tin mới nhất

Những kết quả nổi bật trong công tác tham mưu của các Ban xây dựng đảng, đoàn thể quận 6 tháng đầu năm 2017
Ngày đăng 14/07/2017 | 10:06 AM  | Lượt xem: 484

6 tháng đầu năm 2017, các Ban xây dựng Đảng, VPQU, TTBDCT, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội Quận đã tập trung thực hiện nghiêm túc kết luận của Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy về nhiệm vụ trọng tâm năm 2017.

Những nhiệm vụ đều được các đơn vị chủ động thực hiện đảm bảo tiến độ thời gian và đạt được những kết quả cụ thể trong công tác tham mưu:

Tham mưu tổ chức các hoạt động mừng đảng, mừng xuân, đón tết cổ truyền dân tộc năm 2017; các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước 6 tháng đầu năm 2017; tuyên truyền, phát động phong trào thi đua, đổi mới công tác nắm bắt, giải quyết và định hướng dư luận xã hội gắn với trách nhiệm của các cấp, các ngành, các địa phương. Gắn thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW với giải quyết các vấn đề nổi cộm ngay tại cơ sở. Chú trọng giám sát việc thực hiện kế hoạch tu dưỡng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động nhất là cá nhân người đứng đầu.

Chuẩn bị tốt các nội dung tiếp đoàn làm việc của Thường trực Thành ủy với Quận và các đoàn khảo sát, kiểm tra, giám sát của Trung ương, Thành phố về công tác tổ chức, tuyên giáo, dân vận, mặt trận. Kịp thời tham mưu Quận đề xuất, kiến nghị với Trung ương, Thành phố tháo gỡ khó khăn và bổ sung cơ chế cũng như định hướng phát triển cho Quận trong năm 2017 và các năm tiếp theo.

Thành phố khảo sát công tác tuyên giáo và thực hiện QCDC tại quận Long Biên

Tham mưu triển khai các chương trình, kế hoạch công tác của Quận ủy; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 trong toàn hệ thống chính trị từ quận tới cơ sở. Tập trung xây dựng và tổ chức thực hiện các chuyên đề, đề án thực hiện 03 Chương trình công tác của Ban chấp hành Đảng bộ Quận khoá III năm 2017 gắn với triển khai 08 chương trình công tác của Thành uỷ khoá XVI, "Năm kỷ cương hành chính 2017", "Năm trật tự văn minh đô thị" với 12 chuyên đề, 14 hội nghị tọa đàm (Chương trình 01); 03 Đề án và các quy trình giải quyết công việc (Chương trình 02); 02 Đề án và một số phương án, kế hoạch (Chương trình 03). Riêng chương trình 01 của Quận ủy đã triển khai thực hiện 11/12 chuyên đề, tổ chức 13/14 hội nghị toạ đàm. Kịp thời văn bản hoá 44 kết luận sau cuộc họp. Ban hành 04 thông tri và 05 chỉ thị tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đối với một số nhiệm vụ khó, trọng tâm.  

Tọa đàm thực hiện Chương trình 01 Quận ủy của Hội LHPN

Tổ chức sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết thiết thực hiệu quả: 5 năm thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU của Thành ủy về tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; 15 năm thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị (khoá IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Hội Cựu Chiến binh; 15 năm thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về công tác tôn giáo; 5 năm thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị (khoá X) về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội giai đoạn 2011-2020; 10 năm thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá X) về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; 10 năm thực hiện nghị quyết số 15-NQ/TW của BCH Trung ương (khóa X) về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị; Kết luận số 64-KL/TW, ngày 28/5/2013 của BCH Trung ương (khóa XI) một số vấn đề về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị từ trung ương tới cơ sở; sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 11-CT/TU của Thành uỷ Hà Nội (khoá XV) về "Tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới trên địa bàn Thành phố Hà Nội"; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH.

Đổi mới công tác nắm bắt và định hướng dư luận xã hội gắn với trách nhiệm của người đứng đầu. Gắn thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW với giải quyết các vấn đề nổi cộm ngay tại cơ sở. Hướng dẫn xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện cá nhân thực hiện tinh thần NQTW 4 về xây dựng Đảng và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Chú trọng giám sát việc thực hiện kế hoạch tu dưỡng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động nhất là cá nhân người đứng đầu. Tham mưu tổ chức thành công vòng sơ khảo, chung khảo hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2017. Triển khai quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan thuộc thành phố Hà Nội; quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thủ đô.

Tham mưu thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức: xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức theo chức danh nghề nghiệp tại cơ quan Đảng, MTTQ, các tổ chức CT-XH Quận với 47 vị trí và 80 biên chế theo phê duyệt của Thành ủy. Rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy 04 đơn vị sự nghiệp theo quyết định của Thành phố. Tham mưu thành lập Ban chỉ đạo thực hiện chủ trương chấm dứt hoạt động của Hội Nông dân; triển khai phương án khoán xe công theo chỉ đạo của thành phố.

Thành lập công đoàn cơ sở và bàn giao công đoàn cơ sở khối trường học

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 09-NQ/TU của Thành uỷ. Đã khảo sát 05 doanh nghiệp; hướng dẫn 03 đơn vị thành lập chi bộ đảng; thành lập 19 tổ chức công đoàn với 1.293 đoàn viên; 03 chi hội Phụ nữ với 70 hội viên; 09 tổ chức đoàn thanh niên cơ sở với 497 đoàn viên. Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ diện Ban thường vụ Thành ủy quản lý. Phê duyệt bổ sung quy hoạch cấp uỷ, cán bộ lãnh đạo, quản lý Quận và cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại: 23 cán bộ, luân chuyển 04 cán bộ. Kết nạp 114 đảng viên mới. Chuyển đảng chính thức 134 đảng viên. Tiếp nhận, chuyển sinh hoạt Đảng cho 474 lượt đảng viên. Tham mưu chỉ đạo cơ sở trao tặng 2.614 Huy hiệu đảng đợt 03/02, 19/5. Thực hiện nề nếp công tác đánh giá cán bộ, công chức hàng tháng và đánh giá kết quả thi đua cơ sở 6 tháng đầu năm 2017. Tiếp tục triển khai Đề án "Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức quận Long Biên giai đoạn 2016-2020". Đã tổ chức 49 lớp theo kế hoạch với 13.087 lượt học viên, đạt 58.9% so với kế hoạch năm 2017; 05/18 lớp theo đề án với  333 lượt học viên.

Lớp bồi dưỡng văn hóa công sở tại TTBDCT Quận

Tham mưu thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát của Quận ủy, UBKT Quận ủy đảm bảo tiến độ theo kế hoạch. Trong 6 tháng đầu năm 2017, Quận ủy đã kiểm tra công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đối với 03 tổ chức đảng và giám sát thực hiện chương trình 02-CTr/QU đối với 03 TCCSĐ và 06 đảng viên. UBKT Quận uỷ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 02 tổ chức đảng và 04 đảng viên; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 06 cấp ủy, 05 UBKT Đảng ủy; Kiểm tra công tác thi hành kỷ luật trong Đảng đối với 02 tổ chức đảng; Giám sát đối với 02 tổ chức đảng và 06 đảng viên; Giải quyết 01 đơn tố cáo đối với 02 đảng viên; Kiểm tra công tác quản lý tài chính Đảng đối với 06 tổ chức đảng.

Kiểm tra công tác phòng chống tham nhũng tại TCCSĐ

Tham mưu chỉ đạo, giám sát chặt chẽ việc thực hiện 6 quy chế dân chủ ở cơ sở, phối hợp với các ngành trong triển khai "Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp uỷ, người đứng đầu chính quyền các cấp đối với nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội". Chuẩn bị các nội dung tổ chức thi "Dân Vận khéo" năm 2017. Công tác tôn giáo được chú trọng, kịp thời nắm bắt, giải quyết những vấn đề phát sinh.

MTTQ và các đoàn thể tập trung tham mưu triển khai các phong trào, cuộc vận động thực hiện "Năm kỷ cương hành chính 2017" gắn với việc kế hoạch thực hiện 3 chương trình toàn khoá năm 2017; triển khai thực hiện 02 bộ quy tắc ứng xử Thành phố ban hành; giám sát thực hiện kế hoạch tu dưỡng của cán bộ, đảng viên, công chức. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền trong triển khai, thực hiện nhiệm vụ chính trị đặc biệt trong lĩnh vực trật tự đô thị, vệ sinh môi trường. Đổi mới, nâng cao chất lượng Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2017 với nội dung "Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh". Tiếp tục nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị. Tuyên truyền vận động hơn 1,3 tỷ đồng ủng hộ quỹ "Đền ơn đáp nghĩa". Đã hỗ trợ kinh phí xây, sửa 23 nhà tình nghĩa với tổng số tiền hơn 1.2 tỷ đồng. Trích quỹ "Vì người nghèo" để hỗ trợ xây sửa 14 nhà đại đoàn kết với tổng kinh phí là 730 triệu đồng. Tổ chức thành công Đại hội Đoàn Thanh niên và Đại hội Hội cựu chiến binh cấp cơ sở và quận nhiệm kỳ 2017-2022. Chỉ đạo tổ chức Đại hội Công đoàn cấp cơ sở hướng tới đại hội công đoàn cấp Quận nhiệm kỳ 2018-2023.