thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công

Phê duyệt nhiệm vụ: Cải tạo, sửa chữa trụ sở Quận ủy, HĐND- UBND Quận và Khu liên cơ quan quận Long Biên, Hà Nội
Ngày đăng 23/12/2015 | 11:21  | Lượt xem: 4492

Phê duyệt nhiệm vụ: Cải tạo, sửa chữa trụ sở Quận ủy, HĐND- UBND Quận và Khu liên cơ quan quận Long Biên, Hà Nội

Ngày 21/12/2015 UBND quận Long Biên ban hành quyết định số 11576/QĐ_UBND "Về việc phê duyệt nhiệm vụ: Cải tạo, sửa chữa trụ sở Quận ủy, HĐND- UBND Quận và Khu liên cơ quan quận Long Biên, Hà Nội". Gồm những nội dung sau:

1. Tên nhiệm vụ: Cải tạo, sửa chữa trụ sở Quận ủy, HĐND-UBND Quận và Khu liên cơ quan quận Long Biên, Hà Nội.

2. Chủ đầu tư: Uỷ ban nhân dân quận Long Biên.

3. Đơn vị tổ chức thực hiện: Ban quản lý dự án quận Long Biên.

4. Địa điểm thực hiện: Trụ sở Quận ủy, HĐND-UBND Quận và Khu liên cơ quan quận Long Biên, Hà Nội.

5. Mục tiêu cải tạo, sửa chữa: Cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất và bảo dưỡng các trang thiết bị của 02 khối trụ sở nhằm nâng cao hiệu quả khai thác sử dụng đáp ứng điều kiện làm việc của cán bộ công chức, nhân viên Quận ủy, HĐND-UBND Quận và Khu liên cơ quan quận Long Biên.

6. Nội dung cải tạo, sửa chữa:

6.1. Trụ sở Quận ủy, HĐND-UBND Quận:

- Sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống thang máy.

- Sửa chữa hệ thống thoát nước.

- Sửa chữa hệ thống thông gió, hút mùi nhà ăn trụ sở Quận Ủy, HĐND, UBND Quận.

- Sửa chữa, bổ sung hệ thống điều hòa.

6.2. Trụ sở Khu liên cơ quan Quận:

- Bảo dưỡng hệ thống thang máy.

- Gia công đường thoát khí nóng máy phát điện.

- Bổ sung hệ thống ánh sáng phòng Hội trường lớn phục vụ hội thảo.

- Bổ sung bàn ghế đại biểu phòng Hội trường lớn phục vụ hội thảo.

7. Tổng mức đầu tư: 1.352.065.000 đồng.

(Bằng chữ: Một tỷ, ba trăm năm mươi hai triệu, không trăm sáu mươi lăm nghìn đồng chẵn)

8. Nguồn vốn: Ngân sách Quận.

9. Thời gian thực hiện: Quý I- II/2016.

Tổ chức thực hiện:

Ban Quản lý dự án có trách nhiệm:

- Tổ chức quản lý, thực hiện nhiệm vụ theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và UBND Thành phố.

- Phối hợp chặt chẽ với Văn phòng HĐND - UBND Quận để triển khai nhiệm vụ đảm bảo tiến độ và chất lượng.

Chi tiết xem tại đây./. /documents/303829/0/11576+-+Q%C4%90_UBND.pdf/4f3f0966-79e6-408b-b323-f50929fda7b7