tin mới nhất

Kết quả đạt được trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy phường Phúc Đồng 9 tháng đầu năm 2019
Ngày đăng 21/09/2019 | 10:12  | Lượt xem: 3194

Công tác kiểm tra, giám sát có vai trò rất to lớn, là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng, một bộ phận quan trọng của công tác xây dựng Đảng. Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát nên ngay từ đầu năm 2019, Đảng uỷ, Uỷ ban kiểm tra (UBKT) Đảng ủy phường Phúc Đồng đã tập trung nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát theo hướng có trọng tâm, trọng điểm.

Căn cứ chương trình công tác năm 2019 của Ban chấp hành Đảng bộ phường, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy đã xây dựng Kế hoạch kiểm tra, giám sát đối với các chi bộ. Chỉ đạo các chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường xây dựng Kế hoạch kiểm tra, giám sát tập trung về việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên, việc thực hiện nghị quyết của chi bộ, nhiệm vụ do chi bộ phân công. Bên cạnh đó, hàng quý, Đảng ủy phường tổ chức giao ban công tác kiểm tra, giám sát để các chi bộ báo cáo những vướng mắc trong việc kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng cấp dưới. Từ đó, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy phường đánh giá những ưu điểm, tồn tại, hạn chế, đề ra những phương hướng và giải pháp phù hợp trong công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ, giúp chi bộ ngày càng trong sạch vững mạnh.

Ảnh: Đảng uỷ giám sát chi bộ 2, 3

Trong 9 tháng đầu năm 2019, Đảng ủy đã tiến hành 02 cuộc kiểm tra, 03 cuộc giám sát đạt 100% kế hoạch giao. Kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện kế hoạch của Đảng ủy phường về thực hiện Chương trình số 03-CTr/QU ngày 15/10/2015 của Quận ủy Long Biên, trong đó tập trung vào công tác xây dựng nếp sống văn minh đô thị trong nhân dân, thực hiện chủ đề của quận “Hành động vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp - văn minh” đối với chi bộ tổ dân phố số 1,4,5,6,7; Kiểm tra đối với chi bộ Cơ quan, Công an, chi bộ tổ dân phố số 4, 5, 9 về công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Kế hoạch số 123-KH/ĐU, ngày 14/01/2019 của Đảng uỷ phường về thực hiện Chương trình số 01-CTr/QU của Quận ủy năm 2019; Giám sát đối với chi bộ tổ dân phố số 8, chi bộ trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Mầm non Phúc Đồng và chi bộ trường mầm non Tân Mai về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; Giám sát đối với Cấp uỷ chi bộ Cơ quan và đồng chí cấp uỷ viên phụ trách lĩnh vực bộ phận một cửa về công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính một cửa; Giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ về thực hiện 6 Quy chế dân chủ trong các loại hình mới; việc thực hiện vai trò của tổ Dân vận ở tổ dân phố trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đối với chi bộ 2, 3.

Ảnh: UBKT Đảng uỷ Kiểm tra các chi bộ về thu nộp đảng phí

UBKT Đảng ủy đã thực hiện 02 cuộc kiểm tra, 02 cuộc giám sát, đạt 100% kế hoạch. Kiểm tra đối với chi bộ 1, 8, 10, chi bộ Công an về việc xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát của chi bộ; Kiểm tra đối với chi bộ trường mầm non Phúc Đồng, trường Tiểu học, Trung học cơ sở, chi bộ tổ 7 về việc sử dụng, ghi chép sổ thu, nộp đảng phí và các nguồn thu khác của chi bộ năm 2018 và 3 tháng đầu năm 2019; Giám sát đối với chi bộ Tổ dân phố số 2, 3, 6, 9, 10 về việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phân công nhiệm vụ cho đảng viên năm 2019; Giám sát đảng viên trong đó có cả đảng ủy viên cùng cấp trong việc rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, thực hiện các kết luận, nghị quyết của đảng ủy phường và nhiệm vụ được phân công.

Qua kiểm tra, giám sát Đảng ủy, UBKT Đảng ủy đã chỉ ra những ưu điểm, những tồn tại, hạn chế của các chi bộ. Từ đó, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy có những định hướng giúp chi bộ khắc phục những tồn tại, hạn chế để đạt được kết quả tốt hơn, góp phần cho công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng tại Đảng bộ phường Phúc Đồng.

Ảnh: Hội nghị toạ đàm

Đảng ủy phường cũng đã xây dựng báo cáo đề dẫn và tổ chức hội nghị toạ đàm “Những giải pháp để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tổ dân phố và chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ” trực thuộc Đảng uỷ phường. Qua đó đã góp phần từng bước làm chuyển biến và nâng cao chất lượng sinh hoạt, chất lượng kiểm tra, giám sát của chi bộ. 9 tháng đầu năm, đã có 16/16 chi bộ giám sát thường xuyên tại hội nghị chi bộ thường kỳ đối với 588 đảng viên về thực hiện nhiệm vụ được phân công, nhiệm vụ đảng viên, thực hiện chế độ sinh hoạt đảng, thực hiện quy chế dân chủ; thực hiện kế hoạch tu dưỡng. Có 10 chi bộ tổ chức kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với 16 đảng viên về việc thực hiện nhiệm vụ được phân công về công tác vệ sinh môi trường, trật tự đô thị, trật tự xây dựng; việc thực hiện thu chi đảng phí; việc thực hiện Chương trình 03-Ctr/QU gắn với việc thực hiện chủ đề năm, việc thực hiện theo kế hoạch tu dưỡng cá nhân…

Công tác kiểm tra, giám sát luôn được Đảng ủy, UBKT Đảng ủy quan tâm, chú trọng. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy có nhiều chuyển biến mới, chủ động, kịp thời hơn, bám sát tình hình thực tiễn và công tác xây dựng Đảng. Chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát chuyển biến rõ rệt. Tuy nhiên, thực tế công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng trong Đảng bộ phường Phúc Đồng vẫn còn nhiều vấn đề bất cập: Một số chi bộ chưa nhận thức đầy đủ vị trí, vai trò của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; đồng chí phụ trách công tác kiểm tra của chi bộ chủ yếu là kiêm nhiệm nên hoạt động kiểm tra, giám sát chưa thực sự sâu sát và vì là kiêm nhiệm nên các đồng chí đó đều không được hưởng bất kỳ chế độ chính sách nào; Việc lưu trữ hồ sơ kiểm tra, giám sát của chi bộ chưa đảm bảo.

Để nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát trong 3 tháng cuối năm 2019, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy cần tập trung làm tốt các nội dung sau:

Thứ nhất  Đảng ủy, UBKT Đảng ủy, các chi bộ nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, coi đó là nhiệm vụ thường xuyên trong công tác chỉ đạo của cấp ủy, chi bộ. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tuyên truyền quán triệt, nghiên cứu các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng.

Thứ hai, chỉ đạo chi bộ tập trung kiểm tra, giám sát đảng viên, trong đó tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên, việc thực hiện nghị quyết của chi bộ, nhiệm vụ do chi bộ phân công. Các chi bộ cần xác định kiểm tra, giám sát đảng viên là nhiệm vụ quan trọng của chi bộ để xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh

Thứ ba, tập trung thực hiện tiến độ kiểm tra, giám sát: Đảng uỷ còn 01 cuộc, UBKT còn 01 cuộc (đã công bố Quyết định kiểm tra, giám sát); Hoàn thành kế hoạch công tác năm 2019; thi đua chào mừng kỷ niệm 71 năm ngày thành lập ngành kiểm tra của Đảng (16/10/1948-16/10/2019)