tin mới nhất

Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Ủy ban MTTQ và các đoàn thể quận 9 tháng đầu năm 2017
Ngày đăng 10/10/2017 | 09:55 AM  | Lượt xem: 382

9 tháng đầu năm 2017, Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội quận Long Biên đạt được một số kết quả nổi bật, cụ thể:

Chỉ đạo thành công Đại hội điểm Đoàn Thanh niên Quận và 49/49 cơ sở Đoàn; Đại hội Cựu Chiến binh Quận và 16/16 Hội Cựu Chiến bình cơ sở, nhiệm kỳ 2017-2022.

Chỉ đạo Đại hội công đoàn các cấp hướng tới Đại hội Công đoàn Quận Long Biên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2018-2023. Đến nay, đã có 245/245 đơn vị tổ chức Đại hội, hội nghị công đoàn theo quy định.

Đại hội Đoàn thanh niên và Đại hội Hội CCB Quận, nhiệm kỳ 2017-2022

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng đối với MTTQ và các đoàn thể chính trị từ quận đến cơ sở trong thực hiện Quyết định số 217,218 của Bộ chính trị và giám sát việc thực hiện 6 QCDC giữa các ngành, đảm bảo có trọng tâm trọng điểm, rõ đầu mối, trách nhiệm, không chồng chéo.

Chỉ đạo MTTQ quận phối hợp với UBND quận tổ chức 302 hội nghị đại biểu nhân dân tổ dân phố, 14 hội nghị đại biểu nhân dân cấp phường với chủ đề "Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh", với sự tham gia của 42.557 đại biểu dự họp, tổng hợp 1.775 ý kiến phát biểu. Phát huy  tinh thần dân chủ, các ý kiến chủ yếu tập trung đưa ra biện pháp nâng cao chất lượng xây dựng tổ dân phố văn hóa, gia đình văn hóa gắn với việc thực hiện năm trật tự văn minh đô thị.

Hội nghị MTTQ và các đoàn thể đánh giá công tác giám sát việc thực hiện QCDC trong các lĩnh vực

Tập trung chỉ đạo triển khai có hiệu quả các hội nghị tọa đàm về công tác kiểm tra, giám sát của MTTQ và các đoàn thể; việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị. Qua đó đã tuyên truyền chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước, các quy định của địa phương để nhân dân hiểu, tham gia và cùng giám sát việc thực hiện.

Chỉ đạo triển khai Quyết định 2200 của Thành ủy về "Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền các cấp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội". Tổ chức Hội nghị toạ đàm nâng cao chất lượng đối thoại giữa người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền với MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân trên địa bàn quận.

Hội nghị triển khai quyết định 2200 của Thành ủy

Chỉ đạo MTTQ và các đoàn thể triển khai giám sát cán bộ, đảng viên về việc thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và 02 bộ quy tắc ứng xử của Thành phố. Chỉ đạo Đoàn thanh niên tổ chức tọa đàm đảng viên trẻ với thực hiện nghị quyết TW 4 (khóa XII).

Định hướng hoạt động của Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội bám sát nhiệm vụ chính trị của Quận và cơ sở. Phát động phong trào thi đua, tích cực hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", thực hiện "Năm kỷ cương hành chính". 14 mô hình câu lạc bộ tự nguyện về VSMT tại 14 phường mới được thành lập, 14 tổ giám sát của MTTQ phường, 290 tổ phụ nữ tự quản về vệ sinh môi trường đã hoạt động hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức của người dân. Đoàn thanh niên tập trung triển khai có hiệu quả phong trào "Xung kích phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô", "Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp" và "Tôi yêu Hà Nội"…

Hoàn thành kế hoạch năm 2017 về phát triển tổ chức đoàn thể khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước: thành lập mới 13 tổ chức công đoàn với 1.293 đoàn viên; 04 chi Hội phụ nữ cơ sở với 812 đoàn viên; 09 tổ chức Đoàn Thanh niên với 429 đoàn viên.