tin mới nhất

Nâng cao hiệu quả hoạt động thẩm tra, giám sát của Ban Pháp chế HĐND phường Long Biên
Ngày đăng 19/09/2018 | 16:34  | Lượt xem: 278

Nhiệm kỳ 2016 - 2021, Ban Pháp chế, Hội đồng nhân dân (HĐND) phường Long Biên khóa III đã bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy, Thường trực HĐND phường, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của phường.

Ban Pháp chế đã chủ động thực hiện tốt công tác thẩm tra, hoàn thiện các văn bản liên quan trình tại các kỳ họp HĐND phường đảm bảo đúng thời gian và quy định của pháp luật. Từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến nay, Ban Pháp chế đã tiến hành thẩm tra hơn 30 nội dung trình tại các kỳ họp để HĐND phường xem xét, quyết định. Trong đó, chủ động phối hợp với các bộ phận liên quan và tổ chức giám sát, khảo sát, thu thập thông tin liên quan đến nội dung kỳ họp để phục vụ công tác thẩm tra, hoàn thiện các văn bản liên quan trình tại kỳ họp. Nhờ đó, các nghị quyết do HĐND phường ban hành đảm bảo chất lượng, hiệu lực và nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Hoạt động giám sát của Ban Pháp chế được tổ chức thường xuyên vào thời điểm trước, trong và giữa hai kỳ họp. Ban đã tiến hành giám sát khảo sát được 14 cuộc, trong đó cáo 4 cuộc giám sát chuyên đề. Nội dung kế hoạch giám sát có nhiều đổi mới, tập trung vào những vấn đề lớn, nổi cộm, bức xúc, sát thực tiễn được đông đảo cử tri quan tâm: Việc thực hiện các quy định của pháp luật về Công tác quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, Công tác tuyển quân, Cải cách hành chính, công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng cháy chữa cháy... Qua đó đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND phường, đặc biệt là nâng cao năng lực và hiệu quả thực thi pháp luật của các cơ quan quản lý nhà nước, thúc đẩy  phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.       

Cùng với các hoạt động theo chức năng nhiệm vụ, Ban Pháp chế còn tham gia đầy đủ các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất, các cuộc giám sát, khảo sát do HĐND phường triển khai,tổ chức.

Nhằm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban như: Giao ban gắn với chuyên đề, thực hiện phối hợp với MTTQ và các đoàn thể trong việc tổ chức giám sát, khảo sát các nội dung cùng quan tâm nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả không chồng chéo.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của Ban Pháp chế còn tồn tại, hạn chế như: Hầu hết các thành viên đều hoạt động kiêm nhiệm nên việc bố trí sắp xếp chương trình công tác của Ban còn bị động. Một số thành viên chưa dành nhiều thời gian cho hoạt động của Ban nên đã ảnh hưởng nhất định đến chất lượng một số buổi làm việc cụ thể. Một số kiến nghị của Ban sau giám sát chưa thực sự được các cơ quan chức năng quan tâm thực hiện nghiêm túc…

Để đảm bảo chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Ban pháp chế HĐND phường trong thời gian tới, Ban Pháp chế rút ra một số kinh nghiệm và một số giải pháp sau:

Một là: Quá trình tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ phải nắm vững đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, Nghị quyết của Đảng uỷ, nhất là những vấn đề thuộc lĩnh vực pháp luật; sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hoà, phối hợp hoạt động của Thường trực HĐND phường.

Hai là: Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ trách nhiệm, nâng cao hiệu quả hoạt động của các thành viên.

Ba là: Tăng cường mối quan hệ phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa Ban Pháp chế với MTTQ và các đoàn thể, bộ phận chuyên môn, lãnh đạo các tổ dân phố, các Đại biểu HĐND phường trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định của pháp luật.

Bốn là: Trong quá trình thực hiện cần duy trì thực hiện nghiêm quy chế hoạt động, bám sát kế hoạch, chương trình công tác triển khai một cách khoa học, cụ thể phù hợp chương trình hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND phường; đồng thời phải có sự phân công nhiệm vụ cụ thể và sự chuẩn bị chu đáo, đầy đủ các điều kiện thực hiện chương trình công tác đã đề ra. Đặc biệt, việc lựa chọn đúng những vấn đề trọng tâm cần đầu tư để đảm bảo tính hiệu quả thiết thực.

Năm là: Thật sự coi trọng vai trò trách nhiệm của từng thành viên của ban, của bộ phận văn phòng HĐND - UBND cũng như các điều kiện về trang thiết bị, phương tiện làm việc cần thiết phục vụ cho hoạt động của Ban./.

Hội nghị họp triển khai nội dung trước khi giám sát
Ban pháp chế giám sát công tác trật tự đô thị tại các tuyến đường