tin mới nhất

Ủy Ban Kiểm tra Quận ủy Long Biên phổ biến sách: “Cẩm nang nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng tại các chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở”
Ngày đăng 16/09/2019 | 10:16  | Lượt xem: 441

Công tác kiểm tra, giám sát được Đảng ta triển khai đồng bộ từ trung ương cho đến chi bộ trực thuộc cơ sở, trong đó chi bộ có vị trí đặc biệt quan trọng, là nơi trực tiếp quản lý đảng viên, nơi trực tiếp tuyên truyền, quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện các chủ chương nghị quyết của Đảng các cấp, là cầu nối trực tiếp giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, chính vì vậy công tác kiểm tra giám sát việc tổ chức thực hiện chỉ thị nghị quyết của Đảng các cấp ở chi bộ là rất quan trọng.

Qua kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát ở các chi bộ trực thuộc Đảng ủy các phường trên địa bàn quận Long Biên giai đoạn 2010 – 2015 cho thấy đã đạt được những kết quả nhất định nhưng cũng còn nhiều hạn chế, chỉ có khoảng 10% số chi bộ thực hiện được các cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề, chủ yếu tập trung ở các chi bộ cơ quan, nhà trường, nội dung chủ yếu là thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, chấp hành các quy định của Đảng, cơ quan. Một số cấp ủy đảng và đảng viên chưa hiểu rõ tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát tại chi bộ, không ít cấp uỷ chi bộ e ngại thực hiện việc kiểm tra, giám sát; công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện các quy định, hướng dẫn của Đảng về kiểm tra, giám sát ở chi bộ có lúc chưa kịp thời, thậm chí còn tình trạng cấp ủy, tổ chức Đảng chưa quan tâm; một bộ phận cán bộ cấp ủy chi bộ còn hạn chế về năng lực, trình độ nghiệp vụ nên còn lúng túng trong triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; biểu hiện thiếu tính chiến đấu, ngại va chạm trong việc xác định đối tượng, nội dung kiểm tra, giám sát và đề xuất thực hiện việc kiểm tra, giám sát vẫn còn biểu hiện ở nhiều chi bộ; một số cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp ủy chi bộ chưa chủ động nêu cao trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát nên chưa chủ động tham mưu, giúp chi bộ thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoặc có làm nhưng qua loa đại khái để lấy thành tích…

Chính vì vậy, tại Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ 3 đã đề ra nhiệm vụ trọng tâm: “Tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, đồng bộ trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng,… Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị…”.  

Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa III đã đề ra chương trình số 01- Tr/QU ngày 15/10/2015 về “Đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng; phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên quận Long Biên giai đoạn 2015-2020” để triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của Đại hội. Trên cơ sở chương trình số 01- CTr/QU, Ủy ban kiểm tra quận ủy xây dựng và triển khai chuyên đề: “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát tại các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy phường giai đoạn 2017-2020” nhằm từng bước củng cố và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát tại các chi bộ trực thuộc Đảng ủy phường, quá trình triển khai tổ chức thực hiện chuyên đề đã đem lại hiệu quả thiết thực trong công tác xây dựng đảng tại các chi bộ trực thuộc Đảng ủy phường. Đến nay, đã có 100% chi bộ trực thuộc có kế hoạch kiểm tra giám sát hàng năm, 100% số chi bộ thực hiện đúng theo kế hoạch đề ra, gần 80% số chi bộ tiến hành các cuộc kiểm tra, giám sát đảm bảo nguyên tắc và có chất lượng… Tuy nhiên, vẫn còn một số chi bộ khi tiến hành thực hiện nghiệp vụ kiểm tra, giám sát vẫn còn hạn chế, khiếm khuyết chưa đảm bảo yêu cầu…

Để tạo thuận lợi cho cấp ủy các chi bộ có tài liệu tra cứu và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát có chất lượng tại chi bộ, Ban Thường vụ Quận ủy đã chỉ đạo Ủy Ban Kiểm tra Quận ủy Long Biên sưu tầm, nghiên cứu và tập trung biên soạn, phát hành trong nội bộ cuốn sách “Cẩm nang nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng tại các chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở” nhằm cung cấp một cách hệ thống các thông tin, tài liệu và những kinh nghiệm thường thức cần thiết nhất để giúp các chi bộ nâng cao chất lượng trong việc tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng.

Cuốn sách được biên soạn theo trình tự đi từ vấn đề khái quát đến vấn đề cụ thể, cập nhật những vấn đề thiết thực nhất dành cho các chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở của quận Long Biên trong tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. Nội dung cuốn sách có 289 trang gồm những phần sau:

Phần thứ nhất: Một số vấn đề lý luận cơ bản về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng;

Phần thứ hai: Hệ thống văn bản hiện hành áp dụng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng;

       Phần thứ ba: Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng của chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở;

       Phần thứ tư: Lưu trữ hồ sơ trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng

       Phần thứ năm: Một số câu hỏi đáp về nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng Đối với chi bộ trực thuộc cơ sở;

       Phần thứ sáu: Hệ thống biểu mẫu nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

Cuốn sách là tài liệu nghiệp vụ hữu ích cho cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra, cán bộ làm công tác kiểm tra ở cơ sở và đặc biệt là các chi bộ trực thuộc Đảng ủy nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao nghiệp vụ, thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. Đồng thời, cuốn sách cũng giúp các cấp ủy tổ chức cơ sở Đảng tự nghiên cứu, áp dụng để phổ biến quán triệt các quy định của Đảng về tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của chi bộ, qua đó nâng cao năng lực lãnh đạo và năng lực tham mưu , tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của các chi bộ trực thuộc Đảng ủy phường.

Với nội dung thiết thực của cuốn sách sẽ góp phần giúp cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp, đặc biệt là các chi bộ trực thuộc Đảng ủy phường tự tra cứu và tự tiến hành công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Đảng một cách sâu rộng, áp dụng chính xác các phương pháp tiến hành kiểm tra, giám sát theo đúng nguyên tắc; các nội dung và biện pháp thực hiện được cụ thể hoá và triển khai đồng bộ, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ góp phần tạo chuyển biến tích cực cho công tác xây dựng Đảng. Bên cạnh đó, nhất thiết mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên phải ra sức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong quá trình xây dựng và chỉnh đốn Đảng, nâng cao vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong giai đoạn mới.