tin mới nhất

Kết quả nổi bật trong công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2019 của Đảng bộ phường Ngọc Thụy
Ngày đăng 17/07/2019 | 16:49  | Lượt xem: 120

Nhận thức sâu sắc về vai trò của việc kiểm tra, giám sát (KTGS) và giữ gìn kỷ luật trong Đảng, nên Đảng ủy phường Ngọc Thụy luôn coi trọng và quan tâm thực hiện tốt công tác KTGS, vì vậy đã góp phần quan trọng nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Nhận thức sâu sắc về vai trò của việc kiểm tra, giám sát (KTGS) và giữ gìn kỷ luật trong Đảng, nên Đảng ủy phường Ngọc Thụy luôn coi trọng và quan tâm thực hiện tốt công tác KTGS, vì vậy đã góp phần quan trọng nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Năm 2019 thực hiện hướng dẫn của UBKT Quận ủy Long Biên, chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy phường nhiệm kỳ 2015 - 2020 và tình hình thực tế của Đảng bộ phường; ngay từ đầu năm UBKT Đảng ủy đã tập trung xây dựng, ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát chuyên đề năm đảm bảo rõ nội dung, thời gian thực hiện, đối tượng được kiểm tra hoặc giám sát và triển khai tới các chi bộ kịp thời, đồng thời hướng dẫn các chi bộ xây dựng và thực hiện theo kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2019.

Công tác kiểm tra, giám sát năm 2019 được Đảng ủy, UBKT Đảng ủy, chi bộ quan tâm lãnh đạo, thực hiện; phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Đảng ủy viên phụ trách các chi bộ; Cung cấp toàn bộ tài liệu có liên quan như: Chuyên đề, hướng dẫn, các mẫu hồ sơ Kiểm tra, giám sát tới 100% chi bộ trực thuộc để tổ chức thực hiện. Hết quý I/2019, Đảng ủy phường đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác Kiểm tra, giám sát với Bí thư chi bộ, chi ủy viên phụ trách công tác Kiểm tra, giám sát để kịp thời đánh giá kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra các giải pháp, nghiệp vụ công tác Kiểm tra, giám sát đảng viên. Chỉ đạo Ủy ban kiểm tra Đảng ủy phân công Ủy viên Ủy ban kiểm tra phụ trách, theo dõi về công tác Kiểm tra, giám sát đối với các chi bộ; Hướng dẫn 50 chi bộ trực thuộc bổ sung kế hoạch Kiểm tra, giám sát đối với đảng viên năm 2019 và tổ chức thực hiện Kiểm tra, giám sát đảng viên theo đúng hướng dẫn.

Sơ kết 6 tháng đầu năm

Công tác phối hợp giữa thành viên các đoàn kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, UBKT Đảng với cấp ủy chi bộ và đồng chí bí thư, phó bí thư chi bộ được chặt chẽ, cởi mở, dân chủ, đúng quy định. Công tác thẩm tra, xác minh, giải quyết đơn thư và kiểm tra, giám sát chuyên đề của Đảng ủy, Ban thường vụ, UBKT Đảng ủy được coi trọng, khách quan và đúng quy trình. Việc lập và lưu trữ hồ sơ kiểm tra, giám sát chuyên đề, hồ sơ giải quyết đơn thư được đầy đủ, kịp thời.

50/50 chi bộ đã xây dựng, ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát cấp ủy viên cùng cấp và đảng viên chi bộ; đồng thời đã bám sát kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2018 để tổ chức thực hiện và cơ bản đảm bảo kế hoạch đề ra. Việc tổ chức giám sát chuyên đề đối với đảng viên được một số chi bộ thực hiện nghiêm túc, bài bản. Chế độ thông tin báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ với Đảng ủy phường hàng quý cơ bản đầy đủ.

Hàng tháng Đảng ủy, Ban thường vụ Đảng ủy và UBKT Đảng ủy phường đều bám sát kế hoạch năm đã ban hành để tổ chức thực hiện đảm bảo tiến độ, các nội dung kiểm tra, giám sát đều hoàn thành và hoàn vượt số lượng theo kế hoạch năm 2019 đề ra.

6 tháng đầu năm 2019, Đảng ủy phường đã tổ chức 1 hội nghị tọa đàm về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát tại các chi bộ trực thuộc Đảng ủy phường giai đoạn 2017 - 2020” nhằm thống nhất về mục đích, yêu cầu, nội dung, phương pháp tiến hành các cuộc kiểm tra, giám sát ở các chi bộ trực thuộc Đảng ủy phường. Đảng ủy, Ban thường vụ và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường đã tổ chức 5 cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với 14 chi bộ và 6 đảng viên (đạt 100-150% kế hoạch năm 2019), trong đó: Đảng ủy, Ban thường vụ Đảng ủy phường đã tổ chức 02 cuộc kiểm tra đối với 06 chi bộ (vượt kế hoạch 2 chi bộ); tổ chức 03 cuộc giám sát chuyên đề đối với 8 chi bộ, 06 đảng viên, (vượt kế hoạch  02 chi bộ và 2 đảng viên). Ủy ban kiểm tra Đảng ủy phường đã tổ chức 01 cuộc kiểm tra đối với 4 chi bộ (đạt 200% so với kế hoạch năm); tổ chức 02 cuộc giám sát chuyên đề đối với 7 chi bộ (tăng 03 chi bộ, đạt 150% so với kế hoach năm 2019).

Các chi bộ trực thuộc đã tổ chức giám sát thường xuyên bằng hình thức trực tiếp đối với 123 lượt cấp ủy viên và đảng viên về thực hiện nhiệm vụ được phân công, nhiệm vụ đảng viên; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và thực hiện quy chế dân chủ, vệ sinh môi trường và thu nộp đảng phí; trong đó có 23 chi bộ giám sát thực hiện nhiệm vụ được phân công, nhiệm vụ đảng viên đối với 96 đảng viên, 3 chi bộ giám sát thực hiện quy chế dân chủ đối với 3 đảng viên, 1 chi bộ giám sát việc thực hiện trật tự đô thị đối với 1 đảng viên, 1 chi bộ giám sát thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ đối với 1 đảng viên, 12 chi bộ giám sát 20 đảng viên về học tập Nghị quyết, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, nghe thời sự; 2 chi bộ giám sát việc thu nộp đảng phí đối với 2 đảng viên. Công tác giám sát chuyên đề được thực hiện nghiêm, đảm bảo theo kế hoạch 17 chi bộ giám sát chuyên đề đối với 23 đảng viên về thực hiện nhiệm vụ được giao; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. 03 chi bộ đã kiểm tra chuyên đề đối với 05 đảng viên, trong đó: Chi bộ trường tiểu học Ngọc Thụy kiểm tra đối với 02 đảng viên về thực hiện quy chế hoạt động, chế độ sinh hoạt, nghe thời sự, học tập nghị quyết, đóng đảng phí. Chi bộ TDP 26 kiểm tra việc thu nộp đảng phí đối với 01 đảng viên, Chi bộ TDP 35 kiểm tra đối với 02 đảng viên thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ.

Một số hình ảnh kiểm tra, giám sát tại các chi bộ:

Thông qua việc thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng tại Đảng bộ phường Ngọc Thụy đã giúp các cấp ủy, chi bộ và đảng viên trong Đảng bộ phường phát huy, nhân rộng những ưu điểm, kịp thời khắc phục nhũng tồn tại chế trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của từng chi bộ và đảng viên góp phần quan trọng trong việc xây dựng chi bộ, Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Để tiếp tục chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng tại Đảng bộ phường Ngọc Thụy 6 tháng cuối năm và cả năm 2019, Đảng ủy phường xác định một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là: Đảng ủy phường tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc chuyên đề của UBKT Quận ủy Long Biên “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ trực thuộc Đảng ủy phường giai đoạn 2017 – 2020” tới các chi bộ và đảng viên.

Hai là: Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường và các chi bộ trực thuộc rà soát kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2019; tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát theo kế hoạch và tình hình thực tiễn của chi bộ, đảm bảo hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch năm 2019 trước 15/11/2019.

Ba là: Tăng cường công tác giám sát thường xuyên nhằm phát hiện kịp thời và kiểm tra đối với tổ chức Đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Tăng cường công tác giám sát việc thực hiện kế hoạch tu dưỡng của đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về xây dựng Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

(Nguồn: UBKT ĐU phường)