng thời phát huy sức mạnh tổng hợp của quần chúng nhân dân xây dựng quận Long Biên “xanh - sạch - đẹp” gắn với thực hiện nếp sống văn minh đô thị.

- Tuyên truyền nâng cao ý thức, vai trò trách nhiệm của mỗi ngư­ời dân, mỗi hộ gia đình, cơ quan, đơn vị… trong việc chấp hành các quy định về trật tự đô thị, giữ gìn vệ sinh môi trường, đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định.  Xây dựng nếp sống văn minh đô thị “Vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp”, thiết thực kỷ niệm 15 năm thành lập Quận.

2. Yêu cầu

- Xác định rõ các công việc cần triển khai trên các lĩnh vực, những khâu đột phá, các nguồn lực, điều kiện để tổ chức thực hiện gắn với các giải pháp cụ thể, thiết thực. Phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ và đảm bảo hoàn thành kế hoạch.

-  Lãnh đạo HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ các đoàn thể CT - XH Quận; Đảng ủy, UBND 14/14 phường xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện với nhiều cách làm sáng tạo đạt hiệu quả cao nhất.

II. NỘI DUNG

  1. Công tác tuyên truyền - vận động

1.1 Tuyên truyền

- Thực hiện có hiệu quả các giải pháp tuyên truyền, vận động, giáo dục một cách sâu rộng và đồng bộ trong các cơ quan, đơn vị, trường học, UBND các phường, nhất là trong cộng đồng dân cư để nhân dân hiểu và thực hiện chủ trương “Vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp”, tạo sự chuyển biến từ nhận thức đến hành động của mỗi tổ chức, cá nhân.

- Xây dựng các nội dung tuyên truyền hướng đến mục tiêu hoàn thành trồng mới một triệu cây xanh của Thành ủy trên địa bàn Thành phố; vận động nhân dân và các cơ quan đơn vị, trường học đóng trên địa bàn chung tay giữ gìn cảnh quan môi trường, tự làm đẹp nhà ở, cơ quan, trụ sở, đường phố, ngõ xóm, thực hiện chủ đề “ Vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp”.

- Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổng thông tin điện tử của Quận, phường lồng ghép vào nội dung sinh hoạt của tổ chức, đoàn thể, nhân dân.

1.2 Vận động

- Vận động nhân dân, các cơ quan, đơn vị, trường học tổ chức trồng cây trong khuôn viên được giao quản lý, sử dụng.

- Vận động các cơ quan, đơn vị và nhân dân trên địa bàn thực hiện chỉnh trang nhà ở, trụ sở cơ quan, đơn vị; Tổ chức trang trí ánh sáng, hoa, trồng cây xanh tại các tuyến đường, phố bằng hình thức xã hội hoá; Rà soát, đề xuất xây dựng tuyến phố hoa.

- Vận động nhân dân thực hiện khu dân cư xanh - sạch - đẹp.

- Phát động phong trào tổng vệ sinh hàng tuần tại khuôn viên cơ quan, đơn vị, khu vực công cộng, ngõ xóm, khu dân cư. Duy trì và mở rộng hoạt động các câu lạc bộ tình nguyện vì môi trường.

- Phát động đăng ký thực hiện phong trào cụm dân cư, ngõ, phố chung tay làm sạch môi trường khu dân cư và tổ chức duy trì việc dọn vệ sinh vào sáng thứ 7 và chủ nhật hàng tuần.

2. Thực hiện nội dung “Xanh”

- Rà soát, đánh giá hiện trạng các cây chết, sâu mục, cây không đạt tiêu chuẩn cây xanh đô thị tại các vườn hoa, cây xanh trên các tuyến đường, phố hiện có để thay thế; phối hợp và tổ chức trồng mới khoảng 1.700 cây xanh đảm bảo cảnh quan đô thị.

- Rà soát vị trí các ô đất trống theo quy hoạch, trong khu dân cư để đầu tư xây dựng công viên cây xanh, vườn hoa, hồ nước phục vụ cộng đồng theo hình thức sử dụng ngân sách và xã hội hóa.

- Chủ động, phối hợp với các sở, ban, ngành cuả Thành phố thực hiện trồng bổ sung, thay thế cây xanh và thực hiện quản lý, duy tu, duy trì hệ thống đường giao thông, thoát nước, chiếu sáng và công viên, vườn hoa, cây xanh, dải phân cách theo phân cấp.

3. Thực hiện nội dung “Sạch”

- Thực hiện duy tu, duy trì; quy trình thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt, phế thải xây dựng đảm bảo 100% rác thải sinh hoạt được thu gom, vận chuyển trong ngày thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường tại các công trường, dự án; Thu dọn, vận chuyển đất thải, phế thải, lắp dựng hàng rào tôn tại các bãi đất trống chưa được đầu tư xây dựng.

- Kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân, các cơ sở sản xuất kinh doanh xả thải, gây ô nhiễm môi trường; các phương tiện vi phạm trong việc vận chuyển, chôn lấp, xả thải, đổ phế thải xây dựng, chất thải sinh hoạt, chất thải sản xuất không đúng nơi quy định.

- Tăng cường, kiểm tra, giám sát việc thực hiện duy tu, duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn.

- Chủ động, phối hợp với các sở, ban, ngành Thành phố trong việc duy tu, duy trì hệ thống tiêu thoát nước và xử lý nước thải (nước thải sinh hoạt, công nghiệp). Tập trung xử lý các hồ nước, mương rãnh bị ô nhiễm, cải thiện và duy trì chất lượng các hồ nước trên địa bàn.

- Duy trì và mở rộng thành viên và tổ chức hoạt động có hiệu quả các câu lạc bộ tình nguyện vì môi trường.

4. Thực hiện nội dung “Đẹp”

- Xây dựng, triển khai 13 tuyến phố hoa trên địa bàn các phường.

- Tổ chức triển khai thực hiện và duy trì 07 điểm chân rác thành vườn hoa.

- Tiếp tục tập trung thực hiện có hiệu quả đề án “Quy hoạch, sắp xếp hệ thống biển quảng cáo, biển hiệu, biển chỉ dẫn trên địa bàn quận Long Biên”.

- Tập trung đầu tư hạ ngầm, bó gọn hệ thống viễn thông, điện lực trên các tuyến đường, phố theo hình thức xã hội hoá.

- Thực hiện chỉnh trang mặt tiền đối với công sở, trụ sở.

- Kiểm tra, giám sát việc triển khai các Đề án, phương án đang thực hiện.

- Chủ động, phối hợp với Sở Xây dựng thực hiện công tác quản lý, duy tu, duy trì hệ thống chiếu sáng và công viên, vườn hoa, cây xanh, dải phân cách theo phân cấp.

- Vận động các tổ chức, cá nhân, gia đình trang trí giỏ hoa và thực hiện chỉnh trang mặt tiền nhà, cắt tỉa, chăm sóc các tiểu cảnh ở các gốc cây trước nhà tại các tuyến đường, phố, trang trí làm đẹp khuôn viên tổ dân phố.

- Sắp xếp các phương tiện dừng đỗ đúng nơi quy định, không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường sai quy định.

5. Tổ chức đánh giá và biểu dương khen thưởng

- Xây dựng và triển khai thực hiện các mô hình tuyến phố, tuyến ngõ; khu dân cư; trụ sở, công sở; trường học xanh - sạch - đẹp và mô hình chợ sạch - đẹp.

- Các đơn vị chủ động tham mưu, xây dựng tiêu chí đánh giá, định kỳ kiểm tra, bình xét và đề xuất khen thưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân thực hiện tốt nhiệm vụ theo phân công.

- Hội đồng thi đua khen thưởng Quận tổ chức đánh giá, bình xét, công nhận đối với các cơ quan, đơn vị, cá nhân thực hiện tốt mô hình xanh - sạch - đẹp. 

Tin tức hoạt động Tin tức hoạt động

Xem tất cả