Quyết định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
6755/QĐ-UBND Về việc thu hồi 72.7 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Trần Văn Vinh đang sử dụng tại phường Giang Biên, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật các ô quy hoạch C.6/CC1, C.6/CC3, C.6/P1, C.6/P2 phường Giang Biên và D.2/LX1 phường Phúc Lợi, quận Long Biên. 28/12/2018
6754/QĐ-UBND Về việc thu hồi 330 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Thị Hoà đang sử dụng tại phường Giang Biên, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật các ô quy hoạch C.6/CC1, C.6/CC3, C.6/P1, C.6/P2 phường Giang Biên và D.2/LX1 phường Phúc Lợi, quận Long Biên. 28/12/2018
6753/QĐ-UBND Về việc thu hồi 329.5 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Thị Nhung đang sử dụng tại phường Giang Biên, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật các ô quy hoạch C.6/CC1, C.6/CC3, C.6/P1, C.6/P2 phường Giang Biên và D.2/LX1 phường Phúc Lợi, quận Long Biên. 28/12/2018
6737/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 41,6 m2 đất đối với bà Nguyễn Thị Thu Hiếu đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: "Hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật tuyến đường từ ngõ 94 Thượng Thanh đến ngõ 99 Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội" 28/12/2018
6735/QĐ-UBND Về việc thu hồi 17,9 m2 đất đối với ông Nguyễn Duy Điện đang sử dụng đất tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: "Hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật tuyến đường từ ngõ 94 Thượng Thanh đến ngõ 99 Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội" 28/12/2018
6733/QĐ-UBND Về việc thu hồi 13.6 m2 đất đối với bà Nguyễn Thị Mai và ông Nguyễn Văn Thực đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: "Hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật tuyến đường từ ngõ 94 Thượng Thanh đến ngõ 99 Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội" 28/12/2018
6710/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 714,2 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Lã Văn Mầm đang sử dụng tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, để thực hiện dự án Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật ô đất thuộc ô quy hoạch A.4/LX1, A.4/P1 phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 28/12/2018
6685/QĐ-UBND Về việc thu hồi 326.30 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Trương Văn Truyện đang sử dụng tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, để thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô quy hoạch A4/NO2, A4/NO5, A4/HH1, A4/HH5 và các tuyến đường phụ cận theo quy hoạch phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất, phường Ngọc Thụy, Thượng Thanh,quận Long Biên 27/12/2018
6684/QĐ-UBND Về việc thu hồi 55.10 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Thị Thảo đang sử dụng tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, để thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô quy hoạch A4/NO2, A4/NO5, A4/HH1, A4/HH5 và các tuyến đường phụ cận theo quy hoạch phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất, phường Ngọc Thụy, Thượng Thanh, quận Long Biên 27/12/2018
6683/QĐ-UBND Về việc thu hồi 167.00 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Lê Thị Ưng đang sử dụng tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, để thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô quy hoạch A4/NO2, A4/NO5, A4/HH1, A4/HH5 và các tuyến đường phụ cận theo quy hoạch phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất, phường Ngọc Thụy, Thượng Thanh, quận Long Biên 27/12/2018
6682/QĐ-UBND Về việc thu hồi 132.90 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Đức Minh và các hàng thừa kế của bà Hoàng Thị Than (đã chết) đang sử dụng tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, để thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô quy hoạch A4/NO2, A4/NO5, A4/HH1, A4/HH5 và các tuyến đường phụ cận theo quy hoạch phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất, phường Ngọc Thụy, Thượng Thanh, quận Long Biên 27/12/2018
6681/QĐ-UBND Về việc thu hồi 180.70 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Đinh Thị Thu Hà đang sử dụng tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, để thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô quy hoạch A4/NO2, A4/NO5, A4/HH1, A4/HH5 và các tuyến đường phụ cận theo quy hoạch phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất, phường Ngọc Thụy, Thượng Thanh, quận Long Biên 27/12/2018
6680/QĐ-UBND Về việc thu hồi 83.70 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Thị Nắm đang sử dụng tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, để thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô quy hoạch A4/NO2, A4/NO5, A4/HH1, A4/HH5 và các tuyến đường phụ cận theo quy hoạch phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất, phường Ngọc Thụy, Thượng Thanh, quận Long Biên 27/12/2018
6679/QĐ-UBND Về việc thu hồi 120.00 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Lê Thị Quế đang sử dụng tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, để thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô quy hoạch A4/NO2, A4/NO5, A4/HH1, A4/HH5 và các tuyến đường phụ cận theo quy hoạch phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất, phường Ngọc Thụy, Thượng Thanh, quận Long Biên 27/12/2018
6678/QĐ-UBND Về việc thu hồi 13.30 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Thị Thanh Lâm đại diện cho bà Trần Thị Sáp (đã chết) đang sử dụng tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, để thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô quy hoạch A4/NO2, A4/NO5, A4/HH1, A4/HH5 và các tuyến đường phụ cận theo quy hoạch phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất, phường Ngọc Thụy, Thượng Thanh, quận Long Biên 27/12/2018
6677/QĐ-UBND Về việc thu hồi 409.70 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Trần Thị Hà đang sử dụng tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, để thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô quy hoạch A4/NO2, A4/NO5, A4/HH1, A4/HH5 và các tuyến đường phụ cận theo quy hoạch phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất, phường Ngọc Thụy, Thượng Thanh, quận Long Biên 27/12/2018
6657/QĐ-UBND Về việc thu hồi 996.1 m2 đất do ông Nguyễn Đặng Cường, Nguyễn Đặng Trường, Nguyễn Đặng Hùng đại diện các đồng sử dụng cho hộ gia đình bà Đặng Thị Bốn (đã chết) đang sử dụng tại phường Việt Hưng, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô đất thuộc khu quy hoạch C12, C13 và các tuyến đường phụ cần phục vụ công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Phúc Đồng, Việt Hưng, quận Long Biên. 26/12/2018
6656/QĐ-UBND Về việc thu hồi 715.9 m2 đất do hộ gia đình bà Nguyễn Thị Say đang sử dụng tại phường Việt Hưng, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô đất thuộc khu quy hoạch C12, C13 và các tuyến đường phụ cần phục vụ công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Phúc Đồng, Việt Hưng, quận Long Biên. 26/12/2018
6642/QĐ-UBND Về việc thu hồi 15,818.5 m2 đất công do UBND phường Ngọc Thụy quản lý tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, để thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô quy hoạch A4/NO2, A4/NO5, A4/HH1, A4/HH5 và các tuyến đường phụ cận theo quy hoạch phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất, phường Ngọc Thụy, Thượng Thanh,quận Long Biên 24/12/2018
6640/QĐ-UBND Về việc thu hồi 8.737,5 m2 đất công do UBND phường Ngọc Thụy quản lý tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, để thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư tại ô quy hoạch A4/NO1, phường Ngọc Thụy, Thượng Thanh, quận Long Biên 24/12/2018