Văn Bản Thi Đua Khen Thưởng

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
QĐ số 601 ngày 31/5/2019 QĐ số 601/QĐ-CTUBND ngày 31/5/2019 V/v thưởng CBCCVC, NLD khối HĐND-UBND quận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ háng 5/2019 31/07/2019
QĐ số 1180QĐ-CTUBND ngày 12/7/2019 QĐ v/v khen thưởng CBCCVC, NLĐ hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 6/2019 12/07/2019
QĐ số 1111/QĐ-CTUBND ngày 28/6/2019 QĐ số 1111/QĐ-CTUBND ngày 28/6/2019 V/v thưởng Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khối HĐND-UBND quận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 6/2019 28/06/2019
QĐ số 967/QĐ-CTUBND ngày 12/6/2019 QĐ số 967/QĐ-CTUBND ngày 12/6/2019 V/v thưởng CBCCVC, NLĐ hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 5/2019 12/06/2019
QĐ số 550/QĐ-CTUBND ngày 21/5/2019 QĐ v/v khen thưởng các gương trong cuộc thi viết về gương ĐHTT- NTVT trong phong trào thi đua yêu nước quận Long Biên tháng 5/2019 21/05/2019
QĐ 519/QĐ-CTUBND ngày 8/5/2019 QĐ v/v khen thưởng Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 4/2019 08/05/2019
QĐ số 498/QĐ-CTUBND ngày 4/5/2019 QĐ V/v thưởng CBCCVC, người lao động khối HĐND-UBND quận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 4/2019 04/05/2019
QĐ 443/CT-UBND quận Long Biên QĐ v/v khen thưởng Gương ĐHTT, NTVT tháng 4/2019 16/04/2019
QĐ số 352/QĐ-CTUBND ngày 10/4/2019 QĐ V/v thưởng CBCCVC, NLĐ hoàn thành, hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 3/2019 10/04/2019
QĐ số 309/QĐ-CTUBND ngày 29/3/2019 QĐ V/v thưởng CBCCVC, NLĐ khối HĐND-UBND quận hoàn thành XSNV tháng 3/2019 29/03/2019
QĐ số 202/QĐ ngày 8/3/2019 QĐ V/v thưởng CBCCVC, NLĐ hoàn thành, hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 2/2019 08/03/2019
QĐ 192/CTUBND quận QĐ v/v khen thưởng CBCCVC khối HĐND-UBND quận hoàn thành XSNV tháng 2/2019 08/03/2019
QĐ số 192/QĐ-CTUBND ngày 28/2/2019 QĐ V/v thưởng CBCCVC, NLĐ khối HĐND-UBND quận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 2/2019 28/02/2019
QĐ 136/CTUBND ngày 18/2/2019 QĐ v/v khen thưởng gương ĐHTT, NTVT trong phong trào thi đua yêu nước quận Long Biên năm 2019 13/02/2019
128/QĐ-CTUBND ngày 13/2/2019 QĐ v/v thưởng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 1/2019 13/02/2019
QĐ số 127/QĐ-UBND ngày 13/2/2019 QĐ v/v thưởng Cán bộ, công chức, viên chức, người lao dộng khối HĐND-UBND quận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 1/2019 13/02/2019
QĐ số 58/QĐ-CTUBND ngày 18/1/2019 QĐ v/v khen thưởng các gương ĐHTT, NTVT trong phong trào thi đua yêu nước quận Long BIên năm 2019 18/01/2019
QĐ số 53/CTUBND quận QĐ v/v khen thưởng Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hoàn thành, hoàn thành tốt, HTXSNV tháng 12/2018 khối Quận ủy, phường, trường 16/01/2019
QĐ số 52/QĐ-CTUBND ngày 16/1/2019 QĐ v/v khen thưởng tổng kết hoạt động Ban chỉ đạo 197 năm 2018 16/01/2019
01/KH-HĐTĐKT Kế hoạch công tác thi đua khen thưởng, thực hiện Đề án đổi mới công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 08/01/2019