thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công

Quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND Thành phố Hà Nội về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội
Ngày đăng 04/04/2017 | 17:26  | Lượt xem: 5875

Ngày 29/3/2017 UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND Thành phố Hà Nội về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội

UBND Thành phố Hà Nội ban hành đã ban hành Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND Thành phố Hà Nội về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/4/2017 và thay thế các quyết định của UBND thành phố Hà Nội số: 23/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 của UBND thành phố Hà Nội về việc Ban hành quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND Thành phố Hà Nội do Luật đất đai 2013 và các Nghị định của Chính phủ giao cho về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội; số 15/2016/QĐ-UBND ngày 20/4/2016 của UBND thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 của UBND thành phố;

Trong đó quy định rõ về:

  1. Phạm vi điều chỉnh.
  2. Đối tượng áp dụng.
  3. Uỷ quyền phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; phê duyệt giá bán và giá cho thuê, cho thuê mua nhà ở chung cư tái định cư
  • UBND thành phố uỷ quyền cho UBND cấp quận phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; phê duyệt giá bán và giá cho thuê, cho thuê mua nhà ở chung cư tái định cư cho các trường hợp thuộc thẩm quyền thu hồi đất của UBND Thành phố.
  • UBND thành phố uỷ quyền cho Sở Xây dựng thực hiện:

+ Quyết định phê duyệt giá bán nhà ở chung cư tái định cư cho từng tầng, loại nhà, theo vị trí cụ thể, đảm bảo cân đối với chính sách giá bồi thường, hỗ trợ đất ở tại nơi thu hồi đất.

+ Quyết định phê duyệt giá  cho thuê và cho thuê mua nhà tái định cư theo quy định của pháp luật về nhà ở.

  1. Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố Hà nội gồm: UBND cấp huyện, Trung tâm phát triển quỹ đất, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng của thành phố (Uỷ ban nhân dân cấp huyện được phép giao cho đơn vị trực thuộc trực tiếp tổ chức thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng cụ thể).

        Chi tiết Quyết định 10/2017/QĐ-UBND