Quyết định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
4635/QĐ-UBND Về việc thu hồi 86 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Gia Huân đang sử dụng tại phường Việt Hưng, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô đất thuộc khu quy hoạch C12, C13 và các tuyến đường phụ cần phục vụ công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Phúc Đồng, Việt Hưng, quận Long Biên 09/08/2031
4032/QĐ-UBND Về việc thu hồi 60.0 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Đào Thị Ngôn đang sử dụng tại phường Cự Khối, để thực hiện dự án Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật ô đất thuộc quy hoạch H.2/LX2, G.7/LX7, H.2/LX4, G.7/LX1 phụ cận tuyến đường 25m, và đường hành lang chân đê Long Biên – Xuân Quan phường Cự Khối, quận Long Biên 14/11/2029
4756/QĐ-UBND Về việc thu hồi 80,0m2 đất do ông (bà) Trương Bá Dũng đang sử dụng tại phường Việt Hưng, quận Long Biên, để thực hiện dự án Khu đô thị sinh thái tại các phường Việt Hưng, Phúc Đồng, quận Long Biên, TP Hà Nội – Vinhomes Riverside 2. 07/11/2018
4755/QĐ-UBND Về việc thu hồi 110,0m2 đất do ông (bà) Hoàng Ngọc Điệu đang sử dụng tại phường Việt Hưng, quận Long Biên, để thực hiện dự án Khu đô thị sinh thái tại các phường Việt Hưng, Phúc Đồng, quận Long Biên, TP Hà Nội – Vinhomes Riverside 2. 07/11/2018
4754/QĐ-UBND Về việc thu hồi 82,0m2 đất do ông (bà) Hoàng Ngọc Đạo đang sử dụng tại phường Việt Hưng, quận Long Biên, để thực hiện dự án Khu đô thị sinh thái tại các phường Việt Hưng, Phúc Đồng, quận Long Biên, TP Hà Nội – Vinhomes Riverside 2. 07/11/2018
4753/QĐ-UBND Về việc thu hồi 34,3m2 đất do ông (bà) Đỗ Văn Chuyên đang sử dụng tại phường Việt Hưng, quận Long Biên, để thực hiện dự án Khu đô thị sinh thái tại các phường Việt Hưng, Phúc Đồng, quận Long Biên, TP Hà Nội – Vinhomes Riverside 2. 07/11/2018
4752/QĐ-UBND Về việc thu hồi 75,0m2 đất do ông (bà) Hoàng Ngọc Hải đang sử dụng tại phường Việt Hưng, quận Long Biên, để thực hiện dự án Khu đô thị sinh thái tại các phường Việt Hưng, Phúc Đồng, quận Long Biên, TP Hà Nội – Vinhomes Riverside 2. 07/11/2018
4751/QĐ-UBND Về việc thu hồi 37,2m2 đất do ông (bà) Trịnh Xuân Hoàng đang sử dụng tại phường Việt Hưng, quận Long Biên, để thực hiện dự án Khu đô thị sinh thái tại các phường Việt Hưng, Phúc Đồng, quận Long Biên, TP Hà Nội – Vinhomes Riverside 2. 07/11/2018
4750/QĐ-UBND Về việc thu hồi 137,8m2 đất do ông (bà) Hoàng Ngọc Huê đang sử dụng tại phường Việt Hưng, quận Long Biên, để thực hiện dự án Khu đô thị sinh thái tại các phường Việt Hưng, Phúc Đồng, quận Long Biên, TP Hà Nội – Vinhomes Riverside 2. 07/11/2018
4749/QĐ-UBND Về việc thu hồi 74,7m2 đất do ông (bà) Hoàng Ngọc Kiên đang sử dụng tại phường Việt Hưng, quận Long Biên, để thực hiện dự án Khu đô thị sinh thái tại các phường Việt Hưng, Phúc Đồng, quận Long Biên, TP Hà Nội – Vinhomes Riverside 2. 07/11/2018
4640/QĐ-UBND Về việc thu hồi 234 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Trương Văn Chè đang sử dụng tại phường Việt Hưng, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô đất thuộc khu quy hoạch C12, C13 và các tuyến đường phụ cần phục vụ công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Phúc Đồng, Việt Hưng, quận Long Biên 05/11/2018
4639/QĐ-UBND Về việc thu hồi 25 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Thị Động đang sử dụng tại phường Việt Hưng, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô đất thuộc khu quy hoạch C12, C13 và các tuyến đường phụ cần phục vụ công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Phúc Đồng, Việt Hưng, quận Long Biên 05/11/2018
4638/QĐ-UBND Về việc thu hồi 131 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Văn Dịnh đang sử dụng tại phường Việt Hưng, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô đất thuộc khu quy hoạch C12, C13 và các tuyến đường phụ cần phục vụ công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Phúc Đồng, Việt Hưng, quận Long Biên 05/11/2018
4637/QĐ-UBND Về việc thu hồi 215.9 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Lê Bình Minh đang sử dụng tại phường Việt Hưng, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô đất thuộc khu quy hoạch C12, C13 và các tuyến đường phụ cần phục vụ công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Phúc Đồng, Việt Hưng, quận Long Biên 05/11/2018
4636/QĐ-UBND Về việc thu hồi 109 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Thị Lan (Vy) đang sử dụng tại phường Việt Hưng, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô đất thuộc khu quy hoạch C12, C13 và các tuyến đường phụ cần phục vụ công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Phúc Đồng, Việt Hưng, quận Long Biên 05/11/2018
4634/QĐ-UBND Về việc thu hồi 65 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Trần Thị Bình đang sử dụng tại phường Việt Hưng, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô đất thuộc khu quy hoạch C12, C13 và các tuyến đường phụ cần phục vụ công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Phúc Đồng, Việt Hưng, quận Long Biên 05/11/2018
4633/QĐ-UBND Về việc thu hồi 64 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Trương Bá Khiên đang sử dụng tại phường Việt Hưng, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô đất thuộc khu quy hoạch C12, C13 và các tuyến đường phụ cần phục vụ công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Phúc Đồng, Việt Hưng, quận Long Biên 05/11/2018
4632/QĐ-UBND Về việc thu hồi 26 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Trương Thị Sép đang sử dụng tại phường Việt Hưng, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô đất thuộc khu quy hoạch C12, C13 và các tuyến đường phụ cần phục vụ công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Phúc Đồng, Việt Hưng, quận Long Biên 05/11/2018
4631/QĐ-UBND Về việc thu hồi 26 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Trương Thị Vỹ đang sử dụng tại phường Việt Hưng, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô đất thuộc khu quy hoạch C12, C13 và các tuyến đường phụ cần phục vụ công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Phúc Đồng, Việt Hưng, quận Long Biên 05/11/2018
4630/QĐ-UBND Về việc thu hồi 34 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Trương Thị Vĩnh đang sử dụng tại phường Việt Hưng, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô đất thuộc khu quy hoạch C12, C13 và các tuyến đường phụ cần phục vụ công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Phúc Đồng, Việt Hưng, quận Long Biên 05/11/2018