tin mới nhất

Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra giám sát góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh
Ngày đăng 16/04/2018 | 07:55  | Lượt xem: 339

Cùng với công tác tư tưởng và công tác tổ chức, công tác kiểm tra, giám sát trong xây dựng Đảng có vai trò và ý nghĩa to lớn góp phần quan trọng xây dựng Đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh.

Trong công tác xây dựng Đảng, cùng với công tác tư tưởng và công tác tổ chức, công tác kiểm tra, giám sát có vai trò và ý nghĩa to lớn. Kiểm tra, giám sát được tiến hành thường xuyên, đúng nguyên tắc sẽ góp phần bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối, chiến lược, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng được xác định đúng, quán triệt đầy đủ và được tổ chức thực hiện tốt. Kiểm tra, giám sát vừa góp phần nâng cao chất lượng lãnh đạo, vừa làm cho sự lãnh đạo của Đảng gắn với thực tiễn hơn; đảm bảo tính thống nhất tuyệt đối giữa nghị quyết và sự chấp hành, giữa lời nói và việc làm, giúp cho các cấp lãnh đạo của Đảng khắc phục có hiệu quả bệnh quan liêu, chủ quan, duy ý chí, thiếu trách nhiệm… Đồng thời công tác kiểm tra, giám sát được tiến hành có nề nếp, đúng quy trình sẽ góp phần ngăn ngừa các biểu hiện mất đoàn kết, vô kỷ luật, đảm bảo cho nguyên tắc tập trung dân chủ được thực hiện nghiêm túc, khắc phục tình trạng suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2015-2020 đã xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm và 10 chỉ tiêu chủ yếu với các giải pháp cụ thể đồng bộ nhằm hướng tới mục tiêu tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, chất lượng đội ngũ đảng viên; củng cố, kiện toàn và xây dựng hẹ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của phường.Có thể nói trong những năm qua ( 2015-2018), công tác kiểm tra, giám sát đã được Đảng ủy, UBKT Đảng uỷ quan tâm chỉ đạo,  triển khai tổ chức thực hienj trong đó chú trọng đổi mới công tác lãnh đạo, phương pháp kiểm tra, giám sát trên cơ sở lựa chọn nội dung, đối tượng, thời điểm kiểm tra, giám sát  phù hợp, bám sát nhiệm vụ thực tế của phường và tổ dân phố qua đó giúp chi bộ và đảng viên phát huy những kết quả đã đạt được nhưng đồng thời  nghiêm túc nhìn nhận lại,đề ra các giải pháp khắc phục những tồn tại khuyết điểm và đây cũng là động lực để tập thể Đảng ủy, các cấp ủy chi bộ và từng cán bộ, đảng viên, nhất là những người đứng đầu của phường xác định trách nhiệm, quyết tâm đổi mới phương thức lãnh đạo Đảng ủy, UBKT và các chi bộ đã chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo khách quan, đúng quy trình; đúng các nội dung chương trình kiểm tra và kế hoạch giám sát đã ban hành.

 Trong 2015-3/2018 Đảng ủy, UBKT Đảng ủy  đã kiểm tra, giám sát chuyên đề 135 lượt chi bộ, 20 đảng viên. UBKT Đảng ủy đã kiểm tra 03 chi bộ; 05 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm theo Điều 32 Điều lệ Đảng; các chi bộ đã kỷ luật 03đảng viên ( khiển trách: 03 đảng viên).

 Nhìn chung công tác kiểm tra, giám sát của đảng ủy được thực hiện nghiêm túc. Từ đó giúp các chi bộ nâng cao chất lượng trong hoạt động, xây dựng nghị quyết, lãnh đạo thực hiện nghị quyết và tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Phường.

Đối với các chi bộ các chi bộ trực thuộc trong thực hiện chuyên đề nâng caao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát do UBKT Quận ủy ban hành đã chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát của chi bộ hàng năm, tăng cường công tác giám sát thường xuyên trực tiếp kết hợp kiểm tra, giám sát chuyên đề đã góp phần nâng cao ý  thức trách nhiệm, vai trò chủ động của đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chi bộ phân công. Năm 2017-3/2018  đã có 21/24 lượt chi bộ thực hiện KTGS chuyên đề 31 đảng viên; 28lượt chi bộ tổ chức GSTX 62 lượt đảng viên  

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được trên, trong thực tế, công tác kiểm tra, giám sát vẫn còn những vấn đề cần quan tâm đó là nhận thức thức của một số cấp ủy chi bộ và đảng viên cần xác định  công tác kiểm tra, giám sát là nhiệm vụ thường xuyên, là trách nhiệm của các cấp ủy đảng qua đó nhằm đánh giá đúng các ưu điểm, khuyết điểm trong việc thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy đảng và đảng viên; phát huy những ưu điểm đồng thời khắc phục sửa chữa tồn tại, khuyết điểm nếu có trong quá trình thực hiện nhiệm vụ

Nâng cao chất lương công tác  kiểm tra, giám sát trước hết mỗi cấp ủy đảng cần làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phổ biến, quán triệt kịp thời nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát để tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên nắm vững và tự giác chấp hành; tăng cường quản lý, giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm, không để tái phạm; đấu tranh chống những biểu hiện tiêu cực, suy thoái trong Đảng, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Uỷ ban kiểm tra đảng ủy cơ sở phải chủ động tự học tập, nghiên cứu các văn bản có liên quan về nghiệp vụ kiểm tra, giám sát; nắm vững quy trình, phương pháp kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng của các cấp uỷ, tổ chức đảng, uỷ ban kiểm tra các cấp; khi thực hiện kiểm tra phải thực hiện đúng nguyên tắc, phương châm, phương pháp; bảo đảm công khai, dân chủ, khách quan, không định kiến. Việc xác định nội dung giám sát chuyên đề nên tập trung vào những nhiệm vụ, lĩnh vực cụ thể, những vấn đề bức xúc, nổi cộm: quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng, thực hiện quy chế dân chủ …Thông qua giám sát, giúp cho đối tượng giám sát kịp thời chấn chỉnh, khắc phục thiếu sót. Giám sát chuyên đề cũng là kênh quan trọng để phát hiện sai phạm để kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; nhất là vai trò người đứng đầu cấp uỷ đảng phải chủ động, tích cực lãnh đạo, chỉ đạo các cuộc kiểm tra, giám sát..., thư­ờng xuyên đánh giá, rút kinh nghiệm..qua đó sẽ góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của đơn vị, địa phương.