tin mới nhất

Công tác chỉ đạo triển khai 3 Chương trình công tác toàn khóa của Quận ủy 6 tháng đầu năm 2017
Ngày đăng 13/07/2017 | 16:32 PM  | Lượt xem: 326

6 tháng đầu năm 2017, Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy tiếp tục chỉ đạo triển khai các chương trình công tác của Ban chấp hành Đảng bộ Quận khóa III, nhiệm kỳ 2015-2020 gắn với các chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương và Thành phố, cụ thể hóa bằng các kế hoạch, nhiệm vụ theo năm công tác, với 12 chuyên đề, 14 hội nghị tọa đàm (Chương trình 01); 03 Đề án và các quy trình giải quyết công việc (Chương trình 02); 02 Đề án và một số phương án, kế hoạch (Chương trình 03). Cụ thể:

* Chương trình số 01-CTr/QU về "Đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đảng, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên"

Đã thực hiện 11/12 chuyên đề, tổ chức 13/14 hội nghị toạ đàm. Theo đó, tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng văn bản; rõ nội dung, trách nhiệm, tiến độ triển khai và kiểm soát chặt chẽ, đánh giá đúng kết quả thực hiện. Thường trực, Ban thường vụ Quận ủy quan tâm định hướng nhiệm vụ trọng tâm, cho ý kiến chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc khó khăn đối với các ngành, lĩnh vực, địa phương và tạo sự chủ động cho cơ sở trong triển khai, thực hiện nhiệm vụ. Duy trì nề nếp việc theo dõi thực hiện các văn bản chỉ đạo, kết luận của cấp ủy. Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Thường xuyên kiện toàn, củng cố, nâng cao chất lượng các tổ chức cơ sở đảng.

Tọa đàm "Công tác tuyên truyền, giáo dục, nắm bắt dư luận xã hội trong thanh niên"

Tại các buổi làm việc đầu năm, Thường trực Quận ủy đã chỉ đạo một số cấp ủy, trực tiếp là đồng chí Bí thư, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy 11 phường xây dựng và triển khai 06 chuyên đề chuyên sâu trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác kiểm tra, giám sát, công tác dân vận và công tác giám sát, phản biện xã hội. Đến nay đã có 04/11 phường đã triển khai xong (phường Phúc Đồng, Thạch Bàn, Sài Đồng, Thượng Thanh).

* Chương trình số 02-CTr/QU về "Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm và hoàn thiện mô hình cơ quan điện tử quận và phường"

Duy trì các phần mềm ứng dụng CNTT phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và hoạt động tiếp nhận, giải quyêt TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thực hiện dịch vụ công mức độ 3, 4, hoàn thiện mô hình cơ quan điện tử Quận và phường, mô hình trường học điện tử;  góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, đồng thời mở rộng hình thức, tạo điều kiện để người dân tiếp cận và được đáp ứng tốt nhất các dịch vụ công do Nhà nước cung cấp.  Kết quả triển khai tại Quận được Thành phố đánh giá cao, là cơ sở để áp dụng rộng rãi trong toàn thành phố.

Hoạt động của bộ phận "một cửa" phường Long Biên

Chỉ đạo 3 đảng ủy phường tập trung triển khai Nghị quyết chuyên đề về kỷ cương hành chính, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ công chức gắn với vị trí việc làm và công tác cải cách thủ tục hành chính, mô hình cơ quan điện tử, mô hình một cửa. Đến nay 3/3 đơn vị đã triển khai xong (phường Phúc Đồng, Cự Khối, Đức Giang).

Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị và các địa phương tập trung xây dựng các quy trình điều hành chung và các quy trình nội bộ gắn với chuyên môn nghiệp vụ của từng lĩnh vực cụ thể. Đến nay, cấp quận đã hoàn thiện 191 quy trình nội bộ. Câp phường đã ban hành 272 quy trình nội bộ. Qua đó, nâng cao chất lượng tham mưu, thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị đồng thời là cơ sở để đánh giá sát thực năng lực, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức cấp quận và cơ sở.

Tiếp tục chỉ đạo triển khai các đề án về vị trí việc làm, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức; đổi mới công tác kiểm tra công vụ, đánh giá cán bộ công chức gắn với thi đua, khen thưởng nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm chức danh đảm nhiệm, có phong cách làm việc chuyên nghiệp theo hướng hội nhập.

* Chương trình 03-CTr/QU về "Tập trung đầu tư, hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị, tạo bước đột phá về cảnh quan, môi trường gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị trong các tầng lớp nhân dân"

Quận tiếp tục làm tốt công tác quy hoạch và đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng theo quy hoạch. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản được tập trung chỉ đạo, kiểm soát tiến độ định kỳ. Đến nay tiến độ chuẩn bị đầu tư, thi công và giải ngân vốn cơ bản đáp ứng yêu cầu và tiến độ theo kế hoạch, đặc biệt là một số dự án trọng điểm, các dự án phục vụ khai giải năm học mới và một số dự án dân sinh bức xúc.

Lãnh đạo Quận kiểm tra hiện trường công tác VSMT

Tiếp tục chỉ đạo việc xây dựng và hoàn thiện thiết kế đô thị 08 tuyến đường, xây dựng quy chế quản lý kiến trúc quận Long Biên; đẩy nhanh tiến độ các dự án vườn hoa, cây xanh, hồ nước tạo cảnh quan đô thị, cải thiện môi trường sống của nhân dân. Quan tâm chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ về công tác bảo vệ môi trường, được đông đảo nhân dân hưởng ứng. Tiếp tục triển khai hiệu quả các Đề án, phương án đã được phê duyệt như biển hiệu, biển quảng cáo, khoán quản đô thị, phương án thu giá dịch vụ vệ sinh môi trường, camera an ninh...

Chỉ đạo Đảng ủy phường Sài Đồng triển khai xong chuyên đề về công tác quản lý trật tự đô thị.