thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công

Phê duyệt hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà thầu thực hiện phương án: Xây dựng, quản lý và khai thác chợ tạm Tổ 10, phường Ngọc Thụy
Ngày đăng 09/10/2015 | 10:45  | Lượt xem: 825

.

Ngày 06/10/2015, UBND quận Long Biên ban hành Quyết định số 9291/QĐ-UBND về việc "Phê duyệt hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà thầu thực hiện phương án: Xây dựng, quản lý và khai thác chợ tạm Tổ 10, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội". Nội dung cụ thể như sau:

Phần I: Chỉ dẫn đối với nhà thầu

- Mời thầu về thủ tục đấu thầu.

- Bảng dữ liệu đấu thầu.

- Tiêu chuẩn đánh giá  và nội dung xác định giá đánh giá.

- Biểu mẫu dự thầu.

- Mời thầu về phương án chợ được duyệt (UBND phường Ngọc Thụy chịu trách nhiệm về tính chính xác và đầy đủ theo đúng phương án đã được UBND quận phê duyệt tại Quyết định số 6448/QĐ-UBND ngày 07/8/2015 của UBND quận Long Biên).

Phần II: Mời thầu về hợp đồng.

- Điều kiện chung của Hợp đồng.

- Điều kiện cụ thể của hợp đồng.

- Mẫu hợp đồng.

Chi tiết xem tại đây. /documents/303829/0/9291+-+Q%C4%90-UBND.pdf/36023635-e1e1-407d-9cc9-5a6d4a33a42b