tin mới nhất

Phong trào thi đua Dân vận khéo trên địa bàn quận Long Biên
Ngày đăng 11/10/2017 | 08:29 AM  | Lượt xem: 444

Nhân kỷ niệm 87 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn quận Long Biên tích cực đẩy mạnh thực hiện hiệu quả phong trào thi đua Dân vận khéo.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định về công tác dân vận: "Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công". Qua thực tiễn, phong trào thi đua "Dân vận khéo" trong những năm qua đã khẳng định đây là một chủ trương đúng đắn, kịp thời, có tác dụng tích cực, với sức sống lan tỏa trong cộng đồng, được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khẳng định, chỉ đạo trực tiếp trong Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03 tháng 6 năm 2013 về đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo" gắn với việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ chính trị về "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và các phong trào do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị phát động. Phong trào thi đua "Dân vận khéo" đã được các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức trong hệ thống chính trị và các lực lượng làm công tác dân vận quận Long Biên quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện. Đảng viên, công chức, viên chức, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang gương mẫu đi đầu trong các phong trào. Do vậy, phong trào đã thực sự đi vào đời sống xã hội trong nhân dân, phát huy quyền làm chủ, tính tích cực trong các tầng lớp nhân dân; huy động được nhiều nguồn lực góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, an ninh, quốc phòng; tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Trong những năm qua phong trào thi đua "Dân vận khéo" được nhiều địa phương, đơn vị trên địa bàn quận thường xuyên thực hiện, đã có nhiều cách làm hay sáng tạo mang lại hiệu quả thiết thực, nhiều mô hình "Dân vận khéo" đã được nhân rộng, mỗi năm có hàng trăm mô hình "Dân vận khéo" đăng ký thực hiện và có nhiều mô hình được đánh giá có tính sáng tạo, cách làm hiệu quả, xứng đáng được nhân rộng ra toàn quận áp dụng thực hiện, các mô hình thực hiện hiệu quả đã và đang có sức lan tỏa mạnh trên các lĩnh vực của đời sống xã hội như mô hình thực hiện trên lĩnh vực tuyên truyền, vận động thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ... Thông qua thực hiện phong trào, nâng cao được nhận thức, trách nhiệm công tác dân vận của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, huy động được cả hệ thống chính trị trong thực hiện công tác dân vận theo phương châm: "Óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm"; "Sâu sát cơ sở, gần dân, trọng dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm với dân" và "Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin". Các phong trào thi đua "Dân vận khéo" những năm qua đã được các cấp ủy đảng, chính quyền khẳng định, phong trào đã góp phần tích cực trong phát triển kinh tế, văn hóa, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần làm cho cuộc sống của người dân ngày càng tốt hơn. Một số mô hình thực hiện có hiệu quả được cấp ủy, chính quyền biểu dương, khen thưởng và tuyên truyền ra toàn quận áp dụng trong những năm vừa qua (Giai đoạn 2011-2013: Có 5 mô hình được biểu dương, khen thưởng; Năm 2014: Có 03 mô hình được biểu dương, khen thưởng; Năm 2015: Có 07 mô hình được biểu dương, khen thưởng; Năm 2016: Có 09 mô hình được biểu dương, khen thưởng).

Năm 2017 đã có 171 cá nhân, 270 tập thể đăng ký thực hiện phong trào; trong đó nhiều mô hình được đánh giá có tính sáng tạo, cách làm hiệu quả, có sức lan tỏa, xứng đáng được nhân rộng ra toàn quận như "Mô hình phụ nữ tự quản về vệ sinh môi trường" của chi hội phụ nữ phường Ngọc Lâm; "Vận động nông dân xây dựng mô hình HTX kiểu mới, chuyển đổi cơ cấu sản xuất, cây trồng áp dụng KH KT" của chi bộ TDP số 6 phường Giang Biên; "Tham gia tuyên truyền, phổ biến việc thực hiện các thủ tục hành chính triển khai dịch vụ công mức độ 3, 4 đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn Quận Long Biên" của cán bộ, công chức Văn phòng HĐND& UBND quận...

Cũng trong năm 2017, Quận ủy đã tổ chức hội thi "Dân vận khéo" khối phường quận Long Biên nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân về vị trí, vai trò công tác Dân vận; Tạo diễn đàn trao đổi, học hỏi kinh nghiệm về thực hiện công tác dân vận; Tuyên truyền, phổ biến các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hiện quy chế dân chủ cũng như 6 quy chế dân chủ do quận ban hành; Đồng thời, nhằm giới thiệu và nhân rộng các điển hình, mô hình dân vận khéo đã thực hiện trên địa bàn quận Long Biên trong những năm vừa qua; Ban tổ chức hội thi đã lựa chọn và trao giải nhất cho đội thi của phường Giang Biên; 02 giải nhì thuộc về đội thi của phường Ngọc Lâm, phường Ngọc Thụy; 03 giải ba thuộc về đội thi của phường Việt Hưng, Phúc Lợi, Thạch Bàn và 08 giải quyết khích dành cho các đội tham gia.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc triển khai thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" cũng còn những tồn tại, hạn chế như: Một số cấp ủy, chính quyền, đoàn thể cơ sở chưa quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện một cách bài bản; còn một số địa phương chưa chủ động trong việc nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả; một số mô hình "Dân vận khéo" đã đăng ký thực hiện nhưng hoạt động chưa rõ nét, hiệu quả chưa cao.

Để thực hiện mục tiêu trên, các cấp ủy, chính quyền từ quận đến cơ sở, các đơn vị đóng trên địa bàn quận cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung biện pháp sau đây:

1.  Thường xuyên quán triệt, giáo dục quan điểm "Dân vận khéo" của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Quán triệt sâu sắc các và thực hiện có hiệu quả nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của trên về công tác dân vận  phong trào thi đua "dân vận khéo": Việc quán triệt, giáo dục quan điểm "Dân vận khéo" của Chủ tịch Hồ Chí Minh phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, phù hợp với thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị, gắn với việc học tập, bồi dưỡng của cán bộ, đảng viên; tập huấn nghiệp vụ; sinh hoạt, nói chuyện chuyên đề; sơ, tổng kết về công tác dân vận… nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, phong cách quần chúng của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động. Đồng thời gắn với quán triệt, thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng về công tác dân vận, đặc biệt là thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI) về "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới". Làm cho cấp ủy, chính quyền, cán bộ chủ trì các cấp xác định rõ trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện phong trào thi đua ở cơ quan, đơn vị với nội dung, biện pháp phù hợp. Thường xuyên kiện toàn, bổ sung kịp thời quy chế công tác dân vận của Đảng ủy để lãnh đạo, tổ chức thực hiện công tác dân vận và phong trào thi đua được thống nhất, đi vào nền nếp.

2. Thường xuyên bồi dưỡng phương pháp "Dân vận khéo" cho đội ngũ cán bộ, các cấp, nhất là cấp ủy viên phụ trách công tác dân vận và cán bộ làm công tác dân vận ở cơ sở: Trước hết, cần xây dựng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên về phong cách "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân", bám sát nhiệm vụ cơ quan, địa phương. Tập trung bồi dưỡng nâng cao trình độ và vận dụng linh hoạt, sáng tạo các bước của công tác dân vận, đặc biệt là phương pháp tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định ở địa phương; vận động, thuyết phục nhân dân hưởng ứng, tham gia phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, quốc phòng, phong trào "xóa đói, giảm nghèo", "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"… Gắn kết quả thực hiện phong trào thi đua với kết quả hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị làm tiêu chí trong đánh giá tổ chức đảng, cán bộ lãnh đạo của đơn vị.

3. Phát huy vai trò của cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan chính trị, cán bộ chính trị và toàn thể cán bộ, đảng viên trong thực hiện phong trào thi đua: Cấp ủy, tổ chức đảng trực tiếp lãnh đạo công tác dân vận và phong trào thi đua "dân vận khéo", vì vậy, phải xác định chủ trương, biện pháp cụ thể cho từng thời gian nhất định; giao trách nhiệm dân vận cụ thể cho cấp ủy viên phụ trách công tác dân vận và cán bộ, đảng viên; lãnh đạo chính quyền, đoàn thanh niên, hội phụ nữ cùng tiến hành công tác dân vận. Thường xuyên rà soát sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện và giám sát việc thực hiện Quy chế công tác dân vận. Gắn hiệu quả công tác dân vận với kết quả hoạt động lãnh đạo của cấp ủy đảng, trách nhiệm điều hành của người lãnh đạo và kết quả bình xét, phân loại tổ chức đảng, đảng viên; khắc phục các biểu hiện xem nhẹ công tác dân vận, coi dân vận là việc của cơ quan chính trị và cán bộ dân vận. Phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng và Hội đồng quân nhân trong phong trào thi đua ở cơ quan, đơn vị.

4. Đẩy mạnh việc đổi mới nội dung, hình thức của MTTQ và các đoàn thể thực hiện công tác dân vận, vận dụng linh hoạt các hình thức, phương pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn: Đây là vấn đề có tính then chốt trong việc cụ thể hóa yêu cầu đổi mới công tác dân vận. Phương pháp dân vận là phải "khéo", phải thể hiện được tính khoa học, tính đảng, vừa phải thể hiện nghệ thuật tác động vào con người. Do vậy, phải thường xuyên đổi mới hình thức, phương pháp dân vận theo phương châm gần dân, sát dân, thực hiện phong cách dân vận của Bác Hồ, đó là "óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói tay làm", làm cho nhân dân hiểu, dân tin và chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước có sức đề kháng miễn dịch với sự dụ dỗ, mua chuộc, lôi kéo, kích động, tuyên truyền, mị dân gây mất đoàn kết. Chủ động tham mưu giải quyết các điểm nóng, vụ việc phức tạp, cần hết sức khéo léo, tuân thủ đúng pháp luật, đúng nguyên tắc, cơ chế và chức năng, nhiệm vụ được quy định, không để các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc, vu cáo.

5. Xây dựng và nhân rộng mô hình "Dân vận khéo": Để xây dựng được mô hình "Dân vận khéo" đòi hỏi cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo các đơn vị phải có chủ trương, kế hoạch sát thực tế và thực hiện chặt chẽ các khâu, các bước: Lựa chọn mô hình; dự kiến nhân sự; bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, phương pháp dân vận; các điều kiện cần thiết cho công tác dân vận; tổ chức rút kinh nghiệm; học tập, vận dụng để nhân rộng mô hình. Đồng thời thường xuyên làm tốt công tác biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến, gương "người tốt, việc tốt" để phong trào thi đua có sức lan tỏa rộng khắp, góp phần xây dựng quận Long Biên ngày càng văn minh và hiện đại.