tin mới nhất

LĐLĐ Thành phố Hà Nội kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ công đoàn Việt Nam và kiểm tra, giám sát việc thu, phân phối, quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn
Ngày đăng 09/10/2019 | 21:42  | Lượt xem: 869

Nhằm kiểm tra và hướng dẫn việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam ở các cấp công đoàn. Ngày 09/10/2019, Ủy ban kiểm tra LĐLĐ Thành phố Hà Nội tổ chức kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ công đoàn Việt Nam và kiểm tra, giám sát việc thu, phân phối, quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn.

Dự và chủ trì buổi kiểm tra có đồng chí Lương Quang Thành - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT LĐLĐ Thành phố làm trưởng đoàn, đồng chí Hà Lê Hoàn - Phó chủ nhiệm UBKT LĐLĐ Thành phố, các đồng chí ủy viên UBKT LĐLĐ Thành phố. Về phía LĐLĐ quận có đồng chí Phan Thị Thu Hằng - Ủy viên BCH LĐLĐ Thành phố - Quận ủy viên – Chủ tịch LĐLĐ quận Long Biên; các đồng chí Thường trực và cán bộ LĐLĐ quận.

Qua kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, kiểm tra việc triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết, các quy định của tổ chức công đoàn. Từ năm 2018 đến nay Ban chấp hành LĐLĐ quận đã bám sát sự chỉ đạo của LĐLĐ Thành phố, sự lãnh đạo của Quận ủy, sự phối hợp chặt chẽ với chuyên môn để triển khai các hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ trong toàn quận, tổ chức thành công Đại hội Công đoàn quận Long Biên; sau Đại hội LĐLĐ quận đã bổ sung quy chế hoạt động của BCH, UBKT LĐLĐ quận khóa IV, bổ sung sửa đổi phân công nhiệm vụ các đồng chí ủy viên BCH, UBKT, bổ sung chương tình hoạt động BCH toàn khóa. Chế độ họp BCH, UBKT được thực hiện theo nguyên tắc tập trung dân chủ, làm việc theo quy chế đã được Ban chấp hành thông qua. LĐLĐ quận đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch phân công nhiệm vụ, công tác công đoàn phong trào CNVCLĐ và chỉ đạo hướng dẫn tới cơ sở; công tác tuyên truyền được quan tâm, đi vào chiều sâu với nhiều hoạt động cụ thể tập trung tuyên truyền Đại hội Công đoàn các cấp. Phong trào thi đua ngày càng phát triển đa dạng và có những đổi mới phù hợp từng loại hình công đoàn cơ sở (CĐCS). Công tác chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động được thực hiện thường xuyên, thỏa thuận với 19 đơn  vị thực hiện chế độ phúc lợi cho đoàn viên; Hoạt động xã hội, nhân đạo từ thiện được quan tâm; Về thành lập CĐCS năm 2018 thành lập được 28/28 CĐCS (đạt 100%), chỉ tiêu phát triển đoàn viên đạt 1.235/800 đoàn viên (đạt 154%); đến tháng 9/2019 đã thành lập được 30/28 CĐCS ( đạt 107,1%), phát triển 1.484/1000 đoàn viên ( đạt 148,4%) trong đó có 4 CĐCS phát triển theo Điều 17 Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Số CĐCS đạt vững mạnh 203; khá 31; trung bình 17, yếu 10. Hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ quận được LĐLĐ quận sơ kết, tổng kết, biểu dương khen thưởng động viên kịp thời CĐCS, đoàn viên công đoàn. Năm 2018 LĐLĐ quận được tặng cờ thi đua xuất sắc trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn của Tổng LĐLĐ Việt Nam. Qua những nội dung đã kiểm tra  tại LĐLĐ quận Long Biên, Đoàn kiểm tra chưa phát hiện dấu hiệu vi phạm Điều lệ, Chỉ thị, Nghị quyết, các quy định của tổ chức công đoàn.

Về kiểm tra việc thu, phân phối, quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn Ban thường vụ LĐLĐ quận Long Biên đã chỉ đạo bộ phận nghiệp vụ thực hiện lập dự toán, quyết toán báo cáo về LĐLĐ Thành phố theo thời gian quy định. Chỉ đạo CĐCS lập dự toán thu, chi kinh phí công đoàn, CĐCS thực hiện báo cáo quyết toán ngân sách về LĐLĐ quận đạt 86%. Cấp kinh phí cho CĐCS theo dõi chi tiết trên sổ sách kế toán. Công tác tài chính đã phục vụ kịp thời, các nhiệm vụ trọng tâm của LĐLĐ quận. Năm 2018 LĐLĐ quận nộp kinh phí về LĐLĐ Thành phố đảm bảo dự toán Thành phố giao. LĐLĐ quận đã tích cực đôn đốc CĐCS thực hiện việc trích nộp kinh phí, đoàn phí công đoàn. Kết quả CĐCS đã thực hiện thu, nộp kinh phí công đoàn qua LĐLĐ quận đảm bảo theo dự toán Thành phố giao.

Tuy nhiên, Đoàn cũng đã chỉ ra một số tồn tại trong việc chấp hành Điều lệ và công tác quản lý tài chính công đoàn như: còn một số số lượng thỏa ước lao động tập thể của cơ sở hết hạn,  một số CĐCS khối doanh nghiệp hoạt động chưa hiệu quả. Tỷ lệ đơn vị nộp kinh phí công đoàn qua tài khoản công đoàn Việt Nam còn thấp. Qua ý kiến trên, Ban Thường vụ LĐLĐ quận cũng đã nghiêm túc tiếp thu ý kiến nhận xét, đánh giá của Đoàn kiểm tra và sẽ tổ chức thực hiện tốt hơn trong thời gian tới và hiện nay LĐLĐ quận đang đôn đốc các đơn vi, doanh nghiệp ký thỏa ước lao động tập thể khi hết hạn để đảm bảo quyền lợi cho người lao động gắn với xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.