Quyết định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
3079/QĐ-UBND Về việc thu hồi 112.00 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Quang Tuấn đại diện các đồng sử dụng chô ôngNguyễn Quang Minh (đã chết) đang sử dụng tại phường Việt Hưng, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô đất thuộc khu quy hoạch C12, C13 và các tuyến đường phụ cần phục vụ công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Phúc Đồng, Việt Hưng, quận Long Biên 16/08/2018
3078/QĐ-UBND Về việc thu hồi 168.00 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Trương Thị Hồng đại diện các đồng sử dụng cho ông Trịnh Xuân Thức (đã chết) đang sử dụng tại phường Việt Hưng, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô đất thuộc khu quy hoạch C12, C13 và các tuyến đường phụ cần phục vụ công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Phúc Đồng, Việt Hưng, quận Long Biên 16/08/2018
3077/QĐ-UBND Về việc thu hồi 47.00 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Thị Vĩnh đang sử dụng tại phường Việt Hưng, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô đất thuộc khu quy hoạch C12, C13 và các tuyến đường phụ cần phục vụ công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Phúc Đồng, Việt Hưng, quận Long Biên 16/08/2018
3076/QĐ-UBND Về việc thu hồi 38.00 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Trương Thị Nhũ đang sử dụng tại phường Việt Hưng, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô đất thuộc khu quy hoạch C12, C13 và các tuyến đường phụ cần phục vụ công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Phúc Đồng, Việt Hưng, quận Long Biên 16/08/2018
3075/QĐ-UBND Về việc thu hồi 228.00 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Thị Lan đang sử dụng tại phường Việt Hưng, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô đất thuộc khu quy hoạch C12, C13 và các tuyến đường phụ cần phục vụ công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Phúc Đồng, Việt Hưng, quận Long Biên 16/08/2018
3074/QĐ-UBND Về việc thu hồi 359.00 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Hà Thị Bích đang sử dụng tại phường Việt Hưng, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô đất thuộc khu quy hoạch C12, C13 và các tuyến đường phụ cần phục vụ công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Phúc Đồng, Việt Hưng, quận Long Biên 16/08/2018
3073/QĐ-UBND Về việc thu hồi 186.00 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Trần Như Hùy đang sử dụng tại phường Việt Hưng, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô đất thuộc khu quy hoạch C12, C13 và các tuyến đường phụ cần phục vụ công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Phúc Đồng, Việt Hưng, quận Long Biên. 16/08/2018
3072/QĐ-UBND Về việc thu hồi 344.20 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Trương Thị Bính đang sử dụng tại phường Việt Hưng, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô đất thuộc khu quy hoạch C12, C13 và các tuyến đường phụ cần phục vụ công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Phúc Đồng, Việt Hưng, quận Long Biên. 16/08/2018
3071/QĐ-UBND Về việc thu hồi 150.60 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Trương Thị Hiền đang sử dụng tại phường Việt Hưng, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô đất thuộc khu quy hoạch C12, C13 và các tuyến đường phụ cần phục vụ công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Phúc Đồng, Việt Hưng, quận Long Biên. 16/08/2018
3056/QĐ-UBND Về việc thu hồi 15.849,4 m2 đất nông nghiệp công ích do UBND phường Thượng Thanh quản lý để thực hiện dự án: Hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật, giải phóng mặt bằng các ô quy hoạch B4/CL4, B4CL3, B4/NO1 phụ cận các tuyến đường 40m, 17.5m, 13.5m phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất phường Thượng Thanh, quận Long Biên. 14/08/2018
3030/QĐ-UBND Về việc thu hồi 85 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Thị Hà đang sử dụng tại phường Giang Biên, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng đường dây 500/220kv Hiệp Hòa Đông Anh – Bắc Ninh 2. 14/08/2018
3029/QĐ-UBND Về việc thu hồi 13.5 m2 đất do ông (bà) Nguyễn Văn Phương đại diện các hàng thừa kế cho bà Nguyễn Thị Được (đã chết) đang sử dụng tại phường Giang Biên, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng đường dây 500/220kv Hiệp Hòa Đông Anh – Bắc Ninh 2. 14/08/2018
3028/QĐ-UBND Về việc thu hồi 67.5 m2 đất do ông (bà) Đào Thị Mai Phương đại diện các hàng thừa kế cho bà Trương Thị Chung (đã chết) đang sử dụng tại phường Giang Biên, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng đường dây 500/220kv Hiệp Hòa Đông Anh – Bắc Ninh 2. 14/08/2018
3027/QĐ-UBND Về việc thu hồi 22.5 m2 đất do ông (bà) Nguyễn Văn Thủy đại diện các hàng thừa kế cho ông Nguyễn Văn Trường (đã chết) đang sử dụng tại phường Giang Biên, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng đường dây 500/220kv Hiệp Hòa Đông Anh – Bắc Ninh 2. 14/08/2018
3026/QĐ-UBND Về việc thu hồi 112.5 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Thị Nhung đang sử dụng tại phường Giang Biên, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng đường dây 500/220kv Hiệp Hòa Đông Anh – Bắc Ninh 2. 14/08/2018
3025/QĐ-UBND Về việc thu hồi 22.5 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Văn Việt đang sử dụng tại phường Giang Biên, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng đường dây 500/220kv Hiệp Hòa Đông Anh – Bắc Ninh 2. 14/08/2018
3024/QĐ-UBND Về việc thu hồi 22.5 m2 đất do ông (bà) Nguyễn Văn Hàn đại diện các hàng thừa kế cho bà Nguyễn Thị Hiếu (đã chết) đang sử dụng tại phường Giang Biên, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng đường dây 500/220kv Hiệp Hòa Đông Anh – Bắc Ninh 2. 14/08/2018
3023/QĐ-UBND Về việc thu hồi 67.5 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Thị Bốn đang sử dụng tại phường Giang Biên, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng đường dây 500/220kv Hiệp Hòa Đông Anh – Bắc Ninh 2. 14/08/2018
3022/QĐ-UBND Về việc thu hồi 90 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Thị Nhung đang sử dụng tại phường Giang Biên, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng đường dây 500/220kv Hiệp Hòa Đông Anh – Bắc Ninh 2. 14/08/2018
3021/QĐ-UBND Về việc thu hồi 45 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Thị May đang sử dụng tại phường Giang Biên, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng đường dây 500/220kv Hiệp Hòa Đông Anh – Bắc Ninh 2. 14/08/2018