tin hoạt động khác

Phiên họp thường kỳ tháng 4 năm 2019 của Tập thể UBND quận Long Biên
Ngày đăng 26/04/2019 | 17:57  | Lượt xem: 283

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Quy chế hoạt động của UBND quận Long Biên, ngày 26/4/2019, UBND quận đã tổ chức Phiên họp thường kỳ tháng 4 năm 2019 để thảo luận một số nội dung công việc thuộc thẩm quyền của UBND quận

Chủ tịch UBND quận Vũ Thu Hà chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp có các đồng chí Nguyễn Văn Liêm – Phó Chủ tịch HĐND quận, các Phó Chủ tịch UBND quận, Thành viên UBND quận; UBND quận mời Trưởng các phòng, ban, đơn vị, Chủ tịch UBND các phường dự họp theo các nội dung.

Trên cơ sở các báo cáo của các phòng, ban, đơn vị tham mưu, Tập thể UBND quận đã thảo luận và kết luận đối với 05 nội dung như sau:

(1) Kết quả Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND quận; tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 4  và nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2019

(2) Phương án sắp xếp các phòng làm việc, phòng lưu trữ của các phòng, ban, đơn vị tại trụ sở Quận.

(3) Công tác cán bộ

(4) Đề án tách trường mầm non Long Biên

(5) Phương án giảm thiểu, cấm chăn nuôi trên địa bàn và phương án hỗ trợ các hộ trong việc chuyển đổi nghề, cho vay vốn, giới thiệu việc làm.