Văn Bản Thi Đua Khen Thưởng

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
5283/QĐ-CTUBND V/v công nhận đơn vị đạt chuẩn trong thực hiện mô hình bộ phận tiếp nhận và trả kết quả quận, phường năm 2017 22/12/2017
5282/QĐ-CTUBND V/v công nhận, khen thưởng đơn vị đạt chuẩn trong thực hiện mô hình cơ quan điện tử phường năm 2017 22/12/2017
5252/QĐ-CTUBND V/v khen thưởng các cá nhân có thành tích trong công tác CCHC, thực hiện mô hình CQDDT, mô hình BP TN&TKQ giải quyết TTHC quận, phường năm 2017 19/12/2017
5253/QĐ-CTUBND V/v khen thưởng thành tích đặc biệt xuất sắc 19/12/2017
5250/QĐ-CTUBND V/v khen thưởng TDPVH tiêu biểu 03 năm liên tục 2015-2017 19/12/2017
5254/QĐ-CTUBND V/v công nhận danh hiệu TDPVH 03 năm liên tục 2015-2017 19/12/2017
5251/QĐ-CTUBND V/v khen thưởng Tổ dân phố văn hóa tiêu biểu năm 2017 19/12/2017
5244/QĐ-CTUBND V/v khen thưởng tổng kết hoạt động BCĐ 197 năm 2017 19/12/2017
5247/QĐ-CTUBND V/v khen thưởng tổng kết hoạt động BCĐ phòng chống AIDS và PC ma túy, mại dâm năm 2017 19/12/2017
5245/QĐ-CTUBND V/v khen thưởng tổng kết hoạt động Ban chỉ đạo 138 năm 2017 19/12/2017
5241/QĐ-CTUBND V/v khen thưởng thành tích đột xuất 18/12/2017
5242/QĐ-CTUBND V/v khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong Hội thao Quốc phòng lực lượng Dân quân tự vệ năm 2017 18/12/2017
5170/QĐ-CTUBND V/v công nhận danh hiệu Đơn vị tiên tiến về TDTT năm 2017 14/12/2017
5169/QĐ-CTUBND V/v khen thưởng tập thể cá nhân có thành tích trong công tác xây dựng phong trào TDBVANTQ năm 2017 14/12/2017
5168/QĐ-CTUBND V/v khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác VTLT năm 2017 14/12/2017
5165/QĐ-CTUBND V/v công nhận danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến năm 2017 13/12/2017
5164/QĐ-CTUBND V/v công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến năm 2017 13/12/2017
5163/QĐ-CTUBND V/v công nhận đơn vị đạt chuẩn văn hóa hai năm 2016-2017 13/12/2017
5150/QĐ-CTUBND V/v khen thưởng cá nhân tiêu biểu hoàn thành tốt nhiệm vụ 2017 12/12/2017
5153/QĐ-CTUBND V/v khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác LĐTBXH năm 2017 12/12/2017