tin hoạt động khác

Giao ban Ban chỉ đạo Công nghệ thông tin quận
Ngày đăng 04/01/2018 | 17:09  | Lượt xem: 713

Ngày 03/01/2018, Ban chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin quận (CNTT) tổ chức họp giao ban định kỳ. Dự cuộc họp có các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo. Đồng chí Đỗ Mạnh Hải - Bí thư Quận ủy - Chủ tịch HĐND quận, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Sau khi nghe báo cáo Báo cáo kết quả đánh giá mô hình Một cửa Quận, Phường 2017; báo cáo kết quả đánh giá mô hình Cơ quan điện tử Phường 2017, dự thảo khung mô hình cấp quận và tiêu chí thực hiện năm 2018; dự thảo Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2018; kế hoạch tổ chức tuyên truyền và thi tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại các trường học năm 2018 và các ý kiến phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trưởng Ban chỉ đạo kết luận:

1. Về mô hình tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC quận, phường

Căn cứ báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá công nhận của Tổ công tác, thống nhất công nhận đạt chuẩn mô hình tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC của Bộ phận một cửa quận và 14 phường.

Đồng ý đổi tên mô hình tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC thành mô hình "Bộ phận tiếp nhận và trả kết thân thiện, gần dân". Tham mưu tiêu chí mô hình năm 2018 hướng tới mục tiêu rút ngắn thời gian giải quyết TTHC, giảm số lần đi lại của công dân, đáp ứng đầy đủ nội dung theo Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội, hoàn thành và ban hành trong tháng 1 năm 2018.

2. Về mô hình Cơ quan điện tử phường

Hoàn thiện bộ tiêu chí đánh giá năm 2018 gắn với hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015. Bổ sung một số tiêu chí mới như: kết quả đánh giá sát hạch trình độ ứng dụng CNTT của Bí thư đảng uỷ, Phó Bí thư đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường; tỷ lệ truy cập Trang thông tin điện tử phường … làm tiêu chí đánh giá mô hình năm 2018, hoàn thành bộ tiêu chí, trình Ban chỉ đạo phê duyệt và ban hành áp dụng trong tháng 01 năm 2018.

Căn cứ bộ tiêu chí mới, tổ chức chấm điểm thực hiện mô hình cơ quan điện tử phường hàng tháng trên hệ thống và công khai kết quả chấm điểm trên Trang thông tin điều hành tác nghiệp.

Trong quý I năm 2018, tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng CNTT cho lãnh đạo chủ chốt phường còn hạn chế trong việc ứng dụng CNTT.

3. Về mô hình Cơ quan điện tử quận

Thống nhất chủ trương xây dựng và triển khai áp dụng khung mô hình Cơ quan điện tử quận giai đoạn 2018 - 2020 với phương châm đảm bảo tính khả thi và chủ động trong triển khai thực hiện. Xây dựng lộ trình tổ chức thực hiện và dự kiến đánh giá đạt chuẩn khung mô hình vào tháng 6/2020.

Xây dựng các văn bản tổ chức thực hiện mô hình Cơ quan điện tử quận giai đoạn 2018 - 2020 và bộ tiêu chí thực hiện năm 2018, xin ý kiến của các phòng, ban, ngành, đoàn thể; tổng hợp ý kiến đóng góp, hoàn thiện trình Ban chỉ đạo phê duyệt ban hành và triển khai áp dụng trong tháng 01 năm 2018.

Tham mưu bố trí kinh phí thực hiện mô hình Cơ quan điện tử quận giai đoạn 2018 - 2020 đảm bảo đúng quy định.

4. Về triển khai kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2018

Xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2018 trên nguyên tắc đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và các nhiệm vụ do Thành phố giao. Hướng dẫn các trường chi chế độ chính sách cho cán bộ chuyên trách CNTT trường.

5. Về tổ chức tuyên truyền và thi tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4

Xây dựng kế hoạch chi tiết tổ chức cuộc thi trình Ban chỉ đạo xem xét phê duyệt.