Quyết định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
7202/QĐ-UBND Về việc thu hồi 248.00m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Thị Vạn đang sử dụng tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng trường trung học phổ thông chất lượng cao Mùa Xuân (tên giao dịch quốc tế SPRING SCHOOL) tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội 28/12/2018
7197/QĐ-UBND Về việc thu hồi 184m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Phạm Thị Sửu đang sử dụng tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng trường trung học phổ thông chất lượng cao Mùa Xuân (tên giao dịch quốc tế SPRING SCHOOL) tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội 28/12/2018
7196/QĐ-UBND Về việc thu hồi 99.4m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Thị Sử đang sử dụng tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng trường trung học phổ thông chất lượng cao Mùa Xuân (tên giao dịch quốc tế SPRING SCHOOL) tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội 28/12/2018
7195/QĐ-UBND Về việc thu hồi 24.20m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Thị Ngóng đang sử dụng tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng trường trung học phổ thông chất lượng cao Mùa Xuân (tên giao dịch quốc tế SPRING SCHOOL) tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội 28/12/2018
7194/QĐ-UBND Về việc thu hồi 46.70m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Minh Hoan đang sử dụng tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng trường trung học phổ thông chất lượng cao Mùa Xuân (tên giao dịch quốc tế SPRING SCHOOL) tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội 28/12/2018
7193/QĐ-UBND Về việc thu hồi 149.80m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Thị Quý đang sử dụng tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng trường trung học phổ thông chất lượng cao Mùa Xuân (tên giao dịch quốc tế SPRING SCHOOL) tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội 28/12/2018
7192/QĐ-UBND Về việc thu hồi 33.20m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Bùi Thị Bách đang sử dụng tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng trường trung học phổ thông chất lượng cao Mùa Xuân (tên giao dịch quốc tế SPRING SCHOOL) tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội 28/12/2018
7191/QĐ-UBND Về việc thu hồi 368.80m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Đồng sử dụng Nguyễn Văn Hữu, Dương Thị Chám, Nguyễn Thị Chính, Nguyễn Văn Chung, Nguyễn Thị Nhỡ, Nguyễn Thị Mai Hương, Nguyễn Quang Huy đang sử dụng tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng trường trung học phổ thông chất lượng cao Mùa Xuân (tên giao dịch quốc tế SPRING SCHOOL) tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội 28/12/2018
7190/QĐ-UBND Về việc thu hồi 163.60m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Thị Hồng Huê đang sử dụng tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng trường trung học phổ thông chất lượng cao Mùa Xuân (tên giao dịch quốc tế SPRING SCHOOL) tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội 28/12/2018
7189/QĐ-UBND Về việc thu hồi 247.80m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Bùi Thị Phương đang sử dụng tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng trường trung học phổ thông chất lượng cao Mùa Xuân (tên giao dịch quốc tế SPRING SCHOOL) tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà NộiVề việc thu hồi 247.80m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Bùi Thị Phương đang sử dụng tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng trường trung học phổ thông chất lượng cao Mùa Xuân (tên giao dịch quốc tế SPRING SCHOOL) tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà NộiVề việc thu hồi 247.80m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Bùi Thị Phương đang sử dụng tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng trường trung học phổ thông chất lượng cao Mùa Xuân (tên giao dịch quốc tế SPRING SCHOOL) tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội 28/12/2018
7188/QĐ-UBND Về việc thu hồi 41.30m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Thị Ngọc Hoa đang sử dụng tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng trường trung học phổ thông chất lượng cao Mùa Xuân (tên giao dịch quốc tế SPRING SCHOOL) tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội 28/12/2018
7187/QĐ-UBND Về việc thu hồi 132.00m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Văn Bính đang sử dụng tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng trường trung học phổ thông chất lượng cao Mùa Xuân (tên giao dịch quốc tế SPRING SCHOOL) tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội 28/12/2018
7186/QĐ-UBND Về việc thu hồi 245.40m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Đỗ Hữu Trắc đang sử dụng tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng trường trung học phổ thông chất lượng cao Mùa Xuân (tên giao dịch quốc tế SPRING SCHOOL) tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội 28/12/2018
7185/QĐ-UBND Về việc thu hồi 163.60m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Đỗ Thị Lan đang sử dụng tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng trường trung học phổ thông chất lượng cao Mùa Xuân (tên giao dịch quốc tế SPRING SCHOOL) tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội 28/12/2018
7184/QĐ-UBND Về việc thu hồi 165.20m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Văn Hà đại diện bà Nguyễn Thị Xuân (Lùn) đã chết đang sử dụng tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng trường trung học phổ thông chất lượng cao Mùa Xuân (tên giao dịch quốc tế SPRING SCHOOL) tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội 28/12/2018
7183/QĐ-UBND Về việc thu hồi 124.00m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Văn Đoạt đang sử dụng tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng trường trung học phổ thông chất lượng cao Mùa Xuân (tên giao dịch quốc tế SPRING SCHOOL) tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội 28/12/2018
7182/QĐ-UBND Về việc thu hồi 288.20m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Hữu Lương đang sử dụng tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng trường trung học phổ thông chất lượng cao Mùa Xuân (tên giao dịch quốc tế SPRING SCHOOL) tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội 28/12/2018
7181/QĐ-UBND Về việc thu hồi 41.30m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Thị Phương Chi đang sử dụng tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng trường trung học phổ thông chất lượng cao Mùa Xuân (tên giao dịch quốc tế SPRING SCHOOL) tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội 28/12/2018
7180/QĐ-UBND Về việc thu hồi 152.00m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Thị Bạo đang sử dụng tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng trường trung học phổ thông chất lượng cao Mùa Xuân (tên giao dịch quốc tế SPRING SCHOOL) tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội 28/12/2018
7179/QĐ-UBND Về việc thu hồi 14.40m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Thị Điều và các hàng thừa kế bà Nguyễn Thị Đoài đã chết đang sử dụng tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng trường trung học phổ thông chất lượng cao Mùa Xuân (tên giao dịch quốc tế SPRING SCHOOL) tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội 28/12/2018