Tin tức - Sự kiện nổi bật

Quận Long Biên quán triệt Chỉ thị 35 - CT/TW của Bộ Chính trị
Ngày đăng 16/08/2019 | 10:20  | Lượt xem: 550

Sáng 15 tháng 8, Quận ủy Long Biên tổ chức Hội nghị thông báo kết quả Hội nghị T.Ư 10 (Khóa XII); Học tập, quán triệt Chỉ thị số 35 - CT/TW của Bộ Chính trị về “Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” và triển khai Kế hoạch số 198 - KH/QU của Quận ủy về “Tổ chức Đại hội chi, Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận Long Biên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025”.

Dự và trực tiếp làm Báo cáo viên tại hội nghị có TS Nguyễn Đức Hà - Nguyên Vụ trưởng Vụ Tổ chức điều lệ (Ban Tổ chức T.Ư), giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Huy Thắng - Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ, các đồng chí trong ban Ban Thường vụ Quận ủy, thường trực HĐND, lãnh đạo UBND; các đồng chí Quận uỷ viên; Trưởng, phó các phòng, ban, ngành, UBMTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thuộc Quận; các đồng chí Bí thư, Phó bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND và UBND 14 phường; các đồng chí Bí thư các chi, đảng bộ khối hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp thuộc quận.

                                         Đ/c Báo cáo viên trình bày tại hội nghị 

Tại hội nghị, TS Nguyễn Đức Hà - Nguyên Vụ trưởng Vụ Tổ chức điều lệ (Ban Tổ chức T.Ư), giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh mục đích của hội nghị giúp cấp ủy từ quận đến cơ sở chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” gắn với nội dung Hội nghị T.Ư 10 (Khóa XII), và bài phát biểu của Tổng Bí thư tại Hội nghị T.Ư 10 về định hướng chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, công tác chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Đồng thời, qua đó giúp các cán bộ, đảng viên nắm vững Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với nội dung Hội nghị T.Ư 10 (Khóa XII) và bài phát biểu của Tổng Bí thư. Trong đó nêu rõ, để đảm bảo cho Đại hội Đảng bộ các cấp thành công, công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội có nhiều nội dung quan trọng, đòi hỏi các cấp ủy, tổ chức Đảng phải đề cao trách nhiệm, tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ…

Do đó, yêu cầu các cấp ủy từ quận tới cơ sở tổ chức học tập, quán triệt nghiêm túc, hiệu quả, thiết thực, phù hợp với hình thức và đối tượng; Nâng cao sự chủ động trong đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức sai lệch và những biểu hiện “tự diễn biến”, tự chuyển hóa” trong nội bộ.

                      Đ/c Nguyễn Huy Thắng - Phó Bí thư thường trực Quận ủy trình bày tại hội nghị 

Tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Nguyễn Huy Thắng quán triệt Kế hoạch số 198-KH/QU của Quận ủy về “Tổ chức Đại hội Chi, Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận Long Biên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025”.

Trong đó, yêu cầu công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội phải thực hiện phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; Phát huy dân chủ đi đôi với nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, trước hết là người đứng đầu; bảo đảm an toàn, thiết thực, không phô trương hình thức, kiên quyết chống lãng phí, tiêu cực…

                                                              Toàn cảnh hội nghị 

Tập trung xây dựng Báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của cấp uỷ đảm bảo tiến độ và chất lượng, thảo luận kỹ lưỡng, sâu sắc  trên nguyên tắc nhìn thẳng và đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được, đặc biệt là những tồn tại hạn chế với tinh thần cầu thị. Dự báo đúng tình hình và xác định nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong nhiệm kỳ tới. Công tác nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 phải tiến hành chặt chẽ, đầy đủ đúng quy định của Đảng… Cấp ủy phải đảm bảo chất lượng, tính kế thừa, phát triển; có số lượng, cơ cấu hợp lý để đảm bảo vai trò lãnh đạo toàn diện. Công tác nhân sự và bầu cử phải thực hiện theo đúng điều lệ, quy chế, quy định; bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch; gắn công tác quy hoạch cán bộ với sắp xếp, bố trí nhân sự lãnh đạo HĐND, UBND quận, phường, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội. Công tác tuyên truyền phải chủ động, triển khai đồng bộ và hiệu quả, tạo không khi thi đua sôi nổi trong toàn Đảng bộ và Nhân dân trên địa bàn. Cấp uỷ cơ sở phải khẩn trương quán triệt Chỉ thị, xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức đại hội ở cấp mình đảm bảo tiến độ và chất lượng. Trong quá trình chỉ đạo chuẩn bị đại hội phải coi trọng lãnh đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị ở từng địa phương.