Quyết định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1764/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 1023.4 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Hoàng Lưu Thái đang sử dụng tại phường Phúc Đồng, quận Long Biên để thực hiện dự án Xây dựng HTKT các ô đất thuộc khu quy hoạch C14 (C14/NO1, C14/NO2, C14/NO3, C14/CX1, C14/CX2, C14/NT1, C14/NT2) và các tuyến đường phụ cận phục vụ công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Phúc Đồng. 23/05/2018
1763/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 339.0 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Phạm Thị Tám đang sử dụng tại phường Phúc Đồng, quận Long Biên để thực hiện dự án Xây dựng HTKT các ô đất thuộc khu quy hoạch C14 (C14/NO1, C14/NO2, C14/NO3, C14/CX1, C14/CX2, C14/NT1, C14/NT2) và các tuyến đường phụ cận phục vụ công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Phúc Đồng, quận Long Biên. 23/05/2018
1762/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 371.0 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Ngô Văn Núi đang sử dụng tại phường Phúc Đồng, quận Long Biên để thực hiện dự án Xây dựng HTKT các ô đất thuộc khu quy hoạch C14 (C14/NO1, C14/NO2, C14/NO3, C14/CX1, C14/CX2, C14/NT1, C14/NT2) và các tuyến đường phụ cận phục vụ công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Phúc Đồng, quận Long Biên. 23/05/2018
1761/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 354.0 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Lê Thị Nôm (Đã chết) đại diện đồng sử dụng Hoàng Đình Thi đang sử dụng tại phường Phúc Đồng, quận Long Biên để thực hiện dự án Xây dựng HTKT các ô đất thuộc khu quy hoạch C14 (C14/NO1, C14/NO2, C14/NO3, C14/CX1, C14/CX2, C14/NT1, C14/NT2) và các tuyến đường phụ cận phục vụ công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Phúc Đồng, quận Long Biên. 23/05/2018
1760/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 361.0 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Ngô Văn Nhược đang sử dụng tại phường Phúc Đồng, quận Long Biên để thực hiện dự án Xây dựng HTKT các ô đất thuộc khu quy hoạch C14 (C14/NO1, C14/NO2, C14/NO3, C14/CX1, C14/CX2, C14/NT1, C14/NT2) và các tuyến đường phụ cận phục vụ công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Phúc Đồng, quận Long Biên. 23/05/2018
1759/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 402.0 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Hoàng Thị Tứ đang sử dụng tại phường Phúc Đồng, quận Long Biên để thực hiện dự án Xây dựng HTKT các ô đất thuộc khu quy hoạch C14 (C14/NO1, C14/NO2, C14/NO3, C14/CX1, C14/CX2, C14/NT1, C14/NT2) và các tuyến đường phụ cận phục vụ công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Phúc Đồng, quận Long Biên. 23/05/2018
1758/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 365.0 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Lương Văn Tuyên đang sử dụng tại phường Phúc Đồng, quận Long Biên để thực hiện dự án Xây dựng HTKT các ô đất thuộc khu quy hoạch C14 (C14/NO1, C14/NO2, C14/NO3, C14/CX1, C14/CX2, C14/NT1, C14/NT2) và các tuyến đường phụ cận phục vụ công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Phúc Đồng, quận Long Biên. 23/05/2018
1757/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 1100.0 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Ngô Văn Vững đang sử dụng tại phường Phúc Đồng, quận Long Biên để thực hiện dự án Xây dựng HTKT các ô đất thuộc khu quy hoạch C14 (C14/NO1, C14/NO2, C14/NO3, C14/CX1, C14/CX2, C14/NT1, C14/NT2) và các tuyến đường phụ cận phục vụ công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Phúc Đồng, quận Long Biên. 23/05/2018
1756/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 381.0 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Hoàng Thị Bén đang sử dụng tại phường Phúc Đồng, quận Long Biên để thực hiện dự án Xây dựng HTKT các ô đất thuộc khu quy hoạch C14 (C14/NO1, C14/NO2, C14/NO3, C14/CX1, C14/CX2, C14/NT1, C14/NT2) và các tuyến đường phụ cận phục vụ công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Phúc Đồng, quận Long Biên. 23/05/2018
1755/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 674.0 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Lê Dũng Tiến (Đã Chết) đại diện đồng sử dụng Lương Thị Xuy đang sử dụng tại phường Phúc Đồng, quận Long Biên để thực hiện dự án Xây dựng HTKT các ô đất thuộc khu quy hoạch C14 (C14/NO1, C14/NO2, C14/NO3, C14/CX1, C14/CX2, C14/NT1, C14/NT2) và các tuyến đường phụ cận phục vụ công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Phúc Đồng, quận Long Biên. 23/05/2018
1754/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 285.0 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Ngô Văn Xê đang sử dụng tại phường Phúc Đồng, quận Long Biên để thực hiện dự án Xây dựng HTKT các ô đất thuộc khu quy hoạch C14 (C14/NO1, C14/NO2, C14/NO3, C14/CX1, C14/CX2, C14/NT1, C14/NT2) và các tuyến đường phụ cận phục vụ công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Phúc Đồng, quận Long Biên. 23/05/2018
1753/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 26.0 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Ngô Văn Khanh đang sử dụng tại phường Phúc Đồng, quận Long Biên để thực hiện dự án Xây dựng HTKT các ô đất thuộc khu quy hoạch C14 (C14/NO1, C14/NO2, C14/NO3, C14/CX1, C14/CX2, C14/NT1, C14/NT2) và các tuyến đường phụ cận phục vụ công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Phúc Đồng, quận Long Biên. 23/05/2018
1752/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 260.0 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Hoàng Văn Khoan (đã chết) đại diện đồng sử dụng Tăng Thị Ngân đang sử dụng tại phường Phúc Đồng, quận Long Biên để thực hiện dự án Xây dựng HTKT các ô đất thuộc khu quy hoạch C14 (C14/NO1, C14/NO2, C14/NO3, C14/CX1, C14/CX2, C14/NT1, C14/NT2) và các tuyến đường phụ cận phục vụ công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Phúc Đồng, quận Long Biên. 23/05/2018
1751/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 242.0 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Lương Văn Khối đang sử dụng tại phường Phúc Đồng, quận Long Biên để thực hiện dự án Xây dựng HTKT các ô đất thuộc khu quy hoạch C14 (C14/NO1, C14/NO2, C14/NO3, C14/CX1, C14/CX2, C14/NT1, C14/NT2) và các tuyến đường phụ cận phục vụ công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Phúc Đồng, quận Long Biên. 23/05/2018
1750/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 56.5 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Ngọc Kim đang sử dụng tại phường Phúc Đồng, quận Long Biên để thực hiện dự án Xây dựng HTKT các ô đất thuộc khu quy hoạch C14 (C14/NO1, C14/NO2, C14/NO3, C14/CX1, C14/CX2, C14/NT1, C14/NT2) và các tuyến đường phụ cận phục vụ công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Phúc Đồng, quận Long Biên. 23/05/2018
1749/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 518.0 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Lê Văn Lạng đang sử dụng tại phường Phúc Đồng, quận Long Biên để thực hiện dự án Xây dựng HTKT các ô đất thuộc khu quy hoạch C14 (C14/NO1, C14/NO2, C14/NO3, C14/CX1, C14/CX2, C14/NT1, C14/NT2) và các tuyến đường phụ cận phục vụ công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Phúc Đồng, quận Long Biên. 23/05/2018
1748/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 268.8 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Hoàng Thị Nghê đang sử dụng tại phường Phúc Đồng, quận Long Biên để thực hiện dự án Xây dựng HTKT các ô đất thuộc khu quy hoạch C14 (C14/NO1, C14/NO2, C14/NO3, C14/CX1, C14/CX2, C14/NT1, C14/NT2) và các tuyến đường phụ cận phục vụ công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Phúc Đồng, quận Long Biên. 23/05/2018
1747/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 152.0 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Khắc Triền (đã chết) đại diện đồng sử dụng Đinh Thị Thích đang sử dụng tại phường Phúc Đồng, quận Long Biên để thực hiện dự án Xây dựng HTKT các ô đất thuộc khu quy hoạch C14 (C14/NO1, C14/NO2, C14/NO3, C14/CX1, C14/CX2, C14/NT1, C14/NT2) và các tuyến đường phụ cận phục vụ công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Phúc Đồng, quận Long Biên. 23/05/2018
1746/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi111. 000m2 đất do hộ gia đình ông (bà)Hoàng Thị Yênđang sử dụng tại phường Phúc Đồng, quận Long Biên đểthực hiện dự án Xây dựng HTKT các ô đất thuộc khu quy hoạch C14 (C14/NO1, C14/NO2, C14/NO3, C14/CX1, C14/CX2, C14/NT1, C14/NT2) và các tuyến đường phụ cận phục vụ công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Phúc Đồng, quận Long Biên. 23/05/2018
1745/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi310. 000m2 đất do hộ gia đình ông (bà)Nguyễn Thị Yếnđang sử dụng tại phường Phúc Đồng, quận Long Biên đểthực hiện dự án Xây dựng HTKT các ô đất thuộc khu quy hoạch C14 (C14/NO1, C14/NO2, C14/NO3, C14/CX1, C14/CX2, C14/NT1, C14/NT2) và các tuyến đường phụ cận phục vụ công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Phúc Đồng, quận Long Biên. 23/05/2018