Phòng Tư pháp

Địa chỉ: Số 1 phố Vạn Hạnh – KĐT Việt Hưng – quận Long Biên.

Email: ptp_longbien@hanoi.gov.vn

I.VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG

Phòng Tư pháp là cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận Long Biên; tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Công tác xây dựng và thi hành pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính, phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý, nuôi con nuôi, hộ tịch, chứng thực, bồi thường nhà nước, quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và các công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật.

II.NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

1. Tham mưu, đề xuất

-  Triển khai thực hiện các văn bản Quy phạm pháp luật; các quy hoạch, kế hoạch trong lĩnh vực Tư pháp sau khi được phê duyệt.

- Trình UBND quận ban hành quyết định, chỉ thị, kế hoạch 5 năm, hàng năm về lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Phòng; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính, cải cách tư pháp, xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý nhà nước được giao.

- Trình Chủ tịch UBND quận dự thảo các văn bản về lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch UBND quận…

          2. Xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, theo dõi tình hình thi hành pháp luật và trách nhiệm bồi thường của nhà nước:

- Phối hợp xây dựng quyết định, chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành của UBND quận do các cơ quan chuyên môn khác thuộc UBND quận chủ trì xây dựng.

- Thẩm định, góp ý các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do HĐND-UBND quận ban hành theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức lấy ý kiến nhân dân về các dự án luật; pháp lệnh theo sự chỉ đạo của UBND quận và hướng dẫn của Sở Tư pháp

- Thực hiện văn bản QPPL của HĐND-UBND cấp phường theo quy định; trình Chủ tịch UBND quận quyết định các biện pháp xử lý văn bản trái pháp luật theo quy định của Pháp luật

- Tổ chức triển khai việc rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL của HĐND-UBND cấp quận theo quy định của pháp luật; đôn đốc, hướng dẫn, tổng hớp kết quả rà soát, hệ thống hóa chung của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận và của UBND cấp phường.

- Hướng dẫn đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp quận và công chức chuyên môn thuộc UBND cấp phường trong việc thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật tại địa phương. Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực tư pháp trên địa bàn; trách nhiệm bồi thường của nhà nước.

3. Công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL), trợ giúp pháp lý và hòa giải ở cơ sở:

- Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch PBGDPL khi được UBND quận phê duyệt; Làm Thường trực Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL cấp quận;

- Theo dõi, hướng dẫn và kiểm tra công tác phổ, biến giáo dục pháp luật tại địa phương; đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, cơ quan, tổ chức có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp phường trong việc tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn.

- Xây dựng, quản lý đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật theo quy định của pháp luật

- Hướng dẫn việc xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật ở cấp phường  và ở các cơ quan, đơn vị khác trên địa bàn theo quy định của pháp luật

- Tổ chức triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về  hoà giải ở cơ sở; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ hoà giải ở cơ sở theo sự chỉ đạo của UBND quận  và hướng dẫn của cơ quan Tư pháp cấp trên.

- Giúp Ủy ban nhân dân quận thực hiện nhiệm vụ về xây dựng xã, phường, thị trấn tiếp cận pháp luật theo quy định

- Thực hiện nhiệm vụ trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật.

4. Công tác chứng thực; đăng ký và quản lý hộ tịch.

- Hướng dẫn, kiểm tra về nghiệp vụ cho công chức chuyên môn thuộc UBND cấp phường trong việc cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký. Thực hiện cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký theo quy định của pháp luật

- Chỉ đạo kiểm tra việc tổ chức, thực hiện công tác đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý và đăng ký hộ tịch cho cán bộ Tư pháp - Hộ tịch cấp phường. Quản lý, cập nhật, khai thác cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử và cấp bản sao trích lục hộ tịch theo quy định. Quản lý sử dụng sổ hộ tịch; biểu mẫu hộ tịch; lưu trữ sổ hộ tịch; hồ sơ đăng ký hộ tịch theo quy định pháp luật. Thực hiện nhiệm vụ quản lý về nuôi con nuôi theo quy định pháp luật.

- Giúp UBND quận thực hiện các nhiệm vụ về lĩnh vực hộ tịch theo quy định.

5. Công tác Kiểm soát thủ tục hành chính

- Tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân quận, hướng dẫn của cơ quan tư pháp cấp trên và theo quy định của pháp luật về kiểm soát thủ tục hành chính;

- Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân quận chỉ đạo, tổ chức thực hiện rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thực hiện trên địa bàn quận để kiến nghị, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, bãi bỏ;

- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện niêm yết công khai thủ tục hành chính, báo cáo tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính của cơ quan chuyên môn cấp quận, Ủy ban nhân dân cấp phường.

6.Công tác khác

- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ về công tác tư pháp ở cấp phường

- Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của UBND quận và Sở Tư pháp.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận giao.

III. CƠ CẤU, TỔ CHỨC

Phòng Tư pháp gồm có các bộ phận nghiệp vụ sau:

1. Nhóm công tác hộ tịch - chứng thực.

2. Nhóm công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát hệ thống hóa văn bản QPPL; theo dõi thi hành pháp luật; bồi thường trách nhiệm của Nhà nước.

3. Nhóm công tác phổ biến giáo dục pháp luật; trợ giúp pháp lý; hòa giải ở cơ sở

4. Nhóm công tác Kiểm soát Thủ tục hành chính.

5. Nhóm công tác tổ chức thi đua khen thưởng ;Văn phòng – CNTT.

IV. NHÂN SỰ HIỆN NAY

1. Cán bộ phòng Tư pháp hiện có 08 đồng chí, gồm 1 Trưởng phòng, 2 Phó trưởng phòng, 3 Chuyên viên, 2 Nhân viên.

2. Nhân sự lãnh đạo phòng Tư pháp:

* Đ/c Nguyễn Văn Vinh: Quận ủy viên – Trưởng phòng Tư pháp

Điện thoại: 0932340099

Địa chỉ email: nguyenvanvinh_longbien@hanoi.gov.vn

* Đ/c Nguyễn Tiến Linh : Phó Trưởng phòng Tư pháp

Điện thoại: 0984637007

Email: nguyentienlinh_longbien@hanoi.gov.vn

* Đ/c Đào Thị Thanh: Phó Trưởng phòng Tư pháp

Điện thoại: 0904317110

Email: daothithanh_longbien@hanoi.gov.vn

V. THÀNH TÍCH

- Năm 2007: Phòng đã được UBND Thành phố Hà Nội tặng " Cờ thi đua xuất sắc " và Phòng đã được UBND Thành phố tặng bằng khen công tác PBGDPL 5 năm 2003-2007.

- Năm 2008: Phòng được UBND TP Hà Nội  tặng bằng khen trong công tác TTPBGDPL . 

- Năm 2009: Phòng được Sở Tư pháp tặng giấy khen; UBND thành phố tặng bằng khen về công tác tuyên truyền PBGDPL (giai đoạn 2004 – 2009).

- Năm 2010: Phòng được Bộ Tư pháp tặng bằng khen.

- Năm 2011: Sở Tư pháp tặng giấy khen, UBND Thành phố tặng bằng khen về công tác tuyên truyền PBGDPL.

- Năm 2012: UBND Thành phố tặng bằng khen về công tác đăng ký, quản lý Hộ tịch; Bằng khen về công tác tuyên truyền PBGDPL giai đoạn 2008 – 2012; UBND Thành phố Hà Nội tặng " Cờ thi đua xuất sắc "

- Năm 2013: Phòng được Bộ Tư pháp tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình Phổ biến giáo dục pháp luật của Chính phủ giai đoạn 2008-2012;  UBND Thành phố Hà Nội tặng " Cờ thi đua xuất sắc ".

- Năm 2014 Phòng được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

- Năm 2015 Phòng được tặng bằng khen thành tích thực hiện đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2015” của UBND Thành phố Hà Nội

- Năm 2016 Phòng được tặng bằng khen thành tích trong triển khai thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và Bằng khen thành tích trong công tác bổ trợ Tư pháp năm 2016của UBND Thành phố Hà Nội

- Năm 2017 Phòng được tặng bằng khen đơn vị xuất sắc phong trào thi đua./.